Τον δεκαπενταύγουστο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου για τη μεταφορά του Γενικού Κανονισμού 2016/679 για την Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR) και την προσαρμογή του στην ελληνική έννομη τάξη & στην ελληνική νομοθεσία, το οποίο ψηφίστηκε στις 26.08.2019 με τη διαδικασία του κατεπείγοντος. 

Το κείμενο που ψηφίστηκε πριν μερικές μέρες, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, αφορούσε ζητήματα, όπως το ηλικιακό όριο για το επιτρεπτό της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων ανηλίκων, οι προϋποθέσεις νόμιμης επεξεργασίας ειδικών κατηγοριών δεδομένων όπως τα γενετικά και τα βιομετρικά, ή η δυνατότητα δημοσιοποίησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υπόκεινται σε επεξεργασία στο πλαίσιο έρευνας, μετά από ψευδωνυμοποίησή τους, εφόσον δεν προηγήθηκε συγκατάθεση.

Οι σημαντικότερες ρυθμίσεις του νέου νόμου :

Κατεβάσετε το αρχείο με το πρωτότυπο κείμενο, όπως είναι δημοσιευμένο στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.) του Εθνικού Τυπογραφείου.