Στις 28 Νοεμβρίου, η Οδηγία σχετικά με τις συμβάσεις χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που συνάπτονται από απόσταση δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ.

Η Οδηγία εισάγει μια νέα ρύθμιση στο Άρθρο 11α της Οδηγίας για τα Δικαιώματα των Καταναλωτών (ΟΔΚ) σύμφωνα με την οποία, “για τις συμβάσεις από απόσταση [όλες οι B2C συμβάσεις από απόσταση, όχι μόνο για τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες] που συνάπτονται μέσω διαδικτυακής διεπαφής, ο εμπόρος θα πρέπει να διασφαλίζει ότι ο καταναλωτής μπορεί επίσης να αποσύρεται από τη σύμβαση χρησιμοποιώντας μια λειτουργία υπαναχώρησης “, η οποία θα πρέπει να είναι καλά ορατή, εύκολα προσβάσιμη και συνεχώς διαθέσιμη κατά τη διάρκεια του 14ήμερου παραθύρου απόσυρσης.

Η οδηγία θα τεθεί σε ισχύ στις 18 Δεκεμβρίου.

Τα Κράτη Μέλη θα έχουν 24 μήνες για να μεταφέρουν την Οδηγία στο εθνικό δίκαιο και άλλους 6 μήνες για να την εφαρμόσουν.