Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο νόμος 5111/2024 με τον οποίο ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την προστασία του καταναλωτή, την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και λοιπά θέματα του Υπουργείου Ανάπτυξης.

– Επικαιροποιούνται διατάξεις σχετικά με τις ανακοινώσεις περί μείωσης τιμής (προβλέπεται μεταξύ άλλων η παροχή νομοθετικής εξουσιοδότησης για την έκδοση Κώδικα Δεοντολογίας για την προστασία του καταναλωτή, σε σχέση με τις ανακοινώσεις μείωσης τιμής).

– Καθορίζονται οι αρμόδιες, κατά περίπτωση, αρχές και οι εξουσίες τους για την εφαρμογή των προαναφερόμενων διατάξεων και την επιβολή των οριζόμενων κυρώσεων, για την προστασία των καταναλωτών.

Συγκεκριμένα το Άρθρο 3 αναφέρετε στις Ανακοινώσεις μείωσης τιμής – Προσθήκη άρθρου 9ι στον ν. 2251/1994 όπου προστίθεται άρθρο 9ι ως εξής:

«Άρθρο 9ι

Ανακοινώσεις μείωσης τιμής

(άρθρο 6α Οδηγίας 98/6/ΕΚ – παρ. 1 άρθρου 2 Οδηγίας 2019/2161/ΕΕ)

1. Σε κάθε ανακοίνωση περί μείωσης τιμής υποδεικνύεται η προγενέστερη τιμή που εφάρμοζε ο προμηθευτής για καθορισμένο χρονικό διάστημα πριν από την εφαρμογή της μείωσης της τιμής. Ως προγενέστερη τιμή νοείται η χαμηλότερη τιμή που εφάρμοσε ο προμηθευτής κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος των τριάντα (30) ημερών πριν από την εφαρμογή της μείωσης της τιμής.
Όταν το προϊόν κυκλοφορεί στην αγορά για λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες, ως προγενέστερη τιμή νοείται η χαμηλότερη τιμή που εφάρμοσε ο προμηθευτής στο χρονικό διάστημα που το προϊόν κυκλοφορεί στην αγορά.
Αν η τιμή μειώνεται προοδευτικά κατά τη διάρκεια των εξήντα (60) ημερών, πριν από την εφαρμογή της μείωσης της τιμής, ως προγενέστερη τιμή νοείται η τιμή που ίσχυε πριν από την εφαρμογή της πρώτης από τις διαδοχικές μειώσεις τιμών.

2. Η παρ. 1 δεν εφαρμόζεται για νωπά και ευαλλοίωτα γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα τα οποία, από τη φύση τους ή στο στάδιο της μεταποίησης, ενδέχεται να καταστούν ακατάλληλα προς πώληση εντός τριάντα (30) ημερών από τη συγκομιδή, την παραγωγή ή τη μεταποίηση, ιδίως όσα περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι του άρθρου 17 του ν. 4492/2017 (Α’ 156).

3. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης εκδίδεται Κώδικας Δεοντολογίας για την προστασία του καταναλωτή κατά τις ανακοινώσεις μείωσης της τιμής.»