Αγαπητά μέλη,

σας ενημερώνουμε αναφορικά με την οδηγία της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) σχετικά με την υποχρέωση εγγραφής στη βάση δεδομένων διαφάνειας.

Η παρούσα ενημέρωση αφορά σε υποχρέωση απορρέουσα από τον αμέσου εφαρμογής Κανονισμό DSA (Πράξη για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που από 17/02/2024 έχει αρχίσει να εφαρμόζεται για όλους τους παρόχους που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του.

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), ως επικείμενος Συντονιστής Ψηφιακών Υπηρεσιών στην Ελλάδα, ενημερώνει τους παρόχους, ότι για τη συμμόρφωσή τους με την υποχρέωση του Άρθρου 24 παρ. 5 του Κανονισμού απαιτείται να εγγραφούν άμεσα στη Βάση Δεδομένων Διαφάνειας του DSA.

Η συγκεκριμένη υποχρέωση (και όλο το παρόν έγγραφο) αφορά μόνο παρόχους επιγραμμικής πλατφόρμας που δεν είναι μικρές ή πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Για ερωτήσεις και πληροφορίες, στείλετε mail στο DSA-Transparency-DB@eett.gr.