Στις 28 Ιουνίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε προτάσεις για την Αναθεώρηση της Οδηγίας για τις Υπηρεσίες Πληρωμών – PSD2 , καθώς και μια νέα Πρόταση για έναν Κανονισμό για ένα πλαίσιο πρόσβασης σε οικονομικά δεδομένα.

Η αναθεωρημένη οδηγία PSD2 θα χωριστεί σε δύο νέες προτάσεις, αφενός μια Οδηγία για τις Υπηρεσίες Πληρωμών 3 (PSD 3), η οποία θα ασχοληθεί με τα καθεστώτα εξουσιοδότησης και εγγραφής στα Κράτη Μέλη, και αφετέρου ένας Κανονισμός για τις Υπηρεσίες Πληρωμών (PSR).

Ο νέος Κανονισμός για τις Υπηρεσίες Πληρωμών (PSR), θα μετατρέψει σε Κανονισμό τμήματα της υπάρχουσας Οδηγίας και θα ρυθμίζει ζητήματα όπως η διαφάνεια των όρων και των απαιτήσεων πληροφόρησης για τις συναλλαγές πληρωμών. Επίσης τροποποιεί το υφιστάμενο καθεστώς των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των Payment Service Providers (PSPs), διευκρινίζοντας επίσης τις υποχρεώσεις προς τους Payment Initiation Service Providers (PISPs) και Account Information Service Providers (AISPS).

Ο Κανονισμός για τις Υπηρεσίες Πληρωμών (PSR) καλύπτει επίσης την εξουσιοδότηση των πληρωμών (συμπεριλαμβανομένης της διευκρίνισης για το καθεστώς ευθύνης) και παρέχει περαιτέρω διευκρινίσεις και τροποποιήσεις σχετικά με τη Δυνατή Πιστοποίηση Πελάτη(SCA). Οι αλλαγές στη SCA περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, διευκρινίσεις για τα MITs και για την έννοια της “εγγενείας”.