Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα αποτελέσματα της Ετήσιας Έρευνας Χρήσης Τεχνολογιών Πληροφόρησης και Ηλεκτρονικού Εμπορίου στις επιχειρήσεις έτους 2022 με περίοδο αναφοράς των στοιχείων το διάστημα 1η Ιανουαρίου 2022 – 15η Σεπτεμβρίου 2022.

Τα εν λόγω στοιχεία αφορούν στη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, στην πρόσβαση στο διαδίκτυο και στην απανταχού συνδεσιμότητα, στην αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών μέσα στην επιχείρηση, καθώς και στη λήψη παραγγελιών και διενέργεια πωλήσεων και αγορών μέσω διαδικτύου (ηλεκτρονικό εμπόριο).

Σημειώνεται ότι ο κύκλος εργασιών ηλεκτρονικού εμπορίου περιλαμβάνει τις πωλήσεις των ηλεκτρονικών καταστημάτων των κλάδων διαμονής και ταξιδιών.

Η έρευνα είναι ετήσια, δειγματοληπτική και διενεργείται στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΚ) 2019/2152 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019, σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές για τις επιχειρήσεις και σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 1898/2021 της Επιτροπής της 20ης Ιουλίου 2021.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας:

Το έτος 2022, σε σύνολο 39.460 επιχειρήσεων με απασχόληση 10 άτομα και άνω, οι 38.337 επιχειρήσεις
είχαν πρόσβαση στο διαδίκτυο για επαγγελματικούς σκοπούς, ενώ το έτος 2021 αντίστοιχα, σε σύνολο
35.623 επιχειρήσεων, οι 35.172 επιχειρήσεις είχαν πρόσβαση στο διαδίκτυο για επαγγελματικούς σκοπούς, σημειώνοντας αύξηση ως προς τον αριθμό των επιχειρήσεων που έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο 9%. Στην πρόσβαση συμπεριλαμβάνεται σταθερή και κινητή σύνδεση.

Το έτος 2022, σε σύνολο 39.460 επιχειρήσεων με απασχόληση 10 άτομα και άνω, με συνολικό κύκλο εργασιών 295,9 δισ. ευρώ, οι 7.472 έλαβαν παραγγελίες μέσω ιστοσελίδας ή ειδικών εφαρμογών ή μέσω μηνυμάτων τύπου EDI, ποσοστό 18,9% και ο κύκλος εργασιών από αυτές τις παραγγελίες ανήλθε σε 20,5 δισ. ευρώ, ποσοστό 6,9% του συνολικού κύκλου εργασιών.

Αντίστοιχα, το έτος 2021, σε σύνολο 35.623 επιχειρήσεων, με συνολικό κύκλο εργασιών 228,7 δισ. ευρώ, οι 7.637 έλαβαν παραγγελίες μέσω ιστοσελίδας ή ειδικών εφαρμογών ή μέσω μηνυμάτων τύπου EDI, ποσοστό 21,4% και ο κύκλος εργασιών από αυτές τις παραγγελίες ανήλθε σε 13,3 δισ. ευρώ, ποσοστό 5,8% του συνολικού κύκλου εργασιών.