Νομοθεσία Ηλεκτρονικού Εμπορίου

Downloads

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/1020 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Ιουνίου 2019 για την εποπτεία της αγοράς και τη συμμόρφωση των προϊόντων και για την κατάργηση της οδηγίας 2004/42/ΕΚ και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 765/2008 και (ΕΕ) αριθ. 305/2011 645.31 KB Ε.2054/2023 Υποβολή ΕΔΕ εισαγωγής κατά τη διενέργεια ηλεκτρονικού εμπορίου - καθιέρωση ηλεκτρονικής επικύρωσης του αναγνωριστικού αριθμού IOSS VAT 183.27 KB 35935/13.4.2023 Κώδικας Δεοντολογίας περί ανακοινώσεων μείωσης της τιμής (ιδίως σε προσφορές/εκπτώσεις/ προωθητικές ενέργειες) 508.70 KB ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ-ΓΡΑΜΜΕΣ-6α-ΟΔΗΓΙΑΣ-98.6 738.91 KB Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία (EE) 2019/2161 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των Οδηγιών 98/6/ΕΚ, 2005/29/ΕΚ και 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά στην καλύτερη επιβολή και τον εκσυγχρονισμό των κανόνων της Ένωσης για την προστασία των καταναλωτών και άλλες διατάξεις 345.20 KB Κανονισμός 2019/1150/ΕΕ (για την προώθηση της δίκαιης μεταχείρισης και της διαφάνειας για τους επιχειρηματικούς χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης) 854.40 KB Νόμος 4753/2020 (Άρθρα 1 έως 7 – λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1150 για την προώθηση της δίκαιης μεταχείρισης και της διαφάνειας για τους επιχειρηματικούς χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης) 95.67 KB Νόμος ΓΕΜΗ-Διατάξεις
για ηλεκτρονικά καταστήματα 4.86 MB
Νόμος 4624/2019 -
ΦΕΚ 137/Α/29-8-2019 284.08 KB
G.D.P.R - Γενικός Κανονισμός
για την Προστασία Δεδομένων 982.69 KB
Νόμος 2251/1994 596.50 KB Νόμος 3471/2006 167.36 KB Προεδρικό Διάταγμα
131/2003 77.46 KB
Ηλεκτρονική Επίλυση
Διαφορών (ΗΕΔ) 427.60 KB
Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας ΠΔ 10_2017 136.09 KB Οδηγία 2019/2161/ΕΕ (για την τροποποίηση των οδηγιών 93/13/ΕΟΚ, 98/6/ΕΚ, 2005/29/ΕΚ και 2011/83/ΕΕ όσον αφορά την καλύτερη επιβολή και τον εκσυγχρονισμό των κανόνων της Ένωσης για την προστασία των καταναλωτών) 654.55 KB ΚΥΑ 70330οικ/2015  (Ρυθμίσεις σχετικά με προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2013/11/ ΕΕ για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών) 51.75 KB ΚΥΑ Ζ1-891/2013 (προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2011/83/ΕΕ) 212.85 KB Οδηγία 2019/770/ΕΕ (συμβάσεις για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου και ψηφιακών υπηρεσιών) 986.44 KB Οδηγία 2019/771/ΕΕ (συμβάσεις για τις πωλήσεις αγαθών) 856.49 KB