Αγαπητά μέλη του GRECA,

 Σύμφωνα με το Καταστατικό μας και την απόφαση του ΔΣ της 18 Μαϊου 2021  καλούμε τα Τακτικά, Συνδεδεμένα και Επίτιμα Μέλη του Σωματείου που είναι ταμειακά ενήμερα σε Τακτική Γενική Συνέλευση την Τρίτη 15 Ιουνίου 2021 και ώρα 16:00 ή σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία και κατ’ εφαρμογή του άρθρου 12 παρ. 7 του Καταστατικού, την Τετάρτη 16 Ιουνίου 2021  και ώρα 16:00 , οι οποίες θα διεξαχθούν εξ αποστάσεως και δη ηλεκτρονικά (κατ’ εφαρμογή του άρθρου 12 παρ.9 και 11 και της από 18/5/2021 απόφασης του ΔΣ) μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων «Zoom». Για την διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης ηλεκτρονικά και εξ αποστάσεως θα τηρηθούν οι διαδικασίες που αναφέρονται αναλυτικά εδώ.
Με την παρούσα σας καλούμε να επισκεφθείτε και να ενημερωθείτε προκειμένου να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες για να μπορέσετε να συμμετάσχετε στη διεξαγωγή ΓΣ.

 Τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης θα είναι:

1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Συνέλευσης

2. Έγκριση ισολογισμού (οικονομικού απολογισμού) από 01-01-2020 έως και 01-12-2020.

3. Έγκριση της Έκθεσης Ελέγχου που έχει συνταχθεί από την Ελεγκτική Επιτροπή.

4. Έγκριση του Προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους.

5. Έγκριση του απολογισμού του Δ.Σ. που θα υποβληθεί προς έγκριση στη Γ.Σ.

Χρήσιμες Πληροφορίες:

  • Η έναρξη της ΓΣ ξεκινά στις 16.00 μέσω της πλατφόρμας Zoom.
  • Η ταυτοποίηση των μελών του Σωματείου θα πραγματοποιηθεί μέσω του e- mail και για τον λόγο αυτό στη διενέργεια της ΓΣ:

α) θα πρέπει να συμμετάσχει το πρόσωπο που έχει δηλωθεί ως εκπρόσωπος του Μέλους (βάσει του e- mail του) στο οποίο θα αποσταλεί από το Σωματείο e- mail με το link της πλατφόρμας Zoom προκειμένου αυτό να συνδεθεί και να συμμετάσχει στην ΓΣ άλλως

β) για την συμμετοχή άλλου προσώπου ως εκπροσώπου του Μέλους (δηλ. άλλου e-mail) θα απαιτηθεί να προηγηθεί η αποστολή Υπεύθυνων Δηλώσεων από τους νομίμους εκπροσώπους ή του εκπροσώπου του Μέλους  με σφραγίδα εταιρείας ή ψηφιακή υπογραφή μέσω του e- gov οι οποίες θα περιλαμβάνουν το e- mail και το όνομα του συμμετέχοντος στη ΓΣ προκειμένου να ταυτοποιηθεί. Επίσης θα αναφέρει ότι το συγκεκριμένο άτομο είναι το μοναδικό που έχει πρόσβαση στο email και ότι σε αυτό το πρόσωπο θα αποσταλεί από το Σωματείο μέσω e- mail to link για την είσοδο στην ψηφιακή πλατφόρμα Zoom και την συμμετοχή του στη ΓΣ. Η Υπεύθυνη Δήλωση θα αποσταλεί ηλεκτρονικά, υπογεγραμμένη, σφραγισμένη και σκαναρισμένη στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Σωματείου info@greekecommerce.gr. Το πρωτότυπο αυτής οφείλει να το τηρήσει το κάθε Μέλος του Σωματείου.
Για την τήρηση της ορθότητας της διαδικασίας και την ταυτοποίηση των Μελών καθώς και για τον καθορισμό της απαρτίας κάθε Μέλος οφείλει να αποστείλει την Υπεύθυνη Δήλωση έως και την Δευτέρα 14 Ιουνίου 2021 στις 12.00 το μεσημέρι.

  • Δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση και ψήφου σε αυτήν σε όλα τα θέματα έχουν μόνο τα Τακτικά Μέλη και τα Επίτιμα Τακτικά που έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους.
  • Τα ταμειακώς τακτοποιημένα Μη Τακτικά Μέλη και τα Επίτιμα Μη Τακτικά Μέλη δύνανται να παρίστανται εξ αποστάσεως ηλεκτρονικά στην ΓΣ και να εκφράζουν τη γνώμη τους άνευ όμως δικαιώματος ψήφου.
  • Όπου στην παρούσα πρόσκληση γίνεται αναφορά σε τακτοποίηση οικονομικών υποχρεώσεων Μελών νοείται ότι τα Μέλη οφείλουν να έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους έως την Δευτέρα 14 Ιουνίου 2021 και ώρα 12.00 το μεσημέρι για να είναι σε θέση το Σωματείο να οργανώσει τη διαδικασία της ΓΣ καθώς προκειμένου να μπορέσει να ταυτοποιήσει τα ταμειακώς ενήμερα Μέλη.

Τα μέλη που επιθυμούν να μετάσχουν πρέπει να συμμορφωθούν με το νόμο και το καταστατικό.

Σχετικά με τα παραπάνω, μην διστάσετε να στείλετε e-mail στο info@greekecommerce.gr ή να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά στο 210 727 9167για οποιαδήποτε απορία.

Εκ μέρους του ΔΣ του GRECA

Κατερίνα Φραϊδάκη, Πρόεδρος  ΔΣ

Σταυρούλα  Κακκαβά, Γραμματέας ΔΣ