Στα πλαίσια του GRECA και για την αποτελεσματικότερη δραστηριοποίησή του στο χώρο του Ηλεκτρονικού Εμπορίου, λειτουργούν οι παρακάτω επιτροπές.


Συμβουλευτική Επιτροπή


Η 5μελής Συμβουλευική Επιτροπή εκλέγεται κατά την τακτική Γενική Συνέλευση που εκλέγει και το ΔΣ για διετή θητεία. Υποστηρίζει το Διοικητικό Συμβούλιο όπου χρειαστεί και ανάλογα με τις ανάγκες. Μέλη της δύνανται να εκλέγονται έως και 2 μη τακτικά/συνδεδεμένα μέλη. Το ΔΣ οφείλει πάντα να μελετά τις προτάσεις της Συμβουλευτικής Επιτροπής και να τις λαμβάνει υπόψιν του στη λήψη των αποφάσεών του.


Ελεγκτική Επιτροπή

Η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από 3 τακτικά μέλη και εκλέγεται κατά την τακτική Γενική Συνέλευση που εκλέγει και το ΔΣ για διετή θητεία. Το καθήκον της είναι η άσκηση ταμειακού και διαχειριστικού ελέγχου του ΔΣ και υποβολή της σχετικής έκθεσης στη Γενική Συνέλευση.


Επιτροπή Δεοντολογίας

Η Επιτροπή Δεοντολογίας συστήνεται από το ΔΣ και αποτελείται από μέλη του Συνδέσμου. Ο ρόλος της είναι η διαχείριση τυχόν παραπόνων ή καταγγελιών για τα μέλη του GRECA, από χρήστες ή άλλες εταιρείες, που σχετίζονται με τη μη τήρηση των εν λόγω μελών με τον Κώδικα Δεοντολογίας του GRECA.