Αγαπητά μέλη

θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στο πλαίσιο του ρόλου μας και έχοντας σαν στόχο τη διαφύλαξη και προαγωγή των κοινών συμφερόντων του κλάδου του Ηλεκτρονικού Εμπορίου, εκπροσωπόντας τα συμφέροντα επιχειρήσεων διαφόρων μεγεθών (συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ), από διάφορους τομείς (λιανικό εμπόριο, ηλεκτρονικό εμπόριο και πολυκαναλικό), παρακολουθούμε στενά μαζί με τον E-commerce Europe , τις πρόσφατες εξελίξεις σχετικά με την πρόταση για την εισαγωγή ενός «κουμπιού υπαναχώρησης» για όλες τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως με ηλεκτρονικά μέσα.

Οι συζητήσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της πρότασης για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/83/ΕΕ (ΟΚΑ) σχετικά με τις συμβάσεις χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών που συνάπτονται εξ αποστάσεως και την κατάργηση της οδηγίας 2002/65/ΕΚ, ο αντίκτυπός τους θα υπερβεί κατά πολύ τα όρια του χρηματοπιστωτικού τομέα. Αυτό οφείλεται στη νέα διατύπωση που προστέθηκε σε μεταγενέστερο στάδιο κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, η οποία θα επεκτείνει την υποχρέωση εμφάνισης ενός κουμπιού υπαναχώρησης για όλες τις «εξ αποστάσεως συμβάσεις για άλλα αγαθά και υπηρεσίες όπου το δίκαιο της Ένωσης προβλέπει δικαίωμα υπαναχώρησης». Ως εκ τούτου, η υποχρέωση αυτή αφορά τη συντριπτική πλειονότητα του κλάδου B2C με δραστηριότητες διαδικτυακών πωλήσεων, ανεξάρτητα από το μέγεθος και τον τομέα δραστηριότητας μιας εταιρείας.

Το δικαίωμα υπαναχώρησης ασκείται σε καθημερινή βάση σε μεγάλη κλίμακα και αντιμετωπίζεται γρήγορα και εύκολα από τις επιχειρήσεις. Δεν υπάρχουν ενδείξεις προβλήματος για τους καταναλωτές όσον αφορά την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης στο ηλεκτρονικό εμπόριο που θα δικαιολογούσε την εισαγωγή υποχρεωτικού κουμπιού υπαναχώρησης. Για την πώληση αγαθών, πολλές αξιόπιστες επιχειρήσεις κάνουν ήδη ότι είναι εύλογα εφικτό για να διευκολύνουν τον πελάτη να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης. Για παράδειγμα, οι έμποροι λιανικής συχνά παρέχουν στους καταναλωτές οδηγίες στην επιβεβαίωση της παραγγελίας ή σε προεκτυπωμένο δελτίο επιστροφής για να διευκολύνουν την επιστροφή του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος υπαναχώρησης. Επιπλέον, πολλές επιχειρήσεις έχουν παρατείνει την περίοδο υπαναχώρησης προσφέροντας μια πιο γενναιόδωρη πολιτική δωρεάν επιστροφής, υπερβαίνοντας τις νομικές υποχρεώσεις που αναφέρονται στην οδηγία για τα δικαιώματα των καταναλωτών.

Ο GR.EC.A υποστηρίζει σθεναρά τις αρχές της «βελτίωσης της νομοθεσίας», οι οποίες τονίζουν τη σημασία εννοιών όπως η τεκμηριωμένη και διαφανής προσέγγιση της νομοθετικής διαδικασίας. Ωστόσο, πιστεύουμε ότι αυτά τα βασικά θεμέλια της χάραξης ευρωπαϊκής πολιτικής απουσιάζουν από αυτήν τη νομοθετική διαδικασία. Η συζήτηση σχετικά με τις συμβάσεις χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών χρησιμοποιείται ως όχημα για την οριζόντια τροποποίηση της ΟΚΑ, χωρίς κατάλληλη εκτίμηση επιπτώσεων και διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Ενώ ο κλάδος υποστηρίζει ευρέως τον γενικό στόχο της ενίσχυσης των δυνατοτήτων των καταναλωτών να ασκούν το δικαίωμα υπαναχώρησης, πιστεύουμε ότι αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί μέσω λιγότερο περιοριστικών και πιο εφαρμόσιμων διατάξεων.

Δείτε ολόκληρη τη δήλωση που εξεδόθει από τον E-commerce Europe και έχει σκοπό να παρουσιάσει τις βασικές ανησυχίες μας σχετικά με την προτεινόμενη επέκταση του «κουμπιού υπαναχώρησης» σε όλες τις συμβάσεις εξ αποστάσεως.