Αγαπητά μέλη,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ο Ελληνικός Σύνδεσμος Ηλεκτρονικού Εμπορίου, σε συνάντηση που είχε στο Υπουργείο Ανάπτυξης με τον Γενικό Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή , έλαβε διευκρινήσεις σχετικά με την ερμηνεία & την εφαρμογή του άρθρου 6α της οδηγίας 98/6/ΕΚ όσον αφορά την αναγραφή των τιμών των προϊόντων που προσφέρονται στους καταναλωτές.

Το νέο άρθρο 6α της οδηγίας για την αναγραφή των τιμών αντιμετωπίζει το ζήτημα της διαφάνειας όσον αφορά τη μείωση τιμών με τη θέσπιση ειδικών κανόνων που διασφαλίζουν ότι η μείωση αυτή είναι πραγματική. Το άρθρο 6α έχει ως στόχο να αποτρέψει τους εμπόρους από το να διογκώνουν τεχνητά την τιμή αναφοράς και/ή να παραπλανούν τους καταναλωτές σχετικά με το ποσό της έκπτωσης. Ενισχύει τη διαφάνεια και διασφαλίζει ότι οι καταναλωτές πληρώνουν πράγματι λιγότερο για τα αγαθά όταν ανακοινώνεται μείωση των τιμών.

Σκοπός της παρούσας ανακοίνωσης είναι να παράσχει καθοδήγηση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να ερμηνεύονται και να εφαρμόζονται οι εν λόγω νέες διατάξεις σχετικά με τις ανακοινώσεις μειώσεων των τιμών. Για να διασφαλιστεί η ασφάλεια δικαίου και να διευκολυνθεί η επιβολή, η παρούσα ανακοίνωση επισημαίνει ζητήματα που είναι κοινά για όλα τα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης της αλληλεπίδρασης μεταξύ της οδηγίας για την αναγραφή των τιμών και άλλων νομοθετικών πράξεων της ΕΕ.

Η νέα διάταξη για τη μείωση τιμών επιτρέπει επίσης στις αρχές επιβολής και εποπτείας της αγοράς να ελέγχουν ευκολότερα τον δίκαιο χαρακτήρα της μείωσης τιμών, καθώς θέτει σαφείς κανόνες σχετικά με την «προγενέστερη» τιμή αναφοράς στην οποία πρέπει να βασίζεται η ανακοινωθείσα μείωση.