Ειδικά για τις εξ αποστάσεως ενδοκοινοτικές πωλήσεις αγαθών προς τελικούς καταναλωτές που βρίσκονται σε άλλα κράτη μέλη , οι επιχειρήσεις της ΕΕ οφείλουν, με το ισχύον σήμερα καθεστώς, να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ και να αποδίδουν ΦΠΑ στο κράτος μέλος του καταναλωτή, όταν οι πωλήσεις τους υπερβαίνουν το όριο της εξ αποστάσεως πώλησης που ορίζεται σε 35.000 ή 100.000 ευρώ ανάλογα με το κατώτατο όριο που ισχύει σε κράτος μέλος της Ε.Ε

Με το νέο πλαίσιο το παραπάνω όριο καταργείται και οι επιχειρήσεις θα μπορούν υπό προϋποθέσεις να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ σε ένα μόνο κράτος μέλος και να υποβάλλουν σε αυτό δηλώσεις ΦΠΑ καθώς και να καταβάλλουν τον ΦΠΑ που οφείλεται σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Προς διευκόλυνση των πολύ μικρών επιχειρήσεων θα συνεχίσει να υφίσταται υπό προϋποθέσεις το κατώτατο ετήσιο όριο των 10.000 ευρώ μέχρι το οποίο ο ΦΠΑ οφείλεται στο κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένη η επιχείρηση.

Οι νέες τροποποιήσεις της Οδηγίας του ΦΠΑ αναμένεται να τεθούν σε εφαρμογή από την 1η Ιουλίου 2021 με σκοπό να διευκολύνουν τις διασυνοριακές δραστηριότητες ηλεκτρονικού εμπορίου μεταξύ επιχείρησης και τελικού καταναλωτή – μη υποκείμενου στον φόρο (B2C).

Οι ρυθμίσεις αυτές εκτιμάται ότι θα απλουστεύσουν τις υποχρεώσεις ΦΠΑ των επιχειρήσεων που ασκούν διασυνοριακές δραστηριότητες ηλεκτρονικού εμπορίου, θα μειώσουν το διοικητικό τους βάρος και θα συμβάλουν στην εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς της ΕΕ.