Ο GR.EC.A συμμετείχε στην ακρόαση της Επιτροπής στη Βουλή των Ελλήνων για να εκθέσει τις απόψεις του σχετικά με το νέο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με τίτλο «Λήψη μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/2065 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 2022 σχετικά με την ενιαία αγορά ψηφιακών υπηρεσιών και την τροποποίηση της οδηγίας 2000/31/ΕΚ («Πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες») και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Ψηφιακής  Διακυβέρνησης» (2η συνεδρίαση – ακρόαση εξωκοινοβουλευτικών προσώπων).

Η Μίνα Ζούλοβιτς, Νομικός Σύμβουλος & μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής του GR.EC.A & ο Στέλιος Πετρίδης Γενικός Διευθυντής του GR.EC.A τοποθετήθηκαν αναφορικά με τη θέση του GR.EC.A για τον Κανονισμό της ενιαίας αγοράς ψηφιακών υπηρεσιών (DSA) ο οποίος θεσπίζει ένα ενιαίο νομικό πλαίσιο σε ολόκληρη την ΕΕ για την ρύθμιση των διαδικτυακών ενδιάμεσων παρόχων υπηρεσιών, όπως οι πάροχοι φιλοξενίας, οι διαδικτυακές πλατφόρμες και τα marketplaces.

Στόχος της Πράξης είναι να θεσπίσει μέτρα δέουσας επιμέλειας για τους ενδιάμεσους παρόχους υπηρεσιών στο διαδίκτυο τα οποία έχουν μια διαβάθμιση ανάλογα με το μέγεθος τους.


Μεταξύ άλλων, η Πράξη:

Η συνεργασία μεταξύ αρχών σε εθνικό επίπεδο, αλλά και μεταξύ εθνικών ρυθμιστικών αρχών και Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποτελεί βασική παράμετρο της «Πράξης» και προς τον σκοπό αυτό θεσπίζεται μηχανισμός συνεργασίας που θα διασφαλίσει την αποτελεσματική εφαρμογή των νέων κανόνων.


Στην Ελλάδα τον κομβικής σημασίας ρόλο του Συντονιστή Ψηφιακών Υπηρεσιών αναλαμβάνει η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνίων και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), η οποία ως Ανεξάρτητη Αρχή θα είναι αρμόδια για την εποπτεία των ενδιάμεσων υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη χώρα μας και /ή για τον συντονισμό με τις ειδικές τομεακές αρχές. Ως αρμόδιες αρχές ορίζονται το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) και η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) για ζητήματα που αφορούν στις αρμοδιότητές τους και συγκεκριμένα στην προστασία ανηλίκων και τις διαφημίσεις.