Νομοθεσία Ηλεκτρονικού Εμπορίου

Downloads

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 5111 Διατάξεις για την ενίσχυση της προστασίας του καταναλωτή, της ανάπτυξης και της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς, ρυθμίσεις για την ενίσχυση των επιχειρήσεων που πλήττονται από καταστροφές και άλλες διατάξεις. 249.52 KB Κανονισμός για την ενιαία αγορά ψηφιακών υπηρεσιών (DSA) – ΕΕ 2022/2065 1.61 MB ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/1020 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Ιουνίου 2019 για την εποπτεία της αγοράς και τη συμμόρφωση των προϊόντων και για την κατάργηση της οδηγίας 2004/42/ΕΚ και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 765/2008 και (ΕΕ) αριθ. 305/2011 645.31 KB Ε.2054/2023 Υποβολή ΕΔΕ εισαγωγής κατά τη διενέργεια ηλεκτρονικού εμπορίου - καθιέρωση ηλεκτρονικής επικύρωσης του αναγνωριστικού αριθμού IOSS VAT 183.27 KB 35935/13.4.2023 Κώδικας Δεοντολογίας περί ανακοινώσεων μείωσης της τιμής (ιδίως σε προσφορές/εκπτώσεις/ προωθητικές ενέργειες) 508.70 KB ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ-ΓΡΑΜΜΕΣ-6α-ΟΔΗΓΙΑΣ-98.6 738.91 KB Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία (EE) 2019/2161 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των Οδηγιών 98/6/ΕΚ, 2005/29/ΕΚ και 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά στην καλύτερη επιβολή και τον εκσυγχρονισμό των κανόνων της Ένωσης για την προστασία των καταναλωτών και άλλες διατάξεις 345.20 KB Κανονισμός 2019/1150/ΕΕ (για την προώθηση της δίκαιης μεταχείρισης και της διαφάνειας για τους επιχειρηματικούς χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης) 854.40 KB Νόμος 4753/2020 (Άρθρα 1 έως 7 – λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1150 για την προώθηση της δίκαιης μεταχείρισης και της διαφάνειας για τους επιχειρηματικούς χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης) 95.67 KB Νόμος ΓΕΜΗ-Διατάξεις
για ηλεκτρονικά καταστήματα 4.86 MB
Νόμος 4624/2019 -
ΦΕΚ 137/Α/29-8-2019 284.08 KB
G.D.P.R - Γενικός Κανονισμός
για την Προστασία Δεδομένων 982.69 KB
Νόμος 2251/1994 596.50 KB Νόμος 3471/2006 167.36 KB Προεδρικό Διάταγμα
131/2003 77.46 KB
Ηλεκτρονική Επίλυση
Διαφορών (ΗΕΔ) 427.60 KB
Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας ΠΔ 10_2017 136.09 KB Οδηγία 2019/2161/ΕΕ (για την τροποποίηση των οδηγιών 93/13/ΕΟΚ, 98/6/ΕΚ, 2005/29/ΕΚ και 2011/83/ΕΕ όσον αφορά την καλύτερη επιβολή και τον εκσυγχρονισμό των κανόνων της Ένωσης για την προστασία των καταναλωτών) 654.55 KB ΚΥΑ 70330οικ/2015  (Ρυθμίσεις σχετικά με προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2013/11/ ΕΕ για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών) 51.75 KB ΚΥΑ Ζ1-891/2013 (προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2011/83/ΕΕ) 212.85 KB Οδηγία 2019/770/ΕΕ (συμβάσεις για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου και ψηφιακών υπηρεσιών) 986.44 KB Οδηγία 2019/771/ΕΕ (συμβάσεις για τις πωλήσεις αγαθών) 856.49 KB