Με την παρούσα εγκύκλιο καθιερώνεται η ηλεκτρονική επικύρωση του αναγνωριστικού αριθμού IOSS VAT στο ΕΔΕ Εισαγωγής, για τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία αποστολών χαμηλής αξίας (έως 150 ευρώ) που αποτελούν αντικείμενο εξ αποστάσεως πωλήσεων και για τις οποίες δεν είναι δυνατή η χρήση της υπεραπλουστευμένης διασάφησης Η7. Παράλληλα, ρυθμίζονται οι λοιπές παράμετροι για την εισαγωγή των εν λόγω αποστολών με χρήση ειδικού καθεστώτος απόδοσης ΦΠΑ μέσω υποβολής ΕΔΕ Εισαγωγής.

Παρέχονται οδηγίες σχετικά με τις περιπτώσεις υποχρέωσης υποβολής ΕΔΕ Εισαγωγής για εμπορεύματα ίδιας αξίας έως 150 ευρώ που εισάγονται στο πλαίσιο εξ αποστάσεως πωλήσεων (e-commerce) με χρήση είτε του ειδικού καθεστώτος εισαγωγής IOSS (Import One Stop Shop) είτε των ειδικών ρυθμίσεων για τη δήλωση και καταβολή του ΦΠΑ (special arrangements) και για τα οποία δεν είναι δυνατή η υποβολή υπεραπλουστευμένης διασάφησης Η7. Προσδιορίζονται οι απαιτούμενες τελωνειακές διατυπώσεις και δίνονται ειδικότερες οδηγίες για τη συμπλήρωση ορισμένων θέσεων του ΕΔΕ Εισαγωγής, ιδίως ως προς τη δήλωση του αναγνωριστικού αριθμού IOSS VAT του πωλητή στις περιπτώσεις εισαγωγής εμπορευμάτων μέσω IOSS.


Η παρούσα εγκύκλιος αφορά εμπορεύματα ίδιας αξίας έως 150 ευρώ που εισάγονται με χρήση ειδικού καθεστώτος απόδοσης ΦΠΑ (IOSS ή ειδικές ρυθμίσεις) και για τα οποία δεν είναι δυνατή η υποβολή διασάφησης Η7. Εφαρμόζεται από τους οικονομικούς φορείς που εμπλέκονται στη διεκπεραίωση τελωνειακών διατυπώσεων για την εισαγωγή των εν λόγω εμπορευμάτων (ΕΛΤΑ, εταιρείες ταχυμεταφορών, τελωνειακούς αντιπροσώπους), καθώς και από τα αρμόδια τελωνεία εισαγωγής.