Το πρόγραμμα εστιάζει σε πρακτικά ζητήματα που σχετίζονται με την ανάπτυξη και χρήση καινοτόμων εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη δεξιοτήτων για τη δημιουργία πλήρους επιχειρηματικού σχεδίου για μία εφαρμογή ηλεκτρονικού εμπορίου / ηλεκτρονικού επιχειρείν.

Άλλες βασικές γνώσεις που παρέχει το πρόγραμμα περιλαμβάνουν:

 • Αρχές και τεχνικές υλοποίησης και αξιολόγησης ηλεκτρονικού καταστήματος
 • Θέματα βελτίωσης της εμπειρίας χρήστη
 • Πρακτικές ψηφιακού μάρκετινγκ και τομείς εφαρμογής κινητού ηλεκτρονικού επιχειρείν

Τρόπος διεξαγωγής

Το πρόγραμμα χρησιμοποιεί την εκπαιδευτική μέθοδο eLearning: η μάθηση γίνεται αμιγώς ασύγχρονα (δηλαδή σε ημέρες και ώρες που εξυπηρετούν τον καταρτιζόμενο, χωρίς να υπάρχει υποχρεωτική παρακολούθηση σε συγκεκριμένη ώρα ή ημέρα), αποκλειστικά εξ αποστάσεως (με χρήση ειδικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας μέσω διαδικτύου και Η/Υ από το χώρο του καταρτιζόμενου) και με την χρήση ψηφιακών εκπαιδευτικών εργαλείων όπως η παρακολούθηση βιντεοδιαλέξεων, η επίλυση διαδραστικών ασκήσεων αυτοαξιολόγησης και άλλα εργαλεία elearning που εξασφαλίζουν την αποτελεσματική και ευέλικτη ατομική αυτό-εκμάθηση. Το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος γίνεται διαθέσιμο σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους, με βάση το μονοπάτι εκπαίδευσης που ακολουθείται, και εν συνεχεία παραμένει διαθέσιμο στην πλατφόρμα εκπαίδευσης χωρίς περιορισμούς σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος.Μαθησιακά αποτελέσματαΠαρακολουθώντας κανείς το πρόγραμμα αποκτά όλα εκείνα τα απαραίτητα εφόδια σχετικά με:

 • Κατανόηση βασικών αξόνων ανάπτυξης μιας e-επιχείρησης
 • Παρουσίαση επικαιροποιημένων στοιχείων της αγοράς
 • Κατανόηση του τρόπου χρήσης μιας online πλατφόρμας
 • Κατανόηση των διαφορετικών εργαλείων online προώθησης
 • Κατανόηση των εργαλείων αξιολόγησης της online παρουσίας
 • Κατανόηση των εργαλείων βελτιστοποίησης της ευχρηστίας του site

Θεματικές ενότητες

 1. Βασικές αρχές και βέλτιστες πρακτικές του Ηλεκτρονικού Εμπορίου
 2. Υλοποίηση Ηλεκτρονικών Καταστημάτων
 3. Επιχειρησιακός Σχεδιασμός & Τεχνικές Προώθησης Ηλεκτρονικών Καταστημάτων
 4. Πρακτικές ψηφιακού μάρκετινγκ
 5. Βελτιώνοντας την εμπειρία του χρήστη στις Online αγορές
 6. Κινητό ηλεκτρονικό επιχειρείν (Mobile Business)

Η αξία του προγράμματος

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη δεξιοτήτων για τη δημιουργία πλήρους επιχειρηματικού σχεδίου για μία εφαρμογή ηλεκτρονικού εμπορίου/ ηλεκτρονικού επιχειρείν.

Μέθοδοι αξιολόγησης και υπολογισμού τελικού βαθμού

Η αξιολόγηση βασίζεται σε εκπόνηση ασκήσεων που θα δοθούν κατά τη διάρκεια του προγράμματος και στην εκπόνηση συνολικού business plan ηλεκτρονικής επιχείρησης και του αντίστοιχου e-shop σε συγκεκριμένη πλατφόρμα υλοποίησης. Η επιτυχημένη ολοκλήρωση του προγράμματος και η απονομή πιστοποιητικού κατάρτισης απαιτούν την λήψη τελικού βαθμού τουλάχιστον 50%.

Συνολικές ώρες: 45
Οι συνολικές ώρες περιλαμβάνουν τις ώρες σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης, καθώς και τις ώρες ατομικής μελέτης.

Εβδομάδες εκπαίδευσης: 10
Περιλαμβάνονται οι εβδομάδες κατά τις οποίες προβλέπονται δραστηριότητες κατάρτισης οποιασδήποτε μορφής.

Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Στους εκπαιδευόμενους που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα χορηγείται Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο συνοδεύεται από Συμπλήρωμα του Πιστοποιητικού, στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά το αντικείμενο του προγράμματος, οι θεματικές ενότητες που παρακολούθησε ο εκπαιδευόμενος, καθώς και η μεθοδολογία εκπαίδευσης που ακολουθήθηκε.

Υποστήριξη
Γραμματεία προγραμμάτων eLearning, secretary@elearning.aueb.gr, 210 8203753
Εκπαιδευτική και τεχνική υποστήριξη προγραμμάτων eLearning, support@elearning.aueb.gr, 210 8203754