Η εγκύκλιος παρέχει διευκρινίσεις αναφορικά με τη συμπλήρωση και υποβολή της δήλωσης Δ212, προκειμένου οι ενδοκοινοτικές εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών και οι τηλεπικοινωνιακές, ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές και ηλεκτρονικά παρεχόμενες υπηρεσίες που διενεργούν Έλληνες υποκείμενοι προς μη υποκείμενους λήπτες (π.χ. ιδιώτες) σε άλλα κράτη μέλη, να φορολογούνται, κατά παρέκκλιση, στο κράτος μέλος κατανάλωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 14α του ν. 2859/2000 («Κώδικας ΦΠΑ), όπως ισχύει.

Η εγκύκλιος περιέχει διευκρινίσεις αναφορικά με τις δηλωτικές υποχρεώσεις των Ελλήνων υποκειμένων, τον υπολογισμό του ορίου των 10.000 € που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 14α του Κώδικα ΦΠΑ, τις προθεσμίες υποβολής της δήλωσης Δ212, τη διαδικασία ανάκλησης της επιλογής φορολόγησης, τις εφαρμοζόμενες κυρώσεις σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής, και λοιπά θέματα.

Υπενθυμίζεται ότι με τις αλλαγές που ισχύουν από 1.7.2021 στο ηλεκτρονικό εμπόριο οι B2C (Business to Customer) συναλλαγές διασυνοριακών παραδόσεων αγαθών και ΤΒΕ υπηρεσιών φορολογούνται υποχρεωτικά στο κράτος μέλος κατανάλωσης εάν ξεπερνούν το «κατώφλι» των 10.000 Ευρώ.

Επομένως, οι υποκείμενοι ξεπερνώντας το παραπάνω κατώφλι, είναι υποχρεωμένοι να επιβάλλουν τον ΦΠΑ του κράτους μέλος κατανάλωσης και προκειμένου να αποδίδουν αυτόν τον φόρο, τότε θα πρέπει να μεριμνήσουν να εγγραφούν στην Ελλάδα στο ενωσιακό καθεστώς (OSS – One Stop Shop) του αρ. 47γ του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000, Α΄248), σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στην Α.1212/2021 (Β΄4243) Απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ ή να εγγραφούν για σκοπούς ΦΠΑ σε κάθε κράτος μέλος κατανάλωσης σύμφωνα με την κατά περίπτωση εθνική διαδικασία. Για τον υπολογισμό του προαναφερθέντος «κατωφλίου» βλ. Κεφάλαιο Β της παρούσας εγκυκλίου