Στις 30 Ιανουαρίου, o Ecommerce Europe διοργάνωσε ένα Round table για την Αναθεώρηση του Κώδικα Ένωσης Τελωνείων (UCC) με σκοπό να συγκεντρώσει εκπροσώπους της ΕΕ και ενδιαφερόμενους φορείς σε ανοικτό διάλογο γαι την ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις επιπτώσεις της πρότασης & των τεχνικών χαρακτηριστικών της, ιδιαίτερα για τον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Στο Round table συμμετείχαν διάφορα μέλη του Ecommerce Europe, καθώς και η Εισηγήτρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Αναθεώρηση του UCC για την Κύρια Επιτροπή για την Εσωτερική Αγορά και την Προστασία του Καταναλωτή (IMCO), η ευρωβουλευτής Deirdre Clune (EPP, Ιρλανδία), καθώς και η Προσωρινή Επικεφαλής της Μονάδας A.2 της ΓΔ TAXUD, κ. Vanesa Hernandez.

Η αναθεώρηση του Κώδικα Ένωσης Τελωνείων (UCC) εισάγει περισσότερη απλοποίηση στις διαδικασίες τελωνείου για τις επιχειρήσεις, καθώς και ενισχύει την ικανότητα των τελωνείων να επιβλέπουν και να ελέγχουν ποια αγαθά εισέρχονται και εξέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πρόταση της Επιτροπής, που δημοσιεύθηκε στις 17 Μαΐου 2023, θεσπίζει αρκετά μέτρα που μπορούν δυνητικά να οδηγήσουν στην επίτευξη ενός παγκοσμίου πρωτοποριακού και δεδομένου Ευρωπαϊκού Τελωνειακού Συστήματος. Ωστόσο, πολλά από αυτά τα μέτρα χρειάζονται ακόμα μια προσεκτική εκτίμηση των διαδικασιών τους και μια περαιτέρω επεξεργασία των λεπτομερειών λειτουργίας τους.

Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων στο Round table του UCC, ακούστηκαν πολλές απόψεις και λεπτομέρειες στους τομείς της κοινοποίησης δεδομένων και της δημιουργίας του Διακεκριμένου Διαδικτυακού Κέντρου, του συντονισμού και του ρόλου της Τελωνειακής Αρχής, των ευθυνών των εμπλεκόμενων φορέων στις εισαγωγές Β2C, καθώς και των επιπτώσεων της κατάργησης του ορίου των €150 για τους τελωνειακούς δασμούς.

Από χρονικής άποψης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνώρισε ότι οι διαπραγματεύσεις απαιτούν αρκετές συζητήσεις και ότι η πρόταση θα πρέπει να υποβληθεί σε προσεκτικές συζητήσεις σε πολιτικό και τεχνικό επίπεδο. Ωστόσο, προειδοποίησε επίσης ότι η αναβολή του χρονοδιαγράμματος του Διακεκριμένου Διαδικτυακού Κέντρου και η δημιουργία ενός πιλοτικού σταδίου, όπως προτείνεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα οδηγήσει σε περαιτέρω καθυστέρηση της εφαρμογής του συστήματος και σε επιμήκυνση της διαδικασίας. Από άλλη άποψη, η Επιτροπή υποστήριξε την ιδέα μιας συμβουλευτικής επιτροπής που θα αποτελείται από θεσμικά όργανα της ΕΕ και ενδιαφερόμενους φορείς για την εποπτεία μιας επιτυχούς και ομαλής εφαρμογής της μεταρρύθμισης. Σε αυτό το πλαίσιο, η συνεργασία μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ θα είναι επιτακτική.

Όσον αφορά στη συνοχή μεταξύ της μεταρρύθμισης των Τελωνείων και άλλων νομοθετικών αρχείων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο συμφώνησαν ότι οι διαπραγματεύσεις θα επιδιώξουν την εξασφάλιση συνεργίας με άλλες εκκρεμείς και υφιστάμενες νομοθεσίες (Ecodesign, DSA, GPSR, ViDA, κ.ά.). Ένα από τα κύρια θέματα που συζητήθηκαν , περιλάμβανε τον τύπο ευθύνης των ηλεκτρονικών καταστήματων που ενεργούν ως εισαγωγείς / φορείς φορολογικής εισαγωγής. Παρόλο που πολλές επιλογές τέθηκαν στο τραπέζι, όπως η περιορισμένη στις φορολογικές ευθύνες, η περιορισμένη στους μη-φορολογικούς τομείς (διαφάνεια, επιτήρηση, κ.λπ.) ή η συμπερίληψη ευρύτερων μη-φορολογικών ευθυνών, οι θεσμικοί φορείς της ΕΕ δεν μπόρεσαν να μοιραστούν λεπτομέρειες των διαπραγματεύσεων, αλλά προέβλεψαν ότι η τελική συμβιβαστική λύση θα παραμείνει συνεπής με παράλληλα νομοθετικά έργα.

Ακρογωνιαίος λίθος των συζητήσεων ήταν η κατάργηση του ορίου των €150 για τελωνειακούς δασμούς. Δεδομένου ότι αυτό το θέμα δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του προσχεδίου έκθεσης της IMCO, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορούσε να μοιραστεί καμία πληροφορία, αλλά επιβεβαίωσε ότι οι διαπραγματευτές εξετάζουν την δυνατότητα και τις πρακτικές για τη συζήτηση των αλλαγών που προτείνονται για το Σύστημα Ενός Σημείου Εισαγωγής με τη νομοθετική πρόταση “ΦΠΑ στην Ψηφιακή Εποχή” (ViDA) στο πλαίσιο της Μεταρρύθμισης των Τελωνείων. Αυτό θα απαιτούσε μια προσεκτική προσέγγιση και μια σκεπτική συμβιβαστική λύση κατά τις διαπραγματεύσεις της ViDA, οι οποίες αναμένεται να κλείσουν τον Μάιο στο πλαίσιο της τελευταίας συνάντησης του ECOFIN πριν από τις ευρωεκλογές.

Τέλος, ο Ecommerce Europe επιβεβαίωσε το ενδιαφέρον του καθώς και των μελών του σε αυτό το σημαντικό νομοθετικό έργο, το οποίο θα συνδυαστεί με άλλα νομοθετικά έργα για να καταστήσει το σύστημα τελωνείων και ΦΠΑ της ΕΕ, καθώς και την ευρύτερη οικονομία του ηλεκτρονικού εμπορίου και των πλατφορμών πιο ανθεκτική, σύγχρονη και ψηφιοποιημένη.