Καταστατικό

Μπορείτε να κατεβάσετε το καταστατικό του GRECA από το link που θα βρείτε παρακάτω.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

και τον διακριτικό τίτλο Ε.Σ.Η.Ε

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

Επωνυμία – Έδρα – Σκοπός – Μέσα ανάπτυξης

Άρθρο 1

Επωνυμία – Έδρα – Διάρκεια – Σφραγίδα

1. Ιδρύεται για αόριστο χρόνο Σωματείο, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ και το διακριτικό τίτλο Ε.Σ.Η.Ε και στα αγγλικά GREEK eCOMMERCE ASSOCIATION (GR.EC.A)
2. Ως έδρα του Σωματείου ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου. Η διεύθυνση της έδρας του Σωματείου μπορεί να αλλάξει με απλή απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου που θα επικυρώνεται από την επόμενη Γενική Συνέλευση. Επίσης, με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου δύναται να ιδρύει παραρτήματα, γραφεία ή υπηρεσίες του Συνδέσμου και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας και στο Εξωτερικό.
3. Σφραγίδα: Η σφραγίδα του Σωματείου που θα περιλαμβάνει την επωνυμία ή/και τον διακριτικό τίτλο αυτής (είτε στα ελληνικά είτε στα αγγλικά) και το τυχόν σήμα της – έμβλημά της όπως κατά καιρούς θα αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 2

Σκοπός

Σκοποί του Σωματείου είναι:
1. Γενικοί σκοποί του Σωματείου είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των κοινών συμφερόντων των μελών αυτού και γενικότερα του κλάδου του Ηλεκτρονικού Εμπορίου. Ο Σύνδεσμος δεν αποτελεί Εργοδοτικό Σωματείο και δεν έχει εξουσία και αρμοδιότητα για κατάρτιση και υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.
2. Ειδικότεροι σκοποί του Σωματείου, ενδεικτικά αναφερόμενοι, είναι οι παρακάτω:

2.1 Να προάγει, ενθαρρύνει, αναπτύσσει, συντονίζει και προστατεύει τα συμφέροντα των επιχειρήσεων – μελών του αλλά και των επιχειρήσεων του κλάδου του Ηλεκτρονικού Εμπορίου γενικότερα

2.2 Να υποστηρίζει την ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του και να προωθεί την συνεργασία μεταξύ αυτών.

2.3 Να προωθεί τη συνεργασία μεταξύ των μελών του με Σωματεία, Φορείς, Συνδέσμους, Οργανισμούς, Αρχές, εκπαιδευτικά ιδρύματα, ακαδημαϊκά εργαστήρια κλπ με παρεμφερείς σκοπούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

2.4 Να υποστηρίζει μέσα από συγκεκριμένες δράσεις και ενέργειες την καινοτομία και εξωστρέφεια του κλάδου.

2.5 Να υποβάλλει εξειδικευμένα επιχειρηματικά σχέδια και προτάσεις σε κυβερνητικές υπηρεσίες και όργανα, σε φορείς, σε Ανεξάρτητες Αρχές, σε Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Οργανισμούς και Ενώσεις προκειμένου να επιτευχθεί η ανάπτυξη των μελών της και για την ευρύτερη ανάπτυξη του Ηλεκτρονικού Εμπορίου στην Ελλάδα αλλά και παγκοσμίως.

2.6 Να συλλέγει, επεξεργάζεται και μελετά μη εμπιστευτικά στατιστικά στοιχεία που αφορούν τον κλάδο και τις αγοραστικές συμπεριφορές των on-line καταναλωτών και επιχειρήσεων.

2.7 Να συλλέγει, επεξεργάζεται, μελετά εν γένει στοιχεία που αφορούν την ανάπτυξη, την πορεία και την λειτουργία του Ηλεκτρονικού Εμπορίου και να εκπονεί σχετικές μελέτες από μόνο του ή σε συνεργασία με άλλους φορείς, εργαστήρια, ιδρύματα, πανεπιστήμια κλπ

2.8 Να προάγει, ενθαρρύνει, και προστατεύει τη σύσταση και λειτουργία επιχειρήσεων που ασχολούνται με τον κλάδο.

2.9 Να συμβάλλει στην ποιοτική αναβάθμιση των προϊόντων και υπηρεσιών του κλάδου μέσω της υιοθέτησης και εφαρμογής κανόνων δεοντολογίας, κανόνων αυτορρύθμισης, βέλτιστων πρακτικών κλπ

2.10 Να συμβάλλει στην προστασία των μελών του, των πελατών και προμηθευτών  των μελών του και του κλάδου γενικότερα, καθώς και του καταναλωτικού κοινού ευρύτερα προάγοντας την ποιότητα και την αξιοπιστία των παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων και να συνεργάζεται με άλλα Σωματεία, Φορείς, Ενώσεις, Οργανισμούς κλπ με παρεμφερείς σκοπούς

2.11 Να συμμετέχει σε διεθνείς Ενώσεις ή Οργανισμούς που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς, καθώς και να συμμετέχει σε εθνικές ή διεθνείς επιτροπές, συμβούλια, συνδιασκέψεις, εκθέσεις και εκδηλώσεις που έχουν σχέση με τους σκοπούς που επιδιώκει ο Σύνδεσμος (π.χ. εκθέσεις, τύπος, συνέδρια κλπ) και να εκπροσωπεί τον κλάδο σε επίπεδο τοπικό, εθνικό και διεθνές.

2.12 Να μπορεί να προβαίνει εν γένει σε οποιαδήποτε ενέργεια και εκδήλωση που μπορεί να συντελέσει στην ενημέρωση και στη σύσφιξη των σχέσεων των μελών του και του κλάδου και στην προαγωγή των καταστατικών σκοπών του.

Διαβάστε Περισσότερα >