ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

και τον διακριτικό τίτλο

Ε.Σ.Η.Ε

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

Επωνυμία- Έδρα – Σκοπός – Μέσα ανάπτυξης

Άρθρο 1

Επωνυμία- Έδρα - Διάρκεια - Σφραγίδα

1. Ιδρύεται για αόριστο χρόνο Σωματείο, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ και το διακριτικό τίτλο Ε.Σ.Η.Ε και στα αγγλικά GREEK eCOMMERCE ASSOCIATION (GR.EC.A)

 

2. Ως έδρα του Σωματείου ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου. Η διεύθυνση της έδρας του Σωματείου μπορεί να αλλάξει με απλή απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου που θα επικυρώνεται από την επόμενη Γενική Συνέλευση.  Επίσης, με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου δύναται να ιδρύει παραρτήματα, γραφεία ή υπηρεσίες του Συνδέσμου και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας και στο Εξωτερικό.

3. Σφραγίδα: Η σφραγίδα του Σωματείου που θα περιλαμβάνει την επωνυμία ή/και τον διακριτικό τίτλο αυτής (είτε στα ελληνικά είτε στα αγγλικά) και το τυχόν σήμα της – έμβλημά της όπως κατά καιρούς θα αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 2

Σκοπός

Σκοποί του Σωματείου είναι:

 1. Γενικοί σκοποί του Σωματείου είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των κοινών συμφερόντων των μελών αυτού και γενικότερα του κλάδου του Ηλεκτρονικού Εμπορίου. Ο Σύνδεσμος δεν αποτελεί Εργοδοτικό Σωματείο και δεν έχει εξουσία και αρμοδιότητα για κατάρτιση και υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.
 2. Ειδικότεροι σκοποί του Σωματείου, ενδεικτικά αναφερόμενοι, είναι οι παρακάτω:

2.1 Να προάγει, ενθαρρύνει, αναπτύσσει, συντονίζει και προστατεύει τα συμφέροντα των επιχειρήσεων - μελών του αλλά και των επιχειρήσεων του κλάδου του Ηλεκτρονικού Εμπορίου γενικότερα

2.2 Να υποστηρίζει την ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του και να προωθεί την συνεργασία μεταξύ αυτών.

2.3 Να προωθεί τη συνεργασία μεταξύ των μελών του με Σωματεία, Φορείς, Συνδέσμους, Οργανισμούς, Αρχές, εκπαιδευτικά ιδρύματα, ακαδημαϊκά εργαστήρια κλπ με παρεμφερείς σκοπούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

2.4 Να υποστηρίζει μέσα από συγκεκριμένες δράσεις και ενέργειες την καινοτομία και εξωστρέφεια του κλάδου.

2.5 Να υποβάλλει εξειδικευμένα επιχειρηματικά σχέδια και προτάσεις σε κυβερνητικές υπηρεσίες και όργανα, σε φορείς, σε Ανεξάρτητες Αρχές, σε Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Οργανισμούς και Ενώσεις προκειμένου να επιτευχθεί η ανάπτυξη των μελών της και για την ευρύτερη ανάπτυξη του Ηλεκτρονικού Εμπορίου στην Ελλάδα αλλά και παγκοσμίως. 

2.6 Να συλλέγει, επεξεργάζεται και μελετά μη εμπιστευτικά στατιστικά στοιχεία που αφορούν τον κλάδο και τις αγοραστικές συμπεριφορές των on-line καταναλωτών και επιχειρήσεων.

2.7 Να συλλέγει, επεξεργάζεται, μελετά εν γένει στοιχεία που αφορούν την ανάπτυξη, την πορεία και την λειτουργία του Ηλεκτρονικού Εμπορίου και να εκπονεί σχετικές μελέτες από μόνο του ή σε συνεργασία με άλλους φορείς, εργαστήρια, ιδρύματα, πανεπιστήμια κλπ

2.8 Να προάγει, ενθαρρύνει, και προστατεύει τη σύσταση και λειτουργία επιχειρήσεων που ασχολούνται με τον κλάδο. 

2.9 Να συμβάλλει στην ποιοτική αναβάθμιση των προϊόντων και υπηρεσιών του κλάδου μέσω της υιοθέτησης και εφαρμογής κανόνων δεοντολογίας, κανόνων αυτορρύθμισης, βέλτιστων πρακτικών κλπ

2.10 Να συμβάλλει στην προστασία των μελών του, των πελατών και προμηθευτών  των μελών του και του κλάδου γενικότερα, καθώς και του καταναλωτικού κοινού ευρύτερα προάγοντας την ποιότητα και την αξιοπιστία των παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων και να συνεργάζεται με άλλα Σωματεία, Φορείς, Ενώσεις, Οργανισμούς κλπ με παρεμφερείς σκοπούς

2.11 Να συμμετέχει σε διεθνείς Ενώσεις ή Οργανισμούς που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς, καθώς και να συμμετέχει σε εθνικές ή διεθνείς επιτροπές, συμβούλια, συνδιασκέψεις, εκθέσεις και εκδηλώσεις που έχουν σχέση με τους σκοπούς που επιδιώκει ο Σύνδεσμος (π.χ. εκθέσεις, τύπος, συνέδρια κλπ) και να εκπροσωπεί τον κλάδο σε επίπεδο τοπικό, εθνικό και διεθνές.

2.12 Να μπορεί να προβαίνει εν γένει σε οποιαδήποτε ενέργεια και εκδήλωση που μπορεί να συντελέσει στην ενημέρωση και στη σύσφιξη των σχέσεων των μελών του και του κλάδου και στην προαγωγή των καταστατικών σκοπών του.

Άρθρο 3

Μέσα Επίτευξης Σκοπού

3.Τους αναφερόμενους στις προηγούμενες παραγράφους σκοπούς του, ο Σύνδεσμος θα επιδιώκει με κάθε νόμιμο και πρόσφορο μέσο. Στα μέσα αυτά περιλαμβάνεται ακόμα και η άσκηση αγωγής ή παρέμβασης ενώπιον των Δικαστηρίων υπέρ μέλους του ή των μελών του προς αναγνώριση δικαιωμάτων ή ικανοποίηση αξιώσεών τους, όπου αυτό είναι δικονομικά επιτρεπτό και εξυπηρετούνται τα συμφέροντα του κλάδου. Όλως ενδεικτικώς αναφέρονται ως μέσα επίτευξης:

3.1.Να οργανώνει ή/και να συμμετέχει σε εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά σεμινάρια και συνέδρια, για την αναβάθμιση των διοικητικών και τεχνικών γνώσεων των μελών του και εν γένει των χρηστών των εφαρμογών Ηλεκτρονικού Εμπορίου.

3.2.Να παρακολουθεί, να συμμετέχει ή/και να εκπονεί έρευνες και μελέτες θεμάτων που αφορούν στον κλάδο σε επίπεδο επιστημονικό, τεχνικό, οικονομικό, κοινωνικό, νομικό, εκπαιδευτικό  ή άλλο και να ενημερώνει τα μέλη του  σχετικά.

3.3 Η επικοινωνία και η συνεργασία με ακαδημαϊκά ιδρύματα και εργαστήρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για την επιστημονική υποστήριξη επί πάσης φύσεως θεμάτων της σχετικής αγοράς και της τεχνολογίας και επί κάθε άλλου θέματος που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τον κλάδο του Ηλεκτρονικού Εμπορίου και εν γένει με τους σκοπούς του Σωματείου.

3.4.Να συστήνει ή/και να συμμετέχει σε επιτροπές – συμβουλευτικά όργανα, να εκδίδει περιοδικά, να διαθέτει ηλεκτρονική σελίδα, να συμμετέχει σε εκπαιδευτικά ή άλλα κοινοτικά και εθνικά προγράμματα κλπ

3.5.Να αναπτύσσει εν γένει δραστηριότητες για την ενημέρωση και τη σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των μελών του

3.6.Να παρίσταται ενώπιον Κυβερνητικών Υπηρεσιών και Οργάνων, Φορέων, Ανεξάρτητων Αρχών καθώς και ενώπιον κάθε Δικαστηρίου ή/και αρμόδιας Αρχής για την προώθηση και προάσπιση των συμφερόντων του κλάδου και την αντιμετώπιση προβλημάτων καθώς και για τη θέσπιση του κατάλληλου νομικού πλαισίου για την ανάπτυξη του κλάδου.

3.7. Να υιοθετεί και να εφαρμόζει κανόνες καθώς και να εκπονεί μελέτες που αφορούν στη δεοντολογία, στην αυτορρύθμιση και στην διασφάλιση της ποιότητας και της ασφάλειας των παρεχόμενων από τα μέλη της καθώς και εν γένει από τον κλάδο που εκπροσωπεί υπηρεσιών και των διενεργούμενων συναλλαγών καθώς και τη σύνταξη προτύπων που σχετίζονται με βέλτιστες πρακτικές του κλάδου ως και στην έκδοση/υιοθέτηση και οργάνωση συστήματος σφραγίδας εμπιστοσύνης για μέλη ή μη μέλη του (trust mark/seal) ή άλλου παρεμφερούς συστήματος/πιστοποιητικού κλπ.

3.8 Να συμμετέχει σε Ευρωπαϊκά, Εθνικά και άλλα προγράμματα συμβατά με τους σκοπούς του Σωματείου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

Μέλη – Εγγραφή – Ποινές – Διαγραφή – Δικαιώματα Μελών

Εισφορά Εγγραφής και Ετήσια Συνδρομή

Άρθρο 4

Μέλη

1.Το Σωματείο αποτελείται από Τακτικά, Μη-Τακτικά/Συνδεδεμένα και Επίτιμα μέλη.

2.Τακτικό Μέλος α) είναι τα ιδρυτικά μέλη καθώς και οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο τα οποία αποδέχονται τους σκοπούς και τον Κανονισμό του Σωματείου και συγκεντρώνουν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

ι) δραστηριοποιούνται στο κλάδο του Ηλεκτρονικού Εμπορίου, ήτοι παρέχουν προϊόντα ή/και υπηρεσίες προς καταναλωτές ή/και προμηθευτές στην Ελλάδα ή/και στο Εξωτερικό δραστηριοποιούμενοι ευθέως ή/και ως μεσάζοντες παροχής υπηρεσιών έναντι αμοιβής με ηλεκτρονικά μέσα εξ αποστάσεως και κατόπιν προσωπικής επιλογής ενός χρήστη (καταναλωτή ή/και προμηθευτή). Ως «με ηλεκτρονικά μέσα εξ αποστάσεως» νοούνται οι υπηρεσίες και τα προϊόντα που παρέχονται από τους προμηθευτές/νομικά πρόσωπα και γίνονται αποδεκτά από τους καταναλωτές ή τους έτερους προμηθευτές μέσω εξοπλισμών ηλεκτρονικής επεξεργασίας η οποία παρέχεται, διαβιβάζεται και λαμβάνεται εξ ολοκλήρου μέσω του Διαδικτύου ή/και κινητών δικτύων/εφαρμογών.

Ήτοι από τα ανωτέρω ενδεικτικώς εξαιρούνται όσοι ασχολούνται αποκλειστικά με τις κατωτέρω δραστηριότητες χωρίς να δραστηριοποιούνται ταυτόχρονα και στον κλάδο του Ηλεκτρονικού εμπορίου όπως αυτός ορίστηκε στο ι) ανωτέρω:

- πάροχοι υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο

- οποιοσδήποτε χρηματοπιστωτικός οργανισμός παρέχει χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και συναλλαγές με ηλεκτρονικά μέσα εξ αποστάσεως συμπεριλαμβανομένου του Διαδικτύου, των κινητών δικτύων/εφαρμογών κλπ

- όσοι διαθέτουν μόνον ενημερωτικά portals

- όσοι διαθέτουν μόνον ενημερωτικές και διαφημιστικές ιστοσελίδες των προϊόντων/ υπηρεσιών τους και δεν εμπίπτουν στον υπό ι) ανωτέρω ορισμό

- όσοι διαθέτουν ηλεκτρονικά ημερολόγια (blogs) ή σελίδες ανταλλαγής απόψεων (fora)

- όσοι διενεργούν ηλεκτρονικό εμπόριο αποκλειστικά και μόνον δια μέσου διανομέων ή δια μέσου τρίτων δικαιούχων χρήσης των σημάτων τους (licensees) και όχι οι ίδιοι με δικό τους ΑΦΜ.

- όσοι διενεργούν εξ αποστάσεως συναλλαγές αποκλειστικά και μόνον χωρίς τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων

Άπαντες οι ανωτέρω μπορούν να γίνουν μη τακτικά/συνδεδεμένα μέλη υπό τους όρους που ισχύουν στο παρόν καταστατικό.

ιι) έχουν έδρα στην Ελλάδα

ιιι) εφόσον έχουν έδρα σε χώρα του εξωτερικού θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον υποκατάστημα στην Ελλάδα με ελληνικό ΑΦΜ και να διαθέτουν τον ετήσιο κύκλο εργασιών στην Ελλάδα που αναφέρεται στην παράγραφο v) κατωτέρω

ιv) έχουν ιδρυθεί τουλάχιστον πριν από 12 μήνες

v) έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών στο ηλεκτρονικό εμπόριο τουλάχιστον 50.000 €. Σε περίπτωση που το μέλος δεν πληροί τη συγκεκριμένη προϋπόθεση για δύο συνεχή έτη διαγράφεται αυτομάτως ή αλλάζει κατηγορία μέλους με απόφαση του ΔΣ κατά τα οριζόμενα στο παρόν καταστατικό

vi) έχουν δικαίωμα δικαιοπραξίας

vi) διαθέτουν τουλάχιστον Επαγγελματική Ηθική. Ενδεικτικά αναφέρεται: Να τηρούν τους κανόνες δεοντολογίας του κλάδου καθώς και τους τυχόν κανόνες που συντάσσει το Σωματείο, να έχουν αναρτημένους και στη διάθεση των χρηστών σαφείς και νόμιμους όρους χρήσης τους οποίους να τηρούν με συνέπεια και προσήλωση και εν γένει να απολαμβάνουν αναγνωρισμένο κύρους και υψηλή αναγνωσιμότητα ως προς την ποιότητα των προσφερόμενων από αυτά προϊόντων και υπηρεσιών από το πελατολόγιό τους και εν γένει να τηρούν τους νόμους και την ηθική που αφορούν στην επαγγελματική τους ιδιότητα.

β) οποιαδήποτε ακαδημαϊκά ή ανεξάρτητα αναγνωρισμένα ερευνητικά εργαστήρια στην Ελλάδα που έχουν ως αποστολή τους την προαγωγή των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών του κλάδου του ηλεκτρονικού εμπορίου και στην Ελλάδα δια μέσου της συνεργασίας με άλλα ακαδημαϊκά ιδρύματα, φορείς, οργανισμούς ή/και επιχειρήσεις στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Τα εργαστήρια αυτά οφείλουν για την αποδοχή τους ως μέλη να λειτουργούν τουλάχιστον 3 έτη και να έχουν συντάξει τουλάχιστον 3 μελέτες ή ερευνητικές εργασίες που να αφορούν στο ηλεκτρονικό εμπόριο στην Ελλάδα και να διαθέτουν το κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό με ουσιαστική εμπειρία σε παρόμοιες μελέτες και ερευνητικές εργασίες.

3.Μη-Τακτικό/Συνδεδεμένο Μέλος μπορεί να γίνουν οποιοδήποτε νομικά ή φυσικά πρόσωπα που αποδέχονται τους σκοπούς του Συνδέσμου και μολονότι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 ανωτέρω, παρόλ’αυτά τηρούν τις αρχές που αναφέρονται στην ίδια παράγραφο και είτε δραστηριοποιούνται οι ίδιοι στο ηλεκτρονικό εμπόριο είτε δραστηριοποιούνται στην παροχή προϊόντων και υπηρεσιών προς τις εταιρείες που διενεργούν ηλεκτρονικό εμπόριο όπως ενδεικτικά εταιρείες logistics, εταιρείες ταχυμεταφορών, δημιουργίας περιεχομένου, δημιουργίας λογισμικού για εφαρμογές ηλεκτρονικού εμπορίου, παροχής εξειδικευμένων νομικών ή/και λογιστικών υπηρεσιών, εξειδικευμένοι σύμβουλοι για ηλεκτρονικές πωλήσεις, ηλεκτρονική προώθηση προϊόντων, διαφημιστικές κλπ. Τέλος δύνανται κατά την ίδρυση του Σωματείου να υπάρξουν και ιδρυτικά μη τακτικά/συνδεδεμένα μέλη.

4.Επίτιμο Μέλος μπορεί να γίνει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο είτε είναι μέλος είτε όχι του Σωματείου, προσωρινά ή μόνιμα, το οποίο προσέφερε εξαιρετικές υπηρεσίες στο Σωματείο ή παρουσίασε εξέχουσα δράση για την επίτευξη σκοπών ίδιων ή συναφών με αυτούς του παρόντος καταστατικού, όπως εκάστοτε ισχύει. Επίτιμο μέλος μπορεί να γίνει και τακτικό μέλος του Σωματείου, χωρίς αυτό να χάνει τα δικαιώματά του εκ της ιδιότητάς του ως τακτικού μέλους. Ανακηρύσσονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κατά πλειοψηφία και εγκρίνονται από την επόμενη Γενική Συνέλευση (τακτική ή έκτακτη). Τα επίτιμα μέλη εξαιρούνται όλων των τακτικών και εκτάκτων εισφορών και έχουν τα ίδια δικαιώματα αναλόγως με την κατηγορία των μελών στην οποία ανήκουν (τακτικά ή συνδεδεμένα).

5. Τα υποψήφια μέλη αναγνωρίζουν και αποδέχονται ως προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους στο Σωματείο ότι το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να εξακριβώσει ότι συντρέχουν όλα τα ανωτέρω στο πρόσωπο του υποψηφίου δύναται να ζητήσει από αυτό οποιοδήποτε έγγραφο ή πληροφορία κρίνει πρόσφορα και επαρκή για τον σκοπό αυτό καθώς και τυχόν σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά θα δύναται να αιτείται τα ακόλουθα:

α) τα νομιμοποιητικά έγγραφα του νομικού προσώπου ή/και του ακαδημαϊκου ή του ανεξάρτητου εργαστηρίου

β) τον τελευταίο ισολογισμό τους ή αν αυτός δεν υπάρχει το ισοζύγιο του τελευταίου πριν από την κατάθεση της αίτηση εγγραφής μηνός ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο δύναται να αποδείξει τον αναφερόμενο στο άρθρο 2 v) ανωτέρω ετήσιο κύκλο εργασιών

γ) σύντομη περιγραφή των δραστηριοτήτων του και αντίγραφο των όρων χρήσης της ιστοσελίδας μέσω της οποίας διεξάγεται το ηλεκτρονικό εμπόριο

δ) ιδίως για τα ερευνητικά εργαστήρια τα νόμιμα αποδεικτικά σύστασής τους καθώς και κατάλογο με καταγραφή των μελετών ή ερευνητικών εργασιών που αναφέρονται στο ηλεκτρονικό εμπόριο στην Ελλάδα

ε) και εν γένει για άπαντα τα υποψήφια μέλη, οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κρίνει το Δ.Σ. ως απαραίτητο αποδεικτικό των ανωτέρω προϋποθέσεων.

6. Ιδίως για τα μη τακτικά/συνδεδεμένα μέλη και τα επίτιμα μέλη που δεν ήταν προηγουμένως τακτικά μέλη θα πρέπει να συντρέχουν εκτός από τις αναφερόμενες στην παράγραφο 2 ανωτέρω αρχές και η ακόλουθη αρχή:

Ειδίκευση - Προσόντα: των στελεχών του νομικού προσώπου ή του ίδιου του φυσικού προσώπου στον κλάδο του ηλεκτρονικού εμπορίου. Ουσιαστικό τεκμήριο της ως άνω ειδίκευσης αποτελούν ενδεικτικά η σχετική ακαδημαϊκή κατάρτιση, η ενασχόληση με τον συγκεκριμένο κλάδο τουλάχιστον επί 2 συνεχόμενα έτη, η διενέργεια ικανού αριθμού σχετικών έργων σε ικανό αριθμό πελατολογίου. Για το λόγο αυτό είναι δυνατόν να ζητηθούν τεκμήρια καλής εκτέλεση των σημαντικότερων έργων που θα αποδεικνύουν την ειδίκευση.

7. Όπου αναφέρεται στο παρόν ο όρος μέλη νοούνται όλα τα μέλη, ήτοι τακτικά, μη τακτικά/συνδεδμένα, επίτιμα, άλλως ο όρος μέλη θα εξειδικεύεται.

Άρθρο 5

Εγγραφή

1. Για την εγγραφή μέλους ως τακτικού ή μη τακτικού/συνδεμένου απαιτείται η υποβολή σχετικής αίτησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο και στην οποία θα περιλαμβάνεται υπεύθυνη δήλωση αποδοχής του Καταστατικού καθώς και του τυχόν Εσωτερικού Κανονισμού και των τυχόν κωδίκων δεοντολογίας ή / αυτορρύθμισης που θα έχει κατά το χρονικό εκείνο σημείο συντάξει το Σωματείο και θα συνοδεύεται από τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 5 και 6 του άρθρου 4 ανωτέρω (εφόσον τους ζητηθούν). Το Διοικητικό Συμβούλιο πριν από τη λήψη της απόφασής του δικαιούται να ζητήσει και τυχόν συμπληρωματικά στοιχεία από τον ίδιο τον αιτούντα ή/και από το σύνολο των τακτικών μελών του Σωματείου εντός της προθεσμίας που θα θέσει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να αξιολογήσει την αίτησή του υποψηφίου ή/και να ζητήσει τα τυχόν συμπληρωματικά στοιχεία σε συνεδρίαση που θα πραγματοποιήσει εντός 60 ημερολογιακών ημερών από τη λήψη της σχετικής αίτησης. Σε περίπτωση συμπληρωματικού αιτήματος, οφείλει να αξιολογήσει την αίτηση εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την εκπνοή της προθεσμίας για την υποβολή των στοιχείων αυτών. Το Διοικητικό Συμβούλιο ανακοινώνει κατόπιν στον υποψήφιο την αποδοχή ή όχι της αίτησής του.

3. Η σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνεται με μυστική ή φανερή  ψηφοφορία των μελών του κατά την απόλυτη κρίση τους με πλειοψηφία των 2/3 των μελών του. Βασικό κριτήριο για την λήψη της σχετικής απόφασης από το Δ.Σ. αποτελεί η προαγωγή των σκοπών και της εικόνας του Σωματείου από τον υποψήφιο καθώς και η πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 4 ανωτέρω.

4. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης ο υποψήφιος μπορεί να υποβάλλει τις αντιρρήσεις του στην επόμενη Γενική Συνέλευση αιτούμενος από τη Γενική Συνέλευση να λάβει θέση επί της αίτησής του. Στην περίπτωση αυτή η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με φανερή ή μυστική ψηφοφορία κατά την απόλυτη κρίση της και με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών της και θα ανακοινώνει το αποτέλεσμα στον ενδιαφερόμενο υποψήφιο.

5. Σε κάθε περίπτωση η ιδιότητα του μέλους (τακτικού ή συνδεδεμένου) αποκτάται κατά την εγγραφή του με την καταβολή εντός το αργότερο 10 ημερών από την αποδοχή της αίτησής του, του κόστους εγγραφής του καθώς και της πρώτης ετήσιας συνδρομής  ή/και τυχόν κάθε άλλης έκτακτης εισφοράς που έχει επιβληθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά το χρονικό εκείνο σημείο. Επίσης, εν γένει τα μέλη (τακτικά ή συνδεδεμένα) δύνανται να ασκήσουν τα δικαιώματά τους που προβλέπονται στο παρόν Καταστατικό μόνον εφόσον είναι ταμειακά ενήμερα κατά τα ανωτέρω. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής της ετήσιας συνδρομής, έκαστο μέλος θα οφείλει να τακτοποιεί και τις τυχόν παρελθούσες εκκρεμείς συνδρομές ή/και εισφορές του προκειμένου να δύναται να ασκήσει τα δικαιώματά του ως μέλος του Σωματείου.

Άρθρο 6

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των Μελών

1.Τα Τακτικά Μέλη και τα Επίτιμα Τακτικά Μέλη έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν στις συζητήσεις της Γενικής Συνέλευσης εφόσον είναι ταμειακά ενήμερα στο σύνολο των συνδρομών και εκτάκτων εισφορών για το χρονικό διάστημα πριν από τη διενέργεια έκαστης Γενικής Συνέλευσης, να ψηφίζουν, να εκλέγουν και να εκλέγονται σε όλα τα Όργανα του Σωματείου.

2.Τα Μη-Τακτικά Μέλη και τα Επίτιμα Μη -Τακτικά Μέλη  έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν στις συζητήσεις της Γενικής Συνέλευσης εφόσον είναι ταμειακά ενήμερα στο σύνολο των συνδρομών και εκτάκτων εισφορών για το χρονικό διάστημα πριν από τη διενέργεια έκαστης Γενικής Συνέλευσης όπου δύνανται να εκφράζουν την γνώμη τους χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου. Επίσης, δεν συνυπολογίζονται για τον καθορισμό της απαρτίας της Γενικής Συνέλευσης. Εξαιρετικώς, ασκούν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, ήτοι συμμετέχουν στις αρχαιρεσίες για τα Όργανα του Σωματείου στα οποία συμμετέχουν μη τακτικά/συνδεδεμένα μέλη κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 17 κατωτέρω, και εκλέγονται: α) στο Διοικητικό Συμβούλιο καταλαμβάνοντας έως δύο θέσεις πάντοτε υπό την ιδιότητα του απλού μέλους του ΔΣ, β)  στη Συμβουλευτική Επιτροπή και γ) στην Ελεγκτική Επιτροπή.

3.Τα μέλη (τακτικά και συνδεμένα) έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν τις  ετήσιες τακτικές εισφορές που καθορίζονται κάθε χρόνο από την τακτική Γενική Συνέλευση το αργότερο εντός των πρώτων 3 μηνών κάθε έτους. Επίσης υποχρεούνται να καταβάλουν και τις τυχόν έκτακτες εισφορές που θα καθορίζονται από τη Γενική Συνέλευση μέσα στο χρόνο που θα οριστεί για τη σχετική καταβολή τους.

4.Όλα τα Μέλη του Σωματείου έχουν ως άνω καθήκον να εργάζονται για την ευόδωση των σκοπών του και να συμμετέχουν στα Όργανα αυτού υπό του όρους του παρόντος Καταστατικού χωρίς αμοιβή ή αποζημίωση και δικαιούνται να απαιτούν την τήρηση του Καταστατικού από τα υπόλοιπα μέλη. Δύναται πάντως να καταβάλλεται αμοιβή σε μέλη του ή/και σε μη μέλη του που προσλαμβάνονται από το Σωματείο κατόπιν επιλογής από το Διοικητικό Συμβούλιο που παρέχουν υπηρεσίες στο Σωματείο (λ.χ. διοικητικές, οργανωτικές, λειτουργικές κλπ) ή/και συμβουλευτικές σε εξειδικευμένα ζητήματα όπως τεχνικά, διοικητικά, λογιστικά, νομικά και εν γένει επιστημονικά με σκοπό την οργάνωση, τη λειτουργία ή/και την προάσπιση των συμφερόντων του Σωματίου, την ευόδωση των διαδικασιών και των στόχων του καθώς και τη συμμετοχή τους για λογαριασμό του Σωματείου σε Επιτροπές, στην εκπόνηση Μελετών και Ερευνών, σε συνέδρια κλπ. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει τα σχετικά με την καταβολή τυχόν αμοιβής κατά τα ανωτέρω. Δύναται επίσης να αποφασίζει για την κάλυψη τυχόν εξόδων.

5.Όλα τα μέλη του Σωματείου υποχρεούνται, κατά τη συμμετοχή τους στα καταστατικά όργανα καθώς και σε όλες τις δραστηριότητες του Σωματείου, να τηρούν απαρέγκλιτα τους κανόνες και περιορισμούς που πηγάζουν από το παρόν Καταστατικό και το νόμο καθώς και ειδικώς από το Δίκαιο του Ελεύθερου καθώς και του Αθέμιτου Ανταγωνισμού και να απέχουν από κάθε δραστηριότητα που θα μπορούσε να εκθέσει το Σωματείο σε κίνδυνο δίωξης για παράβαση της νομοθεσίας.

6.Όλα τα μέλη του Σωματείου δύνανται να συμμετέχουν σε άλλα Σωματεία ή Ενώσεις υπό την προϋπόθεση ότι οι σκοποί και τα μέσα επίτευξης των άλλων φορέων δεν έρχονται σε αντίθεση με τους σκοπούς του παρόντος Σωματείου.

7.Τα νομικά πρόσωπα – Μέλη του Σωματείου εκπροσωπούνται σε οποιαδήποτε δραστηριότητα σχετική με το Σωματείο και συμμετέχουν στα Όργανά του από ένα και μόνον συγκεκριμένο άτομο- φυσικό πρόσωπο που έχουν προς τούτο ορίσει με έγγραφη δήλωσή τους προς το Σωματείο (στο εξής καλούμενος ως «Εκπρόσωπος του Μέλους»).

 1. Οι Εκπρόσωποι του Μέλους θα πρέπει υποχρεωτικά να έχουν μια από τις ακόλουθες ιδιότητες:

α) Ιδρυτής (ή συνιδρυτής) του νομικού προσώπου ή επιχειρηματίας σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης

β) νόμιμος εκπρόσωπος, διαχειριστής ή διευθύνων σύμβουλος αυτού

γ) πρόεδρος ή αντιπρόεδρος ή μέλος του ΔΣ του

δ) μέτοχος ή εταίρος του νομικού προσώπου

ε) διευθυντική θέση ή θέση manager ή ανώτερου στελέχους, μόνο όμως σε περίπτωση που η θέση έχει άμεση και λειτουργική σχέση με το ηλεκτρονικό εμπόριο

στ) υπεύθυνος του ερευνητικού εργαστηρίου

 

 1.  Το Δ.Σ. ή η Γ.Σ. του Σωματείου έχουν το δικαίωμα σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο να προβάλλουν αιτιολογημένες αντιρρήσεις ως προς τον Εκπρόσωπο ορισμένου Μέλους και να αιτείται από το Μέλος την αντικατάστασή του. Σε περίπτωση που το Μέλος αρνηθεί τότε η Διοίκηση του Σωματείου δικαιούται να παύσει προσωρινά την συμμετοχή ή να διαγράψει το μέλος.
 2.  Ο διορισμός του Εκπροσώπου του Μέλους ισχύει μέχρι την ανάκλησή του με έγγραφη δήλωση προς το ΔΣ του Σωματείου και αντικατάστασή του από άλλον. Σε περίπτωση που ο Εκπρόσωπος είναι μέλος των Οργάνων της Διοίκησης, παραμένει στη θέση του μέχρι να ολοκληρωθεί η αντικατάστασή του σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παρ. 5 του άρθρου 10 του παρόντος. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του Εκπροσώπου αυτός μπορεί να αναπληρωθεί προσωρινά από οποιονδήποτε τρίτο (μέλος ή μη μέλος του Σωματείου) με ειδική εξουσιοδότηση που θα παρέχεται είτε από τον ίδιο τον Εκπρόσωπο του Μέλους είτε από το ίδιο το Μέλος δια μέσου του νομίμου εκπροσώπου του (ή έτερου προσώπου που το εκπροσωπεί).

8.  Μόνον τα ταμειακώς ενημερωμένα τακτικά μέλη ή/και όλα τα επίτιμα μέλη θα δύνανται να χρησιμοποιούν το λογότυπο του Σωματείου με την αναφορά ως «μέλος του Ε.Σ.Η.Ε», “member of GR.EC.A”, άλλως χάνουν το δικαίωμα αυτό και το Σωματείο δύναται να αφαιρέσει ή να αιτηθεί την αφαίρεση του λογοτύπου. Όσα από τα ταμειακώς ενημερωμένα τακτικά μέλη έχουν υπό τον ίδιο Α.Φ.Μ. περισσότερα του ενός ηλεκτρονικά καταστήματα, δύνανται να χρησιμοποιούν το λογότυπο του Σωματείου με την αναφορά ως «μέλος του Ε.Σ.Η.Ε», “member of GR.EC.A” για κάθε ηλεκτρονικό τους κατάστημα με το ήμισυ του κόστους της συνδρομής, χωρίς όμως να αποκτούν πρόσθετο δικαίωμα ψήφου για το λόγο αυτό. Εξυπακούεται ότι η καταβολή πλειόνων συνδρομών κατά τα ανωτέρω για περισσότερα του ενός  ηλεκτρονικά καταστήματα υπό τον ίδιο Α.Φ.Μ. δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της απαρτίας στη Γ.Σ.. Η χρήση του λογοτύπου του Σωματείου προϋποθέτει την κατ’ έτος ανανέωση και της ως άνω μειωμένης πρόσθετης συνδρομής μαζί με την ετήσια ανανέωση της συνδρομής του. Επίσης μόνο τα ταμειακώς ενήμερα Μέλη θα έχουν δικαίωμα πρόσβασης στον ειδικό χώρο της ιστοσελίδας του Σωματείου που θα απευθύνεται μόνον σε  μέλη και στο οποίο η πρόσβαση θα γίνεται μόνον με τη χρήση μυστικών κωδικών ασφαλείας (pin & password). Το ΔΣ διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την πρόσβαση σε όσα μέλη δεν έχουν εξοφλήσει τη συνδρομή τους ή τις έκτακτες εισφορές τους  εμπροθέσμως.

9. Διευκρινίζεται ότι όπου στον παρόν καταστατικό αναφέρεται η υποχρέωση ένα Μέλος να είναι ταμειακώς ενημερωμένο (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά για την συμμετοχή στην ΓΣ ή για την θέση του ως υποψηφίου) τούτο αναφέρεται στην καταβολή της εγγραφής του (άπαξ) καθώς και της εκάστοτε ετήσιας συνδρομής του και των τυχόν έκτακτων εισφορών και ουχί σε τυχόν λοιπές υποχρεώσεις τους προς το Σωματείο, οι οποίες επιφέρουν μόνον τις συνέπειες που το καταστατικό ή τυχόν ειδικότερες συμφωνίες ορίζουν.

Άρθρο 7

Πειθαρχικές Ποινές- Διαγραφές Μελών

1. Γενικά το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου δύναται με απόφαση των 2/3 των μελών του να διαγράψει όσα μέλη:

α) καθυστερούν αναιτιολόγητα την καταβολή της ετήσιας συνδρομής τους ή των εκτάκτων εισφορών πέρα από τις προθεσμίες που τέθηκαν και κατόπιν σχετικής ενημέρωσής τους προς καταβολή τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από την διαγραφή τους. Η ενημέρωση μπορεί να γίνει και με e-mail στα στοιχεία του Εκπροσώπου του Μέλους.

β) έχασαν τις απαιτούμενες ιδιότητες για την εγγραφή τους στην κατηγορία μέλους στην οποία ανήκουν. Οι αναφερόμενες στο άρθρο 4 προϋποθέσεις θα πρέπει να συντρέχουν στα πρόσωπα των μελών (τακτικών, συνδεδεμένων ή/και επίτιμων) καθόλη τη διάρκεια της συμμετοχής τους στο Σωματείο. Για το λόγο αυτό, τα στοιχεία που αναφέρονται στις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 4 του παρόντος δύναται να τα αιτηθεί το Δ.Σ. ή/και η Γ.Σ. του Σωματείου και οποιαδήποτε χρονική στιγμή μεταγενέστερα από τα μέλη της (τακτικά, συνδεμένα ή/και επίτιμα) για την εξακρίβωση της διατήρησης των συγκεκριμένων προϋποθέσεων καθ’όλη τη διάρκεια συμμετοχής του νομικού προσώπου ως μέλους του Σωματείου. Σε περίπτωση που το μέλος δεν τα προσκομίσει εντός 30 ημερών από την λήψη του σχετικού έγγραφου (με e-mail ή φαξ στα στοιχεία επικοινωνίας του μέλους) αιτήματος από το Σωματείο ή αρνηθεί να τα προσκομίσει τότε το Δ.Σ. έχει τη δυνατότητα να αποφασίσει την διαγραφή του μέλους ή την εγγραφή του σε άλλη κατηγορία μέλους (π.χ. από τακτικό σε μη τακτικό). Επίσης το Δ.Σ. δικαιούται να διαγράψει το μέλος σε περίπτωση που διαπιστωθούν σημαντικές ελλείψεις ή/και αποκλίσεις από τις ανωτέρω προϋποθέσεις.

γ) υπάρχουν κατά τη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου επαρκείς και σοβαρές αποδείξεις ή ενδείξεις ότι παραβίασαν διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας σε σχέση με την εξάσκηση του Ηλεκτρονικού Εμπορίου όπως όλως ενδεικτικώς για ζητήματα που αφορούν τους καταναλωτές, την ασφάλεια των συναλλαγών, την προστασία των προσωπικών δεδομένων κλπ. Το ανωτέρω δύναται να γνωστοποιηθεί στο Σωματείο κατόπιν καταγγελίας καταναλωτή ή προμηθευτή/πελάτη του μέλους, γνωστοποίησης καταγγελίας μέλους σε άλλη Αρχή, Φορέα, Όργανο, Υπηρεσία, γνωστοποίησης απόφασης ελληνικού ή αλλοδαπού δικαστηρίου ή άλλης αρχής κλπ.

δ) παραβιάζει τους όρους του παρόντα Κανονισμού,

ε) έχουν κηρυχθεί σε πτώχευση ή εκκαθάριση ή σε παύση πληρωμών

στ) για οποιονδήποτε άλλο λόγο ή αιτία το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει κατόπιν ειδικής αιτιολογημένης απόφασής του.

Σε περίπτωση τυχόν διαγραφής μέλους, καμία εκ των καταβεβλημένων εισφορών (τακτικών ή/και εκτάκτων) δεν επιστρέφονται.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται αντί για τη διαγραφή του μέλους να αποφασίσει την προσωρινή αναστολή της ιδιότητάς του μέχρι και ένα έτος και κατόπιν επαναφορά στη ιδιότητα του μέλους ή διαγραφή ή την αλλαγή ιδιότητας μέλους (π.χ. από τακτικό σε συνδεδεμένο ή αντίστροφα) εφόσον πληρούνται οι σχετικοί όροι

2. Επίσης, κάθε Μέλος του οποίου η δραστηριότητα είναι ενάντια στους σκοπούς του Σωματείου ή που παραβιάζει τον παρόντα Κανονισμό ή που εμποδίζει την εκτέλεση των αποφάσεων των οργάνων Διοίκησης του Σωματείου, ή που παραβιάζει τους τυχόν Κανόνες Δεοντολογίας ή/και Κανόνες Αυτορρύθμισης ή/και τον Εσωτερικό Κανονισμό ή/και οποιονδήποτε άλλο Κανόνα υιοθετηθεί από το Σωματείο διώκεται πειθαρχικά και του επιβάλλεται με απόφαση των 2/3 των μελών του ΔΣ ποινή ανάλογη με τη βαρύτητα της πράξης του, ήτοι:

α) έγγραφη επίπληξη για το παράπτωμα στο οποίο υπέπεσε

β) αναστολή ιδιότητας μέλους μέχρι και ένα έτος και κατόπιν εφόσον συνεχίζεται το παράπτωμα διαγραφή, άλλως επαναφορά στην ιδιότητα του μέλους

      γ) διαγραφή από το Σωματείο κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1 ανωτέρω.

3. Μετά την γνωστοποίηση της διαγραφής του ή της ως άνω πειθαρχικής δίωξής του (με e-mail) το μέλος δύναται να προβάλλει ένσταση στην επόμενη Γενική Συνέλευση (τακτική ή έκτακτη) η οποία και αποφαίνεται τελεσίδικα περί της διαγραφής ή όχι του μέλους και γνωστοποιεί την απόφασή της στο μέλος (με e-mail). Στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα μέχρι την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν δύναται να ασκήσει τα δικαιώματά τους ως μέλους του Σωματείου ακόμη και αν το μέλος είναι ταμειακά ενήμερο.

4. Σε κάθε περίπτωση το αρμόδιο κατά περίπτωση όργανο του Σωματείου οφείλει όπως καλέσει εγγράφως το Μέλος προ (10) τουλάχιστον εργασίμων ημερών πριν από την ορισθείσα ημέρα συνεδρίασης. Κάθε μέλος στο οποίο αφορά το προτεινόμενο πειθαρχικό μέτρο δικαιούται να υποβάλλει εγγράφως ή να παρίσταται αυτοπροσώπως, ενώπιον του αρμοδίου κατά περίπτωση οργάνου  του Σωματείου, προκειμένου να εκθέσει προφορικά τις απόψεις του. Παρίστανται δε στη σχετική διαδικασία είτε δια του νομίμου εκπροσώπου τους, είτε δια του Εκπροσώπου του Μέλους. Σε κάθε περίπτωση το εκάστοτε Όργανο αποφασίζει κατά την ελεύθερη και απόλυτη κρίση και βούλησή του.

5. Τα Μέλη έχουν δικαίωμα να αποχωρήσουν από το Σωματείο οποτεδήποτε με απλή έγγραφη δήλωσή τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση αποχώρησης οποιαδήποτε καταβολή έχει γίνει προς το Σωματείο δεν επιστρέφεται. Επίσης τα μέλη χάνουν την ιδιότητά τους αυτομάτως εφόσον δεν καταβάλουν την συνδρομή τους για τουλάχιστον 3 συνεχόμενα έτη.

6. Επανεγγραφή του μέλους είναι δυνατή κατόπιν έγγραφης αίτησής του εφόσον δεν συντρέχουν πλέον οι λόγοι διαγραφής του και πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 ανωτέρω δυνάμει σχετικής απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (με απλή πλειοψηφία).

Άρθρο 8

Εισφορά Εγγραφής – Ετήσια Συνδρομή Μελών

1. Κάθε υποψήφιος του οποίου η αίτηση για να γίνει τακτικό ή μη τακτικό/συνδεδεμένο μέλος του Σωματείου έχει γίνει δεκτή θα καταβάλλει ως κόστος εγγραφής το ποσό των 100 Ευρώ εφάπαξ κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5 παράγραφος 5 ανωτέρω.

2.Το κόστος της ετήσιας συνδρομής καθορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευση με απλή πλειοψηφία. Μέχρι την πρώτη τακτική ΓΣ η συνδρομή ορίζεται στο ποσό των 250€.

3. Τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 ανωτέρω εξακολουθούν να ισχύουν αν δεν τροποποιηθούν από την πρώτη τακτική ή από επόμενη Γ.Σ. και μέχρι να τροποποιηθούν. Η τροποποίηση αναρτάται στο Διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του Σωματείου τα δε Μέλη οφείλουν να ενημερώνονται τα ίδια από τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα για τις τυχόν αλλαγές στις εισφορές τους καθώς και για τις τυχόν έκτακτες εισφορές.

4. Τα ποσά της εγγραφής, της συνδρομής και της πρόσθετης συνδρομής για τη λήψη και δεύτερου λογοτύπου για έτερο ηλεκτρονικό κατάστημα από το ίδιο ΑΦΜ (που προβλέπεται στο άρθρο 6.8. ανωτέρω) δύνανται να τροποποιηθούν οποτεδήποτε και με απόφαση του Δ.Σ. του Σωματείου που θα ληφθεί με αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 των μελών του και θα αναρτηθεί στο Διαδίκτυο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

Όργανα

Άρθρο 9

Όργανα

Όργανα του Σωματείου είναι:

α) η Γενική Συνέλευση

β) το Διοικητικό Συμβούλιο

γ) η Συμβουλευτική Επιτροπή και

γ) η Ελεγκτική Επιτροπή

Όλα τα όργανα του σωματείου αποτελούνται από Μέλη αυτού κατά τα προβλεπόμενα στο παρόν Καταστατικό.

Άρθρο 10

Διοικητικό Συμβούλιο

1. α. Το Σωματείο διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από 7 Τακτικά Μέλη του Σωματείου.

β. Με τη λήξη θητείας του παρόντος ΔΣ, ήτοι κατά τη διενέργεια αρχαιρεσιών της τακτικής ΓΣ του 2018 (οποτεδήποτε κι αν αυτές διενεργηθούν) και εφεξής, το Σωματείο θα διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από 9 Μέλη του Σωματείου, ήτοι από 7 Τακτικά και από 2 Μη τακτικά/συνδεδεμένα μέλη  του Σωματείου. Μόνον σε περίπτωση που δεν επαρκούν τα υποψήφια συνδεδεμένα μέλη για την πλήρωση των ως άνω 2 θέσεων ή που δεν υπάρχουν αναπληρωματικά συνδεδεμένα μέλη για την πλήρωση των θέσεων αυτών στις περιπτώσεις που προβλέπονται από τον νόμο και το καταστατικό, οι θέσεις αυτές μπορούν να καλυφθούν από τακτικά μέλη. Τα μέλη του Δ.Σ. καθώς και 3 αναπληρωματικά μέλη αυτού (2 Τακτικά Μέλη και 1 μη τακτικό του Σωματείου) εκλέγονται από την τακτική Γενική Συνέλευση για μια διετία με τη διαδικασία που ο νόμος και το παρόν Καταστατικό ορίζουν.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανακαλούνται ελεύθερα και οποτεδήποτε από τη Γενική Συνέλευση με αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 και δύνανται να επανεκλεγούν χωρίς περιορισμό. Επίσης ο Εκπρόσωπος Μέλους χάνει αυτομάτως την ιδιότητά του ως μέλος του Δ.Σ. (οποιαδήποτε θέση και αν κατέχει) σε περίπτωση που το Μέλος διαγραφεί από το Σωματείο ή αν επιβληθούν εναντίον του Μέλους ή του Εκπροσώπου οι πειθαρχικές ποινές των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 7. ανωτέρω. Επίσης αν παύσει να εκπροσωπεί το Μέλος με μια από τις ιδιότητες που αναφέρονται στο άρθρο 6.7.i. ή παύσει να εκπροσωπεί το Μέλος για οποιονδήποτε άλλο λόγο (στις δύο αυτές περιπτώσεις παραμένει όμως στην θέση του μέχρι το Μέλος να ορίσει καινούργιο Εκπρόσωπο Μέλους -το πολύ όμως 60 ημέρες από την ημέρα που θα λάβει γνώση το ΔΣ).

Σε περίπτωση που το Μέλος παραλείψει ή αρνηθεί να γνωστοποιήσει στο Δ.Σ. τον καινούργιο Εκπρόσωπο εντός 60 ημερών, το Μέλος θα χάνει τη θέση του στο Δ.Σ. αυτοδικαίως και θα αποπέμπεται από αυτό. Την κενή θέση που θα δημιουργείται θα αναπληρώνει το πρώτο κατά τη σειρά εκλογής τους αναπληρωματικό Μέλος, κι αν αυτό αρνηθεί, το επόμενο στη σειρά, άλλως αν δεν υπάρχει άλλο αναπληρωματικό μέλος θα ισχύσει η παράγραφος 5 του παρόντος άρθρου.

3.  Υποψηφιότητα για μέλος του Δ.Σ. δύναται να θέσει α) Εκπρόσωπος Μέλους που είναι τακτικό ή επίτιμο-τακτικό Μέλος του Σωματείου και β) εκπρόσωπος Μέλους που είναι Συνδεδεμένο ή επίτιμο-συνδεδεμένο Μέλος του Σωματείου μόνο όμως σε ό,τι αφορά τις 2 θέσεις που αντιστοιχούν σε απλά μέλη του ΔΣ, υπό την προϋπόθεση ότι τα υπό α) και β) μέλη του σωματείου είναι μέλη του Σωματείου άνω των 12 μηνών πριν από τη διενέργεια της τακτικής Γενικής Συνέλευσης για τις αρχαιρεσίες ή που είναι ιδρυτικό τακτικό μέλος του Σωματείου. Επίσης οφείλουν να έχουν καταβάλλει το σύνολο των συνδρομών και εκτάκτων εισφορών μέχρι την ημέρα σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης των αρχαιρεσιών.

4. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται υποχρεωτικά εντός το αργότερο 15 ημερών από την εκλογή του υπό την προσωρινή προεδρία εκείνου που έχει τις περισσότερες ψήφους και εκλέγει με μυστική ψηφοφορία και κατά πλειοψηφία μεταξύ των Μελών του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία. Τα υπόλοιπα μέλη λαμβάνουν τη θέση του απλού μέλους του Δ.Σ. Τα μη τακτικά/συνδεδεμένα μέλη που έχουν εκλεγεί λαμβάνουν πάντοτε τη θέση του απλού μέλους.

5. Σε περίπτωση παραίτησης, ανάκλησης, θανάτου ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο απαλλαγής ή απώλειας της ιδιότητας του μέλους του Δ.Σ. από το ίδιο το Μέλος (οποιαδήποτε θέση και αν κατέχει ο Εκπρόσωπός του) τότε αντικαθίσταται το Μέλος για το χρόνο που απομένει από τους αναπληρωματικούς κατά σειρά εκλογής τους. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν πλέον αναπληρωματικοί για την κάλυψη της θέσης ή αρνηθούν να καταλάβουν τη θέση αυτή τότε το Δ.Σ. εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντά του με τα εναπομείναντα μέλη του (εφόσον αυτά είναι τουλάχιστον 5) μέχρι την αμέσως επόμενη (τακτική ή έκτακτη) Γενική Συνέλευση η οποία δύναται να αναπληρώσει τη θέση με αρχαιρεσίες (μόνον για τη θέση αυτή) ή να αποφασίσει να παραμείνει το Δ.Σ. ως έχει μέχρι τη λήξη της θητείας του. Ανεξαρτήτως των ανωτέρω και του άρθρου 10. παρ. 2 σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο απολέσει την ιδιότητά του Μέλος ή Εκπρόσωπος Μέλους που είχε τον ρόλο των Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα ή Ταμία, το Δ.Σ. οφείλει να επαναλάβει τη συγκρότησή του σε σώμα με εκλογή μεταξύ των μελών του. Τυχόν παραίτηση Μέλους ή Εκπροσώπου Μέλους υποβάλλεται εγγράφως στο Διοικητικό Συμβούλιο και έχει ισχύ από την υποβολή της.

6.Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε τρίμηνο και έκτακτα οποτεδήποτε ή όταν παραστεί ανάγκη, συγκαλούμενο από τον Πρόεδρο του ή σε περίπτωση κωλύματος αυτού από τον Αντιπρόεδρο. Η σχετική πρόσκληση κοινοποιείται τουλάχιστον 24 ώρες προ της συνεδρίασης με e-mail και με τοιχοκόλληση στα γραφείου του Σωματείου. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται με απόφασή του να καθορίσει και άλλο μέσο ως πρόσφορο μέσο για την κοινοποίηση της πρόσκλησης στα μέλη του. Η πρόσκληση πρέπει να αναφέρει το χώρο, το χρόνο και τα προς συζήτηση θέματα. Κάθε Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να προτείνει θέματα για συζήτηση κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ., ακόμη κι αν δεν αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι δυνατόν να συγκληθεί και από πέντε (5) μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο ο οποίος οφείλει να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο εντός επτά ημερών από την λήψη της αίτησης.

7. Για τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου απαιτείται απαρτία πέντε (5) τουλάχιστον μελών του. Αν δεν επιτευχθεί η εν λόγω απαρτία η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την επόμενη ημέρα με απαρτία πέντε (5) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε επόμενη ημέρα μέχρι 3 συνολικά εργάσιμες ημέρες. Σε περίπτωση που και τότε καταστεί αδύνατον να επιτευχθεί απαρτία, τότε έχει εφαρμογή η παράγραφος 11 του παρόντος άρθρου.

8.Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει με πλειοψηφία των παρόντων – με εξαίρεση όσες περιπτώσεις το παρόν Καταστατικό προβλέπει αυξημένη πλειοψηφία οπότε απαιτείται η αυξημένη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση που προκύπτει κλάσμα τούτο στρογγυλοποιείται στον επόμενο ακέραιο αριθμό (το ίδιο ισχύει και για τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης). Η ψηφοφορία γίνεται φανερά, αλλά δύναται να είναι και μυστική κατόπιν απόφασης της πλειοψηφίας των παριστάμενων μελών. Πάντως τα μέλη του Δ.Σ. δεν έχουν δικαίωμα ψήφου για την εφαρμογή Κώδικα Δεοντολογίας ή για τη πειθαρχική ή μη δίωξή τους ή τη διαγραφή τους όταν αφορά τους ίδιους προσωπικά ή το μέλος που εκπροσωπούν. Το Δ.Σ. αποφασίζει με τα εναπομείναντα μέλη του.

9. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να εκπροσωπήσει μέχρι ένα ακόμη μέλος αυτού με γραπτή εξουσιοδότηση που θα προσκομίσει στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου και τούτο μέχρι δύο συνεχόμενες φορές (για το ίδιο μέλος).

 10. Τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τις διευθύνει ο Πρόεδρός του, ο οποίος και εισηγείται τα θέματά προς συζήτηση, σε περίπτωση δε κωλύματος αυτού, αντικαθίσταται από τον Αντιπρόεδρο και σε περίπτωση κωλύματος και αυτού από τον Γενικό Γραμματέα. Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δημόσιες, εκτός αν αποφασίσει το αντίθετο το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από πρόταση οποιουδήποτε μέλους του. Στις συνεδριάσεις έχει το δικαίωνα να παρίσταται οποιοδήποτε Μέλος του Σωματείου, χωρίς δικαίωμα ψήφου. Δικαίωμα λόγου έχουν όλα τα μέλη των επιτροπών, καθώς και κάθε άλλο μέλος, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση που οι παριστάμενοι διαταράσσουν τη συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται, ύστερα από απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας των παρόντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ν’ αποβάλλει αυτούς που προβαίνουν στη διατάραξη.

11. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις συνεχείς συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου εκπίπτει της θέσεώς του και αντικαθίσταται αυτομάτως από τον αναπληρωματικό κατά σειρά εκλογής τους.

12. Το Διοικητικό Συμβούλιο παύεται προ της λήξης της θητείας του, με απόφαση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Ειδικά σ’ αυτές τις περιπτώσεις πάντως απαιτείται απαρτία ενός δευτέρου (1/2) των ταμειακά ενημερωμένων Μελών του Σωματείου.

13. Το Διοικητικό Συμβούλιο που αποχωρεί παραδίδει στο νέο τη σφραγίδα, τα βιβλία, το αρχείο, το ταμείο, τους τυχόν κωδικούς πρόσβασης στην ιστοσελίδα, σε τραπεζικούς λογαριασμούς ή αλλού και κάθε διαχείριση κάθε περιουσιακού στοιχείου του Σωματείου δυνάμει σχετικού εγγράφου πρωτοκόλλου παράδοσης-παραλαβής.

Άρθρο 11

Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί το Σωματείο ενώπιον κάθε Δημόσιας, Δικαστικής ή Εκκλησιαστικής Αρχής καθώς και ενώπιον κάθε άλλου νομικού προσώπου ή φορέα, τραπεζικού οργανισμού, ΔΕΚΟ, υπηρεσία κοινής ωφέλειας, συγκαλεί, προϊσταται και διευθύνει τη συζήτηση του Δ.Σ. και υπογράφει μαζί με τον Ταμία κάθε έγγραφο είσπραξης, πληρωμής, πρόσληψης, απόλυσης, τραπεζικής συναλλαγής (δάνεια, αλληλόχρεους κλπ). Σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου ή κωλύματος αυτού, αντικαθίσταται στα ανωτέρω από τον Αντιπρόεδρο και αν κωλύεται και αυτός από το μέλος του Δ.Σ. που θα ορίσει το Δ.Σ. με σχετική απόφασή του.

2. Ο Αντιπρόεδρος φέρει την ευθύνη για τη εσωτερική λειτουργία και τη διοίκηση του Σωματείου, αποτελεί το σύνδεσμο μεταξύ των Οργάνων της Διοίκησης και του διοικητικού προσωπικού του Σωματείου και εποπτεύει τις καθημερινές δραστηριότητες του Σωματείου. Επίσης αντικαθιστά τον Πρόεδρο στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο παρόν καταστατικό και συνυπογράφει με τον Ταμία αντί του Προέδρου κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1 ανωτέρω.

3. Ο Γενικός Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ., τα οποία υποχρεούνται να υπογράφουν τα παρόντα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, την αλληλογραφία και το Μητρώο Μελών και συνυπογράφει επίσης τα διάφορα έγγραφα μαζί με τον Πρόεδρο ή τον τυχόν αντικαταστάτη του σε περίπτωση κωλύματός του. Έχει επίσης την ευθύνη των βιβλίων του Σωματείου πλην του Ταμείου, της σφραγίδας του Σωματείου και συνυπογράφει κάθε έγγραφο μαζί με τον Πρόεδρο ή τον τυχόν αντικαταστάτη του σε περίπτωση κωλύματός αυτού. Επίσης συνυπογράφει με τον Πρόεδρο αντί του Ταμεία τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 κατωτέρω.

4. Ο Ταμίας είναι υπεύθυνος για τα οικονομικά του Σωματείου, τις σχέσεις με τις Τράπεζες και διενεργεί κάθε οικονομική δραστηριότητα με την έγκριση του Δ.Σ., ελέγχεται δε από την Ελεγκτική Επιτροπή για την καλή διαχείριση της περιουσίας του Σωματείου. Επίσης υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο – εκτός των περιπτώσεων όπου το Δ.Σ. με απόφασή του ορίζει ότι αρκεί μόνη η υπογραφή του Ταμία ή μόνη η υπογραφή του Προέδρου - κάθε έγγραφο είσπραξης, πληρωμής, πρόσληψης, απόλυσης, τραπεζικής συναλλαγής (δάνεια, αλληλόχρεους κλπ), σε περίπτωση δε απουσίας του Ταμία ή κωλύματος αυτού αυτός αντικαθίσταται από τον Γενικό Γραμματέα και σε περίπτωση κωλύματος και αυτού από το μέλος του Δ.Σ. που θα ορίσει το Δ.Σ. με σχετική απόφασή του.

5. Σε κάθε περίπτωση το ΔΣ δύναται να εκχωρήσει αρμοδιότητες του ή να αναθέσει καθήκοντα ή να εξουσιοδοτήσει μέλη του ή μη και ιδίως στελέχη, υπαλλήλους ή συνεργάτες του Σωματείου για τη διενέργεια συγκεκριμένων πράξεων στο πλαίσιο των σκοπών του Σωματείου.

Άρθρο 12

Γενική Συνέλευση

 1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Σωματείου και αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν έχει ανατεθεί από το νόμο ή το παρόν καταστατικό σε άλλα όργανα ή/και που έχει ανατεθεί από τον νόμο και το παρόν καταστατικό στην αποκλειστική αρμοδιότητά της. Περαιτέρω αποφασίζει για οποιοδήποτε ζήτημα υπαγόμενο κανονικά στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου, που θα υπαχθεί στην κρίση της. Ειδικότερα η Γενική Συνέλευση χαράσσει την στρατηγική του Σωματείου, προγραμματίζει τη δράση του για την επόμενη χρονική περίοδο, εγκρίνει τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπολοίπων Επιτροπών, εγκρίνει τις συνεργασίες του Σωματείου, ασκεί τον έλεγχο των οικονομικών και εγκρίνει τα ετήσια αποτελέσματα μετά από τον έλεγχο της Ελεγκτικής Επιτροπής, ασκεί τον έλεγχο και την εποπτεία στα άλλα όργανα του Σωματείου και εν γένει έχει την ανώτατη εποπτεία και την τελική απόφαση για κάθε υπόθεση του Σωματείου.
 2.  Αποκλειστική αρμοδιότητα η Γενική Συνέλευση έχει: α) να εκλέγει τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής και της Συμβουλευτικής Επιτροπής β) να αποφασίζει για την έγκριση του προϋπολογισμού και του ισολογισμού και να κρίνει για την απαλλαγή ή όχι του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη κατά την απόλυτη κρίση της γ) να αποφασίζει για τη διαγραφή ή τη πειθαρχική δίωξη Μέλους στις περιπτώσεις που προβλέπεται στο παρόν καταστατικό, δ) να αποφασίζει για κάθε τροποποίηση του Καταστατικού ε) να αποφασίζει την αλλαγή της έδρας του Σωματείου ή να εγκρίνει την αλλαγή που αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο κατ’ άρθρο 1 παρ. 2, στ) να αποφασίζει για τη διάλυση του Σωματείου και η) να αποφασίζει για οποιοδήποτε άλλο θέμα ρητώς προβλέπεται από τον νόμο και τον παρόντα κανονισμό.
 3. Με την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης εκλέγονται πρόεδρος και γραμματέας, οι οποίοι μπορούν να είναι και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή/και συνδεδεμένα Μέλη. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων Μελών, εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζεται ρητά άλλη πλειοψηφία. Οι αποφάσεις λαμβάνονται φανερά, ενώ δύναται να γίνει και μυστική ψηφοφορία μόνον αν ζητηθεί και αποφασισθεί σχετικά κατά πλειοψηφία απ’ την Γενική Συνέλευση. Επίσης, είναι δυνατόν η ψηφοφορία και η λήψη αποφάσεων να γίνεται  δια περιφοράς για κάθε θέμα με την υπογραφή των πρακτικών της ΓΣ δια περιφοράς μέσω ταχυδρομείου, ταχυμεταφοράς ή fax.
 4. Η τακτική Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά μία φορά τον χρόνο εντός του πρώτου εξαμήνου εκάστου έτους. Μόνο αυτή η Γενική Συνέλευση: α) κρίνει τον απολογισμό του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλάσσει τα μέλη αυτού, β) κρίνει τον ισολογισμό και τον προϋπολογισμό και γ) εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο, την Συμβουλευτική Επιτροπή, την Ελεγκτική Επιτροπή και την Εφορευτική Επιτροπή όταν αυτή συμπίπτει με την προβλεπόμενη από το καταστατικό λήξη της θητείας των οργάνων αυτών. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο η θητεία των ως άνω οργάνων λήξει πρόωρα κατά τα προβλεπόμενα στο παρόν Καταστατικό, η εκλογή του νέου κατά περίπτωση οργάνου γίνεται με τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης η θητεία όμως του νέου Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι μειωμένη για όσο χρόνο θα διαρκούσε η θητεία του αρχικού Διοικητικού Συμβουλίου. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση του άρθρου 10 παρ. 5.
 5. Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται όποτε θεωρηθεί αναγκαίο από το Διοικητικό Συμβούλιο ή αν υποβληθεί έγγραφη αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο του 1/3 των ταμειακά τακτοποιημένων μελών του. Στην περίπτωσή αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση εντός 30 ημερών από την υποβολή της αίτησης, προκηρύσσεται δε από το Δ.Σ. τουλάχιστον 10 πλήρεις ημέρες πριν τη διεξαγωγή της με τον τρόπο που αναφέρεται στην επόμενη παράγραφο. Αν το Διοικητικό Συμβούλιο αδρανεί, η έκτακτη Γ.Σ. μπορεί να συγκληθεί με απόφαση του Προέδρου Πρωτοδικών κατόπιν αιτήσεως του ενός πέμπτου (1/5) των τακτοποιημένων οικονομικά Μελών ή της Ελεγκτικής Επιτροπής ή πέντε (5) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
 6. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, δέκα (10) πλήρεις ημέρες, πριν από τη διεξαγωγή της με πρόσκληση η οποία αποστέλλεται  με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) σε όλα τα Μέλη και φέρει υπογραφές του Προέδρου και του Γραμματέα, θα αναρτάται στην ιστοσελίδα του Σωματείου καθώς και θα τοιχοκολλείται στο Σωματείο σε εμφανές σημείο. Η πρόσκληση πρέπει να καθορίζει οπωσδήποτε τον τόπο, τον χρόνο και τα θέματα της Γενικής Συνέλευσης.
 7. Στη Γενική Συνέλευση τακτική ή έκτακτη μπορούν να συμμετέχουν μόνον τα ταμειακώς τακτοποιημένα Μέλη. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία με την παρουσία του ενός δευτέρου (1/2) συν ένα των ταμειακά τακτοποιημένων Τακτικών Μελών (κατά τον χρόνο διεξαγωγής της). Σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας η Γενική Συνέλευση επαναλαμβάνεται εντός το αργότερο 15 ημερών (εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας ή άλλων τυχηρών γεγονότων οπότε μπορεί να επαναληφθεί και σε μεταγενέστερο συγκεκριμένο χρόνο που μπορεί – για την τακτική Γενική Συνέλευση- να ξεπεράσει και το πρώτο εξάμηνο του έτους) με τα θέματα ημερησίας διάταξης στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα, χωρίς να απαιτείται νέα πρόσκληση των μελών, οι δε παρόντες σχηματίζουν απαρτία ανεξαρτήτως του αριθμού τους. Στην περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο πρόκειται να παραιτηθεί ως σώμα, υποχρεούται να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση και να φέρει σ’ αυτή το θέμα της παραίτησής του, εξακολουθεί δε να ασκεί τα καθήκοντά του μέχρι την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο θα εκλεγεί κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10.1.. Αν το Διοικητικό Συμβούλιο παραιτηθεί χωρίς να τηρήσει αυτή τη διαδικασία, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση δύναται να συγκληθεί με τον παραπάνω τρόπο από οποιοδήποτε Μέλος.
 8. Η καταστατική Γενική Συνέλευση μπορεί να είναι τακτική ή έκτακτη τόσο για την τροποποίηση διατάξεων του καταστατικού όσο και για τη διάλυση του Σωματείου και απαιτείται η παρουσία του ημίσεως (1/2) τουλάχιστον των ταμειακά τακτοποιημένων Τακτικών Μελών και πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων.
 9. Κάθε Γενική Συνέλευση είναι δυνατόν να διεξάγεται και εξ αποστάσεως μέσω τηλεδιάσκεψης (ήτοι τηλεφωνικώς, διαδικτυακά, με ανταλλαγή email ή με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο ηλεκτρονικό σύστημα) υπό τον όρο ότι το σύστημα μέσω του οποίου διενεργείται η τηλεδιάσκεψη δύναται να καταγράφει τις σχετικές συζητήσεις. Οι λεπτομέρειες της τηλεδιάσκεψης πρέπει να περιλαμβάνονται στην πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης.

Αν κάποια μέλη που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/20 των ταμειακώς ενημερωμένων τακτικών μελών του Σωματείου ζητήσουν τη διεξαγωγή κανονικής (όχι δια μέσου τηλεδιάσκεψης) ΓΣ για την υπό συζήτηση ημερήσια διάταξη εντός το αργότερο 3 ημερών από την αποστολή της πρόσκλησης σε ΓΣ μέσω τηλεδιάσκεψης, τότε η διεξαγωγή ΓΣ μέσω τηλεδιάσκεψης δεν είναι επιτρεπτή.

10.  Αν όλα τα ταμειακώς ενήμερα τακτικά μέλη συναινέσουν σε ορισμένη πρόταση μέσω ανταλλαγής emails,  τότε εφαρμόζεται το άρθρο 97 παρ. 2 του Α.Κ, ήτοι μπορεί να ληφθεί απόφαση και χωρίς συνέλευση των μελών. Το email που περιέχει την πρόταση θα απευθύνεται ταυτόχρονα σε όλους τους παραλήπτες και κοινοποιούνται και στον ειδικό λογαριασμό του Σωματείου info@greekecommerce.gr. Η απόφαση θα θεωρείται ως ληφθείσα ομόφωνα α)  εφόσον όλα τα ταμειακώς ενήμερα τακτικά μέλη αποστείλουν email που να παραθέτουν τη θετική ψήφο τους ή β) ανά περίπτωση, όπου αυτό επιτρέπεται από το νόμο, ή όταν προκύπτει από τις περιστάσεις πέρα από κάθε αμφιβολία εφόσον δεν προβάλλουν αντιρρήσεις επί της προτάσεως (αρνητική ψήφος) εντός συγκεκριμένης προθεσμίας, η οποία δε δύναται να είναι μικρότερη από 5 εργάσιμες ημέρες (σιωπηρή αποδοχή).

11.  Αντίστοιχα με όσα ορίζονται ανωτέρω στο άρθρο 12 παρ. 10, το ΔΣ με απόφασή του, η οποία θα λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία, δύναται να ορίσει και άλλο, πέραν του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πρόσφορο ηλεκτρονικό μέσο επικοινωνίας και ανταλλαγής μηνυμάτων, μέσω του οποίου θα είναι δυνατή η λήψη αποφάσεων της ΓΣ και η διενέργεια  ψηφοφορίας εξ αποστάσεως. Στη σχετική απόφαση του ΔΣ, που θα κοινοποιείται στα Μέλη, θα ορίζεται ο τρόπος με τον οποίο τα Μέλη θα δύνανται να γνωστοποιούν εγκύρως προς το Σωματείο τυχόν λογαριασμό τους σε άλλο πρόσφορο ηλεκτρονικό μέσο επικοινωνίας και ανταλλαγής μηνυμάτων για τους προαναφερόμενους σκοπούς, καθώς και τυχόν περαιτέρω ειδικότερες λεπτομέρειες που αφορούν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΓΣ και διενέργειας της ψηφοφορίας εξ αποστάσεως με χρήση άλλου πρόσφορου ηλεκτρονικού μέσου επικοινωνίας και ανταλλαγής μηνυμάτων.

Άρθρο 13

Χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) για τους σκοπούς της διεξαγωγής της ΓΣ και της λήψης αποφάσεων

Τα Μέλη οφείλουν να γνωστοποιούν έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) του Εκπροσώπου Μέλους για την αποστολή των προβλεπόμενων από το παρόν καταστατικό προσκλήσεων καθώς και για τη διενέργεια της ΓΣ και τη λήψη των αποφάσεων κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 12 παρ. 9, παρ. 10 και παρ. 11, σε περίπτωση δε αλλαγής του e-mail ή του Εκπροσώπου του Μέλους το ίδιο το Μέλος φέρει την ευθύνη για την ενημέρωση του Σωματείου για την αλλαγή. Η πρόσκληση ή/και η διεξαγωγή της συζήτησης για τη λήψη των αποφάσεων της ΓΣ, σε περίπτωση που γίνεται χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), θεωρείται ότι έχει διενεργηθεί εγκαίρως, εγκύρως και νομίμως εφόσον έχει αποσταλεί στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει το μέλος κατά την εγγραφή του ή σε μεταγενέστερη τροποποίηση, ανεξαρτήτως της παραλαβής ή όχι από τον Εκπρόσωπο Μέλους.

Άρθρο 14

Ελεγκτική Επιτροπή

1. Η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) Μέλη και από 1 αναπληρωματικό (η εκλογή του οποίου – αναπληρωματικού μέλους - δεν είναι όμως υποχρεωτική) που εκλέγονται κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση που εκλέγει και το Διοικητικό Συμβούλιο, για διετή θητεία με καθήκον την άσκηση ταμειακού και διαχειριστικού ελέγχου του Διοικητικού συμβουλίου και υποβολή σχετικής έκθεσης στην Τακτική Γενική Συνέλευση ή σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, αν αυτή κρίνει απαραίτητο ή αν τούτο ζητηθεί από την τακτική Γενική Συνέλευση. Τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής ως άνω εκλεγόμενα δεν μπορούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους να θέσουν υποψηφιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο. Η Ελεγκτική Επιτροπή αποφασίζει κατά πλειοψηφία.

2. Σε περίπτωση που ο Εκπρόσωπος Μέλους παύει να εκπροσωπεί το Μέλος που είναι μέλος της Ελεγκτικής, το Μέλος οφείλει να ορίσει νέο Εκπρόσωπο Μέλους. Σε περίπτωση παραιτήσεως, εκπτώσεως, καταργήσεως ή ανακλήσεως ενός ή όλων των μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής από την Γενική Συνέλευση, ανικανότητας, αδυναμίας ασκήσεως των καθηκόντων για οποιονδήποτε λόγο  κάποιου ή όλων των  Μελών, η κενή ή οι κενές θέσεις της, συμπληρώνονται, για το υπόλοιπο της θητείας, από το αναπληρωματικό μέλος εάν υπάρχει. Εάν εξαντληθεί και ο κατάλογος των αναπληρωματικών μελών, τότε η Ελεγκτική Επιτροπή δύναται να συνεχίζει την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων της εφόσον έχει 2 μέλη. Εφόσον η Ελεγκτική Επιτροπή αδυνατεί για οποιονδήποτε λόγο να ασκήσει τα καθήκοντά της τότε οι εργασίες της θα διενεργηθούν από την ίδια την τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν σχετικής Έκθεσης που θα της υποβάλει το ίδιο το ΔΣ. Η Γενική Συνέλευση πάντως δύναται να αναπληρώσει κενή θέση Μέλους ή/και Μελών της Επιτροπής και με ψηφοφορία μεταξύ των μελών της ΓΣ με ανάταση χεριού ή δια βοής με θητεία για το υπόλοιπο της θητείας της Ελεγκτικής Επιτροπής.

Άρθρο 15

Συμβουλευτική Επιτροπή

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να υποστηρίζεται από πενταμελή Συμβουλευτική Επιτροπή που εκλέγεται κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση που εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο για διετή θητεία. Ως μέλη της δύνανται να εκλέγονται μέλη που είναι ενήμερα ταμειακώς. Η Συμβουλευτική μπορεί να συνεχίσει τις εργασίες της και με λιγότερα μέλη (σε περίπτωση παραίτησης, αδυναμίας ή για οποιονδήποτε λόγο απώλειας της ιδιότητας του μέλους της Επιτροπής από οποιοδήποτε μέλος της).

2. Το Δ.Σ. οφείλει να μελετά τις προτάσεις της Συμβουλευτικής Επιτροπής και να τις λαμβάνει υπόψη του στη λήψη των αποφάσεών του, χωρίς όμως δεσμευτική ισχύ.

Άρθρο 16

Λοιπές Επιτροπές

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει τη σύσταση και άλλων επιτροπών για την προώθηση των θεμάτων και των σκοπών του Σωματείου αναθέτοντάς τους συγκεκριμένες αρμοδιότητες. Τις εν λόγω επιτροπές δύνανται να συγκροτούν και πρόσωπα, φυσικά ή νομικά, που δεν αποτελούν μέλη του Σωματείου με ή χωρίς αμοιβή και λόγω ειδικών γνώσεων είναι ικανά να προωθήσουν τους σκοπούς του Σωματείου. Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί αποφασιστικό έλεγχο των εργασιών των επιτροπών αυτών και λογοδοτεί για αυτές στη τακτική Γενική Συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αποφασίζει την καταβολή εύλογης αμοιβής στα μέλη των επιτροπών αυτών που να είναι ανάλογη προς το προσφερόμενο έργο τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

Άρθρο 17

Αρχαιρεσίες

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί με τη διαδικασία του άρθρου 12 ανωτέρω τη Γενική Συνέλευση που έχει θέμα εκλογής του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής και Συμβουλευτικής Επιτροπής. Στη σχετική πρόσκληση θα πρέπει να καθορίζεται και ο ακριβής χρόνος και τόπος διεξαγωγής της ψηφοφορίας . Εξαιρετικά το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο και η πρώτη Ελεγκτική και Συμβουλευτική Επιτροπή θα εκλεγούν από την Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί δυνάμει του άρθρου 22.3 του παρόντος καταστατικού εντός 30 ημερών μετά την κατά νόμο σύσταση του Σωματείου και την εγγραφή του στα οικεία βιβλία του Πρωτοδικείου με τριετή θητεία.

2. Στη Γενική Συνέλευση με θέμα τις αρχαιρεσίες εκλέγεται τριμελής Εφορευτική Επιτροπή από τα παριστάμενη στη Γ.Σ. μέλη η οποία εποπτεύει τη διενέργεια των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Συμβουλευτικής και Ελεγκτικής Επιτροπής. Η Εφορευτική Επιτροπή μεριμνά για τη τήρηση της τάξης, εποπτεύει τις αρχαιρεσίες προκειμένου να διενεργηθούν σύμφωνα προς το νόμο και το καταστατικό και αποφαίνεται προσωρινά για τη κάθε αμφισβήτηση ή ένσταση που θα υποβληθεί.

3. Υποβολή υποψηφιότητας δύνανται να θέσουν μόνον τα ταμειακώς τακτοποιημένα Μέλη με έγγραφη αίτησή τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι το αργότερο 5 ημέρες πριν τη διενέργεια της τακτικής Γενικής Συνέλευση των εκλογών με ρητή αναφορά για ποιο όργανο θέτουν υποψηφιότητα. Δεν είναι δυνατόν να θέσουν υποψηφιότητα ή/και να εκλεγούν τα ίδια πρόσωπα ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Συμβουλευτικής Επιτροπής, της Ελεγκτικής Επιτροπής και της Εφορευτικής Επιτροπής.

4. Τα ψηφοδέλτια των υποψηφίων έχουν ως ακολούθως:

α) Ένα ψηφοδέλτιο με τα υποψήφια τακτικά μέλη για το Διοικητικό Συμβούλιο

β) Ένα ψηφοδέλτιο με τα υποψήφια μη τακτικά/συνδεδεμένα μέλη για το Διοικητικό Συμβούλιο

γ) Ένα ψηφοδέλτιο (κοινό ή ξεχωριστό) για τη Συμβουλευτική Επιτροπή και για την Ελεγκτική Επιτροπή

Τα ψηφοδέλτια συντάσσονται δε υπ’ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε ειδική προς τούτο συνεδρίασή του. Τα ονόματα των υποψηφίων κατατάσσονται κατά απόλυτη αλφαβητική σειρά των επωνύμων των Μελών (εφόσον φυσικά πρόσωπα) ή των Εκπροσώπων των Μελών (εφόσον νομικά πρόσωπα). Σε περίπτωση λατινικών χαρακτήρων τούτου προηγούνται των ελληνικών χαρακτήρων, κατατάσσονται όμως και πάλι αλφαβητικά κατά το αγγλικό αλφάβητο.

5. Δικαίωμα του εκλέγειν έχουν:

α) όσα τακτικά ή/και επίτιμα μέλη με δικαίωμα ψήφου έχουν τακτοποιήσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις το αργότερο κατά την ημέρα της διεξαγωγής των εκλογών και ψηφίζουν ως ακολούθως: επιλέγουν υποψηφίους μόνον από το ψηφοδέλτιο με τα τακτικά μέλη του ΔΣ καθώς και από το ψηφοδέλτιο για την Συμβουλευτική και για την Ελεγκτική Επιτροπή (τακτικά ή μη τακτικά μέλη) και

β) όσα μη τακτικά/συνδεδεμένα (ή επίτιμα συνδεδεμένα) μέλη έχουν τακτοποιήσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις το αργότερο κατά την ημέρα της διεξαγωγής των εκλογών και ψηφίζουν ως ακολούθως: επιλέγουν υποψηφίους μόνον από το ψηφοδέλτιο με τα μη τακτικά συνδεδεμένα μέλη καθώς και από το ψηφοδέλτιο για την Συμβουλευτική και για την Ελεγκτική Επιτροπή (τακτικά ή μη τακτικά μέλη) .

Η Εφορευτική Επιτροπή πιστοποιεί την ταυτότητα του Εκπροσώπου του Μέλους βάσει της ταυτότητας ή του διαβατηρίου του ή της άδειας παραμονής του ή του διπλώματος οδήγησης του κατ’ αντιστοιχία των στοιχείων που διαθέτει στο Μητρώο των Μελών. 

6. Η ψηφοφορία είναι μυστική και εκλέγονται τα σχετικώς πλειοψηφήσαντα μέλη. Η ψηφοφορία μπορεί να διεξαχθεί και δια μέσου αντιπροσώπου ή/και ηλεκτρονικά κατόπιν όμως ειδικής αποφάσεως του Δ.Σ. που θα καθορίζει τη σχετική διαδικασία κατά τρόπο που να διασφαλίζεται το αδιάβλητο αυτής. Η εκλογή των υποψηφίων γίνεται με σταυρούς προτίμησης που τίθενται με μπλε ή μαύρο στυλό και κάθε ψηφοφόρος δύναται να θέσει τόσους σταυρούς σε κάθε ψηφοδέλτιο όσοι και τα αιρετά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Συμβουλευτικής Επιτροπής και της Ελεγκτικής Επιτροπής αντίστοιχα. Ως εκ τούτου για τις θέσεις των τακτικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι 7 σταυρούς, για τις θέσεις των συνδεδεμένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι 2 σταυρούς, για τη Συμβουλευτική Επιτροπή μέχρι 5 σταυρούς και την Ελεγκτική Επιτροπή μέχρι 3 σταυρούς.

7. Τοποθετείται ξεχωριστή κάλπη για τα τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ξεχωριστή κάλπη για τα συνδεδεμένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και μια ενιαία κάλπη για τα μέλη της Συμβουλευτικής και της Ελεγκτικής Επιτροπής.

8. Μετά τη λήξη της ψηφοφορίας η Εφορευτική Επιτροπή προβαίνει στη διαλογή των ψήφων και ανακοινώνει τα  αποτελέσματα. Η διαλογή γίνεται μπροστά σ’ όσους θέλουν να παρακολουθήσουν τη διαδικασία (πλην των υποψηφίων), οι οποίοι, όμως, δεν έχουν λόγο και δεν δύνανται να παρέμβουν στη διαδικασία, η δε Εφορευτική Επιτροπή δικαιούται να αποβάλλει οποιονδήποτε κρίνει ότι δεν τηρεί την τάξη ή/και τα χρηστά ήθη ή/και τον νόμο ή το καταστατικό. Μετά τη διαλογή ακολουθεί η σύνταξη πρακτικού από την Εφορευτική Επιτροπή με την ανακήρυξη των υποψηφίων που έχουν εκλεγεί ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Συμβουλευτικής Επιτροπής και της Ελεγκτικής Επιτροπής βάσει των σταυρών προτίμησης που έχουν λάβει. Το εν λόγω πρακτικό σημειώνεται και στο πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση μεταξύ των ισοψηφούντων.

9. Άκυρη θεωρείται η ψήφος σε περίπτωση που στον ίδιο φάκελο υπάρχουν περισσότερα ψηφοδέλτια (εκτός αν έχει ορίσει άλλως το Δ.Σ. βάσει της παραγράφου 2 ανωτέρω), σημεία πλην του σταυρού προτίμησης, αν στο ψηφοδέλτιο έχουν μπει περισσότεροι από τους επιτρεπόμενους σταυρούς προτίμησης, αν από κάποιο σημείο ή με άλλο τρόπο προδίδεται η ταυτότητα του εκλογέα. Η Εφορευτική Επιτροπή αποφασίζει κατά την κρίση της για τα ανωτέρω. Επίσης δύναται στην αρχή κάθε ψηφοφορίας, όταν συγκαλείται σε σώμα, να θέσει πρόσθετους όρους ακυρότητας. Επίσης δύναται να αποφασίσει κατά την κρίση της και για οποιοδήποτε άλλο θέμα που προκύψει σχετικά με τις αρχαιρεσίες και τυχόν δεν προβλέπεται στο παρόν καταστατικό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

Πόροι και Έλεγχος Οικονομικής Διαχείρισης του Σωματείου

Άρθρο 18

Πόροι

18.1. Πόροι του Σωματείου είναι τα ακόλουθα: τα δικαιώματα εγγραφής των μελών του, οι ετήσιες συνδρομές των μελών, οι επώνυμες δωρεές και οι εθελοντικές ή έκτακτες εισφορές καθώς και οι πάσης φύσεως επώνυμες οικονομικές ενισχύσεις, χορηγίες, ενέργειες προβολής για τα Μέλη και κάθε άλλο πρόσφορο μέσο και που γίνονται αποδεκτά από το Δ.Σ., τα κληροδοτήματα φυσικών ή νομικών προσώπων, τα έσοδα από δραστηριότητες, εκδηλώσεις, σεμινάρια, συνέδρια του Σωματείου, τα έσοδα από τη συμμετοχή του Σωματείου σε ευρωπαϊκά, εθνικά ή άλλα προγράμματα συμβατά προς τους σκοπούς του Σωματείου, από συμμετοχή σε Επιτροπές, Συμβούλια και εν γένει Ομάδες συμβατές προς του σκοπούς του,  καθώς και από επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις κρατικές, της Ε.Ε., διεθνών οργανισμών, νπδδ, νπιδ κλπ συμβατών προς τους σκοπούς του Σωματείου, από την πώληση συνδρομών σε υπηρεσίες eCommerce ή/και trust mark/seal καθώς και την εκπόνηση μελετών ή ερευνών σε αντικείμενα συναφή προς τους σκοπούς του Σωματείου, καθώς και τα έσοδα από κάθε άλλη νόμιμη δραστηριότητα αυτού.

18.2. Οι κληρονομιές, κληροδοσίες και δωρεές υπό τρόπο γίνονται δεκτά μόνον μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου, ενώ οι κληρονομιές και κληροδοσίες γίνονται πάντα αποδεκτές «επ ωφελεία απογραφής».

Άρθρο 19

Έλεγχος οικονομικής διαχείρισης Σωματείου

1. Ο Τακτικός Έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης του Σωματείου γίνεται, με την επιφύλαξη του άρθρου 14 παρ. 2 από την Ελεγκτική Επιτροπή η οποία συνέρχεται τακτικά μια τουλάχιστον φορά τον χρόνο ήτοι πριν την τακτική ΓΣ και έκτακτα όσες φορές κρίνει η ίδια απαραίτητο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συνδράμει με οποιονδήποτε τρόπο ζητηθεί το έργο της Ελεγκτικής Επιτροπής παρέχοντας σε αυτή κάθε απαραίτητο στοιχείο για τη διενέργεια του ελέγχου της και τη σύνταξη της έκθεσής της.

3. Η έκθεση του τακτικού ελέγχου η οποία θα πρέπει να είναι εμπεριστατωμένη και λεπτομερής και να τίθεται υπόψη της  Ελεγκτικής Επιτροπής προς έλεγχο και να υποβάλλεται προς έγκριση στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση. Σε ιδιαίτερο κεφάλαιο της έκθεσης θα πρέπει να περιλαμβάνονται οι δαπάνες που έγιναν από τα μέλη του Δ.Σ. ή του Σωματείου γενικά για τις ανάγκες εκπροσώπησης του Σωματείου και εν γένει επίτευξης των σκοπών του και προαγωγής του.

4. Με απόφαση του ΔΣ που θα επικυρώνεται από την επόμενη ΓΣ ή της Γενικής Συνέλευσης που θα λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 μετά από πρόταση μελών που εκπροσωπούν άνω του 1/4 των ταμειακώς ενημερωμένων (κατά το χρονικό εκείνο σημείο) τακτικών μελών του Σωματείου ή της Ελεγκτικής Επιτροπής ο έλεγχος των οικονομικών αποτελεσμάτων του Σωματείου δύναται να ανατεθεί σε έναν ή δύο ανεξάρτητους ελεγκτές που θα επιλεγούν από τη Γενική Συνέλευση με την ίδια ως άνω πλειοψηφία. Οι ελεγκτές θα πρέπει να έχουν άδεια φοροτεχνικού Α’ τάξεως και θα πρέπει να είναι ανεξάρτητοι και να μην συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο με κανένα μέλος τους Σωματείου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

Άρθρο 20

Διάλυση του Σωματείου

Για τη διάλυση του Σωματείου αποφασίζει η Γενική Συνέλευση κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου ή του 1/3 των ταμειακά τακτοποιημένων τακτικών μελών του. Για τη λήψη σχετικής απόφασης απαιτείται η παρουσία στη Γενική Συνέλευση τουλάχιστον του ημίσεως (1/2) των ταμειακά τακτοποιημένων Τακτικών Μελών του Σωματείου και πλειοψηφία των τριών τετάρτων των παρόντων. Η ίδια Γενική Συνέλευση αποφασίζει και για την τύχη της περιουσίας του Σωματείου σε περίπτωση διάλυσης. Αυτή πάντως  δύναται να διατεθεί με τους ακόλουθους τρόπους: είτε να διατίθεται  υπέρ Σωματείου ή Οργανισμού που επιδιώκει παρεμφερή σκοπό, είτε να διατίθεται σε Φιλανθρωπικό Οργανισμό ή Σωματείο ανεξαρτήτως σκοπού. Για τη λήψη της απόφασης περί διάθεσης της περιουσίας του Σωματείου χρειάζεται η ίδια ως άνω απαρτία και πλειοψηφία που απαιτείται και για την απόφαση διάλυσης του Σωματείου. Σε περίπτωση διάλυσης το Σωματείο τελεί αυτοδίκαια σε εκκαθάριση. Χρέη εκκαθαριστή εκτελεί το Διοικητικό Συμβούλιο που έχει εκλεγεί κατά την τελευταία Γενική Συνέλευση, σε διαφορετική δε περίπτωση εφαρμόζονται οι διατάξεις του Α.Κ περί εκκαθαρίσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

Άρθρο 21

Σύνταξη Κανονισμών και Κωδίκων

1. Το Σωματείο δύναται να συντάσσει Κανονισμούς λειτουργίας των Οργάνων του καθώς και των διαφόρων Επιτροπών που θα συστήνει και θα λειτουργούν υποβοηθητικά και συμβουλευτικά στο έργο του. Αρμόδιο για τη σύνταξη των εν λόγω Κανονισμών θα είναι το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο δύναται να αναθέτει τη σύνταξή τους σε ειδικές Ομάδες/Επιτροπές και κατόπιν να εγκρίνει το περιεχόμενο τους κατά απόλυτη πλειοψηφία. Σε κάθε περίπτωση οι Κανονισμοί θα εγκρίνονται τελικά με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων από την επόμενη Γενική Συνέλευση.

2. Επίσης το Σωματείο δύναται να συντάσσει και Κώδικες Δεοντολογίας/Αυτορρύθμισης αναφορικά με την επαγγελματική Ηθική και Συμπεριφορά των μελών του και τη ρύθμιση των σχέσεών τους μεταξύ τους αλλά και με τους καταναλωτές/πελάτες τους καθώς και εν γένει του κλάδου που το Σωματείο εκπροσωπεί. Στο πλαίσιο αυτό δύναται να προβλέψει ή/και να δημιουργήσει διαδικασία εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών με ειδικότερη διαδικασία που το Σωματείο θα επιλέξει και θα προκρίνει ως την πλέον πρόσφορη. Επίσης δύναται να υιοθετήσει διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικού εμπιστοσύνης ή άλλης παρόμοιας διαδικασίας κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3.7. ανωτέρω κλπ. Αρμόδιο για τη σύνταξη των εν λόγω Κωδίκων είναι το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο δύναται να αναθέτει τη σύνταξή τους σε ειδικές Ομάδες/Επιτροπές και κατόπιν να εγκρίνει το περιεχόμενο τους κατά απόλυτη πλειοψηφία. Σε κάθε περίπτωση οι Κώδικες Δεοντολογίας/Αυτορρύθμισης θα εγκρίνονται τελικά με πλειοψηφία των παρόντων από την επόμενη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 22

Γενικές Διατάξεις

1. Κάθε ζήτημα που αφορά στο Σωματείο και δεν προβλέπεται στο παρόν Καταστατικό ρυθμίζεται πάντα, σύμφωνα με το πνεύμα του στα πλαίσια της κείμενης νομοθεσίας και δη των διατάξεων 61 έως 106 του Αστικού Κώδικα.

2.Το παρόν καταστατικό, αποτελούμενο, από 22 άρθρα, εγκρίθηκε σήμερα την 20-6-2017 από την Τακτική Γενική Συνέλευση. Η δικηγόρος Μίνα Ζούλοβιτς (Α.Μ./Δ.Σ.Α.: 23872), η δικηγόρος Αναστασία Φύλλα (ΑΜ/ΔΣΑ: 28972), καθώς και η δικηγόρος Αποστολία Γκατζιούρα (ΑΜ/ΔΣΑ: 33532) ορίζονται ενεργώντας από κοινού ή η καθεμία ξεχωριστά ως πληρεξουσίες του σωματείου και εξουσιοδοτούνται να υποβάλουν στο Ειρηνοδικείο Αθηνών τη σχετική αίτηση, με περιεχόμενο το αίτημα έγκρισης των τροποποιήσεων των άρθρων του καταστατικού που λήφθηκαν από την ίδια Τακτική Γενική Συνέλευση και εγγραφής τους στα δημόσια βιβλία σωματείων και να παραστούν στη σχετική δικάσιμο καθώς και να προβούν σε κάθε απαραίτητη και σχετική ενέργεια για την ολοκλήρωση της τροποποίησης του καταστατικού.

Αυτά συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα μέλη του Σωματείου, το δε παρόν Καταστατικό υπεγράφη από την Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Γραμματέα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 20-6-2017 καθώς και από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου.


Μπορείτε να κατεβάσετε το καταστατικό του GRECA από το link που θα βρείτε παρακάτω. 


DOWNLOADS