Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 99/Α) ο νέος Νόμος 4933/2022 με τίτλο «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία (EE) 2019/2161 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των Οδηγιών 98/6/ΕΚ, 2005/29/ΕΚ και 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά στην καλύτερη επιβολή και τον εκσυγχρονισμό των κανόνων της Ένωσης για την προστασία των καταναλωτών και άλλες διατάξεις».

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, οι διατάξεις που σχετίζοναι με την προστασία του καταναλωτή αφορούν τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές (άρθρα 9α έως και 9η του ν. 2251/1994) και για τα δικαιώματα των καταναλωτών (άρθρα 3 έως και 4η του ν. 2251/1994) και ειδικότερα: