1.1.1. Βάσει του άρθρου 12 παρ. 7 του καταστατικού ο κάθε εκπρόσωπος της Εταιρείας  Τακτικό Μέλος του Σωματείου, που είναι ταμειακά ενήμερο έχει τη δυνατότητα συμμετοχής στη συζήτηση της ΓΣ και συμμετοχής στην ψηφοφορία για την έκδοση των αποφάσεών της. Ταυτόχρονα βάσει του άρθρου 6 παρ. 2 του Καταστατικού τα Μη – Τακτικά Μέλη και τα επίτιμα Μη – Τακτικά Μέλη έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στις συζητήσεις της ΓΣ, εφόσον είναι ταμειακά ενήμερα και να εκφράζουν τη γνώμη τους χωρίς να έχουν το δικαίωμα ψήφου για την έκδοση αποφάσεων της ΓΣ. Η απαρτία θα καταμετρηθεί με βάση τα ταμειακά ενήμερα Τακτικά Μέλη σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 7 του Καταστατικού, τα οποία θα έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις έως και τις 12.00 το μεσημέρι της Δευτέρας 14 Ιουνίου 2021, έτσι ώστε να υπάρχει χρόνος να συνταχθεί η λίστα των ταμειακά ενήμερων μελών από την προηγούμενη ημέρα της διεξαγωγής της ΓΣ, για να διαπιστωθεί έγκαιρα ποια μέλη ποιοι δικαιούνται να παρασταθούν στη ΓΣ εφόσον το επιθυμούν.  

1.1.2. Προκειμένου να είναι δυνατή η ταυτοποίηση του νόμιμου εκπροσώπου του μέλους του Σωματείου ή οποιοσδήποτε άλλος δηλώνεται ως εκπρόσωπος για τη συμμετοχή του στη ΓΣ μέσω της ηλεκτρονικής του διεύθυνσης e-mail είναι απαραίτητη η σύνταξη μιας Υπεύθυνης Δήλωσης που θα περιλαμβάνει την έγκυρη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην οποία το Σωματείο θα έχει τη δυνατότητα να επικοινωνεί με τον εκπρόσωπο του Μέλους που θα συμμετάσχει στη διαδικασία διεξαγωγής της Γ.Σ.
Στην εν λόγω Υπεύθυνη Δήλωση θα πρέπει να δηλώνεται και το κινητό με το οποίο θα δύναται να επικοινωνήσει το Σωματείο με τον εκπρόσωπο τους Μέλους και να δηλώνεται παράλληλα ότι θα είναι το μοναδικό πρόσωπο που θα έχει πρόσβαση στο συγκεκριμένο e- mail.
Για να υπάρχει εύλογο χρονικό διάστημα για την ταυτοποίηση του εκπροσώπου του Μέλους  και για να γίνει η αποστολή του link για την είσοδο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «Ζοοm» προς εξασφάλιση της ορθής συμμετοχής  κάθε εκπροσώπου του Μέλους, ο οποίος επιθυμεί να συμμετάσχει στη διεξαγωγή της ΓΣ και των αποφάσεών της η εν λόγω Υπεύθυνη Δήλωση θα πρέπει να συνταχθεί και να αποσταλεί στο Σωματείο μας έως την Δευτέρα 14 Ιουνίου 2021 και ώρα 12.00 το μεσημέρι.
Το πρωτότυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης θα χρειαστεί να το κρατήσει το Μέλος σε περίπτωση που μας ζητηθεί από αρμόδια Αρχή ενώ στο σκαναρισμένο αντίγραφό της θα πρέπει να μας αποσταλεί, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Σωματείου info@greekecommerce.gr.
Το εν λόγω e- mail θα αφορά στη συμμετοχή του Μέλους είτε στην Αρχική διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης είτε στην Επαναληπτική εάν χρειαστεί. Η Υπεύθυνη Δήλωση θα φέρει σφραγίδα της  Εταιρείας- Μέλους του Σωματείου ή ψηφιακή υπογραφή μέσω του e-gov και θα πιστοποιεί τον χρήστη που θα συμμετάσχει στη ΓΣ. Το κάθε Μέλος αναλαμβάνει την υποχρέωση, ώστε την πρόσβαση στα e-mail και στην πλατφόρμα να έχει μόνο ο εκπρόσωπος που έχει οριστεί από την Υπεύθυνη Δήλωση.

1.1.3. Διευκρινίζεται ότι για τη συμμετοχή στη διεξαγωγή της ΓΣ θα πρέπει τα Μέλη να έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους εκκρεμότητες σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 6 του Καταστατικού.

1.1.4. Για τη διασφάλιση της ορθής συμμετοχής των Μελών στη ΓΣ θα πρέπει η διαδικασία της  Υπεύθυνης Δήλωσης της παραγράφου 1.1.2. καθώς και η διαδικασία της τακτοποίησης των οικονομικών τους εκκρεμοτήτων της παραγράφου 1.1.3, να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την προηγούμενη ημέρα από τη διεξαγωγή της ΓΣ ήτοι την 14 Ιουνίου 2021 και έως 12.00 το μεσημέρι προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα να τηρηθούν οι διαδικασίες ταυτοποίησης και ελέγχου απαρτίας.       

1.1.5. Το link για τη συμμετοχή στην διεξαγωγή της ψηφοφορίας θα σταλεί μόνο στους εκπροσώπους των Μελών που έχουν τηρήσει τις διαδικασίες που περιγράφονται στις παραγράφους 1.1.2. , 1.1.3., 1.1.4.

1.1.6. Κατά την ημέρα διεξαγωγής της ΓΣ ή της επαναληπτικής αυτής η απαρτία θα καταμετρηθεί με βάση τα πρόσωπα που θα έχουν ενεργοποιήσει το link που θα τους έχει αποσταλεί με την προ περιγραφόμενη διαδικασία.

1.1.7. Η διαδικασία της συζήτησης θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας «Zoom» ενώ η διαδικασία ψηφοφορίας θα θέτει ερωτήματα και κάθε Μέλος το οποίο θα διαφωνεί με το θέμα που τίθεται για ψηφοφορία από τη ΓΣ ( θέλει να ψηφίσει ΟΧΙ) θα «σηκώνει το χεράκι» το οποίο υπάρχει ως λειτουργική δυνατότητα στην ψηφιακή πλατφόρμα «Zoom». Η ψηφιακή πλατφόρμα Zoom μέσω του οποίου διενεργείται η τηλεδιάσκεψη θα καταγράφει τις σχετικές συζητήσεις όπως ορίζεται ως προϋπόθεση στο άρθρο 12 παρ. 9 Καταστατικού πέρα από τα πρακτικά που θα τηρούνται τα οποία θα εκτυπωθούν και θα υπογραφούν από το προεδρείο της ΓΣ.

1.1.8. Τα πρακτικά της ΓΣ θα εκτυπωθούν και θα υπογραφούν από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της ΓΣ λόγω της εξ αποστάσεως διαδικασίας με αλληλουχία ήτοι θα υπογραφούν από τον Γραμματέα στη συνέχεια το κείμενο θα σκαναριστεί και θα υπογραφεί και από τον Πρόεδρο. Το κείμενο που θα φέρει και τις δύο υπογραφές θα τηρηθεί για την περίπτωση που ζητηθεί ως πρωτότυπο από τις αρμόδιες Αρχές.