Σημαντικές αλλαγές έρχονται για το ελληνικό τοπίο του hosting. Σύμφωνα με το νέο σχέδιο νόμου που αναμένεται να ψηφιστεί, η ΕΕΤΤ θα δημιουργήσει ένα ηλεκτρονικό μητρώο με τους παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας (HSP).

Ποιος πρέπει να εγγραφεί:

Οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας με κύρια εγκατάσταση στην Ελλάδα ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι που διαμένουν στην Ελλάδα υποχρεούνται να εγγραφούν εντός έξι μηνών από την ενεργοποίηση του μητρώου. Η διαδικασία εγγραφής θα αποδίδει σε κάθε πάροχο έναν μοναδικό αριθμό εγγραφής της ΕΕΤΤ.

Διαδικασία εγγραφής:

Η διαδικασία εγγραφής είναι απλουστευμένη, απαιτώντας από τους παρόχους ΕΕΤΤ να υποβάλουν δήλωση εγγραφής χωρίς να απαιτείται απόφαση της Ολομέλειας της ΕΕΤΤ. Αυτή η απλουστευμένη διαδικασία αποσκοπεί στη διευκόλυνση μιας γρήγορης και αποτελεσματικής μετάβασης για όλους τους παρόχους.

Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται:

α) Στο μητρώο θα δηλώνονται τουλάχιστον, τα εξής στοιχεία:

αα) Αριθμός μητρώου και ημερομηνία εγγραφής στο μητρώο,

αβ) όνομα και επώνυμο επί φυσικών προσώπων ή επωνυμία επί νομικών προσώπων,

αγ) έδρα και διεύθυνση,

αδ) στοιχεία επικοινωνίας σημείου επαφής στην Ελλάδα (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ελληνικός αριθμός τηλεφώνου),

αε) επίσημες γλώσσες επικοινωνίας,

αστ) διεύθυνση ιστοσελίδας παρόχου.

β) Επιπλέον δηλώνονται, για παρόχους με κύρια εγκατάσταση στην Ελλάδα:

βα) Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ),

ββ) αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.), εφόσον υπάρχει,

βγ) στοιχεία νόμιμου εκπροσώπου (αριθμός ταυτότητας ή διαβατηρίου, διεύθυνση κατοικίας, ΑΦΜ).

Μάθε περισσότερες λεπτομέρειες για το μητρώο με όσους παρέχουν υπηρεσίες φιλοξενίας στο διαδίκτυο διαβάζοντας το 9ο άρθρο του σχεδίου νόμου που θα βρεις εδώ https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c8827c35-4399-4fbb-8ea6-aebdc768f4f7/12408608.pdf