11/06/2020

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης GR.EC.A. & Αρχαιρεσίες για νέο ΔΣ_2020

Αγαπητά μέλη του GR.EC.A,

Σύμφωνα με το Καταστατικό μας και την απόφαση του ΔΣ της 10 Ιουνίου 2020  καλούμε τα τακτικά, συνδεδεμένα και επίτιμα μέλη του Συνδέσμου που είναι ταμειακά ενήμερα σε Τακτική Γενική Συνέλευση και στη διενέργεια των Αρχαιρεσιών  για την ανάδειξη των οργάνων του Σωματείου (ΔΣ, Ελεγκτική και Συμβουλευτική Επιτροπή) την Τετάρτη 24 Ιουνίου 2020 και ώρα 16.00  ή σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία και κατ’ εφαρμογή του άρθρου 12 παρ. 7 του Καταστατικού,  την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2020  και ώρα 16.00, οι οποίες θα διεξαχθούν εξ αποστάσεως και δη ηλεκτρονικά (κατ’ εφαρμογή του άρθρου 12 παρ.9 και 11 και 17 παρ. 6 αντίστοιχα καθώς και της από 10/6/2020 απόφασης του ΔΣ) μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων «Zoom» καθώς του ψηφιακού εργαλείου ηλεκτρονικής ψηφοφορίας «ZEUS». Για την διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης και των Αρχαιρεσιών ηλεκτρονικά και εξ αποστάσεως θα τηρηθούν οι διαδικασίες που αναφέρονται αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας όπως παρακάτω:

Διαδικασία συμμετοχής και ψηφοφορίας για τη λήψη των αποφάσεων της τακτικής Γενικής Συνέλευσης  δια μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Zoom

Διαδικασία ψηφοφορίας εκλογής νέων οργάνων (Διοικητικού Συμβουλίου, Ελεγκτική Επιτροπή και Συμβουλευτική Επιτροπή) μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ZEUS


Με την παρούσα σας καλούμε να επισκεφθείτε και να ενημερωθείτε προκειμένου να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες για να μπορέσετε να συμμετάσχετε στη διεξαγωγή ΓΣ και στις Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των οργάνων του Σωματείου.


 Τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης θα είναι:

1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Συνέλευσης

2. Ενημέρωση για την λήξη της προβλεπόμενης κατ’ άρθρο 12 παρ. 7 θητείας του απερχόμενου ΔΣ που είχε εκλεγεί μέχρι την τακτική ΓΣ του 2020, και σύγκλιση της τακτικής ΓΣ καθώς και της διαδικασίας των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέου ΔΣ, Συμβουλευτικής και Ελεγκτικής Επιτροπής κατά τα προβλεπόμενα στο Καταστατικό. Η διάρκεια της θητείας των νέων Οργάνων του Συνδέσμου που θα προκύψει θα είναι διετής (ήτοι μέχρι την τακτική ΓΣ του 2022).

3. Έγκριση ισολογισμού και προϋπολογισμού που καταθέτει το απερχόμενο ΔΣ και έγκριση έκθεσης Ελεγκτικής Επιτροπής καθώς και της οικονομικής διαχείρισης από την ΓΣ.

4. Έγκριση του απολογισμού του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής από κάθε ευθύνη.

5. Εκλογή τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής από τα παριστάμενα στη ΓΣ μέλη, η οποία εποπτεύει τη διενέργεια των ηλεκτρονικών αρχαιρεσιών για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Συμβουλευτικής και της Ελεγκτικής Επιτροπής

6. Έγκριση ηλεκτρονικών ψηφοδελτίων για την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου, της Συμβουλευτικής και της Ελεγκτικής Επιτροπής και διενέργεια των ηλεκτρονικών Αρχαιρεσιών.

Χρήσιμες Πληροφορίες:

 • Η ταυτοποίηση των μελών του Σωματείου θα πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης e- mail, που θα μας δηλώσει κάθε μέλος μέσω Υπεύθυνης Δήλωσης με σφραγίδα εταιρείας, που να πιστοποιεί τον εκπρόσωπό του μέλους – χρήστη, ο οποίος θα συμμετάσχει στη διεξαγωγή της ΓΣ και στις Αρχαιρεσίες καθώς και το κινητό του τηλέφωνο για να επικοινωνεί το Σωματείο μαζί του. Επίσης θα αναφέρει ότι το συγκεκριμένο άτομο είναι το μοναδικό που έχει πρόσβαση στο email και θα δίνει την συγκατάθεση του για να περαστεί το e-mail του στην πλατφόρμα καθώς και να λάβει το αντίστοιχο e-mail από την πλατφόρμα με το link μέσω του οποίου θα έχει τη δυνατότητα να ψηφίσει. Η Υπεύθυνη Δήλωση θα αποσταλεί ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη, σφραγισμένη και σκαναρισμένη στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Σωματείου info@greekecommerce.gr. Το πρωτότυπο αυτής οφείλει να το τηρήσει το κάθε Μέλος του Σωματείου, Πρότυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης θα αποσταλεί στα Μέλη του Σωματείου στο e- mail του Μέλους που διαθέτει ήδη το Σωματείου. Για την τήρηση της ορθότητας της διαδικασίας και την ταυτοποίηση των Μελών καθώς και για τον καθορισμό της απαρτίας κάθε Μέλος οφείλει να αποστείλει την Υπεύθυνη Δήλωση έως και την Τρίτη 23 Ιουνίου 2020 στις 12.00 το μεσημέρι.
 • Δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση και ψήφου σε αυτήν σε όλα τα θέματα έχουν μόνο τα Τακτικά Μέλη και τα Επίτιμα Τακτικά που έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους.
 • Τα ταμειακώς τακτοποιημένα Μη Τακτικά Μέλη και τα Επίτιμα Μη Τακτικά Μέλη δύνανται να παρίστανται εξ αποστάσεως ηλεκτρονικά στην ΓΣ και να εκφράζουν τη γνώμη τους άνευ όμως δικαιώματος ψήφου (ψηφίζουν ωστόσο στις Αρχαιρεσίες).
 • Όπου στην παρούσα πρόσκληση γίνεται αναφορά σε τακτοποίηση οικονομικών υποχρεώσεων Μελών νοείται ότι τα Μέλη οφείλουν να έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους έως την Τρίτη 23 Ιουνίου 2020 και ώρα 12.00 το μεσημέρι για να είναι σε θέση το Σωματείο να οργανώσει τη διαδικασία της ΓΣ καθώς και των Αρχαιρεσιών προκειμένου να μπορέσει να ταυτοποιήσει τα Ταμειακώς ενήμερα Μέλη και να προβεί στην κρυπτογράφηση για την τήρηση της ασφαλούς και αδιάβλητης διαδικασίας μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας «ZEUS».
 • Η είσοδος στην ψηφιακή πλατφόρμα «Zoom» ξεκινά στις 15.30 μέσω του link που θα σας αποσταλεί στο e- mail που θα μας δηλώσετε στην Υπεύθυνη Δήλωση. Οι αρχαιρεσίες θα διεξαχθούν μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας ZEUS» με μυστικό σύνδεσμο για την ψηφοφορία από την πλατφόρμα ,που καλείστε να επισκεφθείτε για να ψηφίσετε.
 • Ειδικά για το θέμα των Αρχαιρεσιών, δικαίωμα του εκλέγειν έχουν: α) όσα τακτικά ή/και επίτιμα μέλη με δικαίωμα ψήφου έχουν τακτοποιήσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις και ψηφίζουν ως ακολούθως: επιλέγουν υποψηφίους μόνον από το ψηφοδέλτιο με τα τακτικά μέλη του ΔΣ καθώς και από το ψηφοδέλτιο για την Συμβουλευτική και για την Ελεγκτική Επιτροπή (τακτικά ή μη τακτικά μέλη) και β) όσα μη τακτικά/συνδεδεμένα (ή επίτιμα συνδεδεμένα) μέλη έχουν τακτοποιήσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις και ψηφίζουν ως ακολούθως: επιλέγουν υποψηφίους μόνον από το ψηφοδέλτιο με τα μη τακτικά συνδεδεμένα μέλη καθώς και από το ψηφοδέλτιο για την Συμβουλευτική και για την Ελεγκτική Επιτροπή (τακτικά ή μη τακτικά μέλη)
 • Βάσει του άρθρου 10 παρ. 3 του καταστατικού “ Υποψηφιότητα για μέλος του Δ.Σ. δύναται να θέσει α) Εκπρόσωπος Μέλους που είναι τακτικό ή επίτιμο-τακτικό Μέλος του Σωματείου και β) εκπρόσωπος Μέλους που είναι Συνδεδεμένο ή επίτιμο-συνδεδεμένο Μέλος του Σωματείου μόνο όμως σε ό,τι αφορά τις 2 θέσεις που αντιστοιχούν σε απλά μέλη του ΔΣ, υπό την προϋπόθεση ότι τα υπό α) και β) μέλη του σωματείου είναι μέλη του Σωματείου άνω των 12 μηνών πριν από τη διενέργεια της τακτικής Γενικής Συνέλευσης για τις αρχαιρεσίες ή που είναι ιδρυτικό τακτικό μέλος του Σωματείου. Επίσης οφείλουν να έχουν καταβάλλει το σύνολο των συνδρομών και εκτάκτων εισφορών μέχρι την ημέρα σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης των αρχαιρεσιών.
 • Βάσει του άρθρου 14 παρ. 1 η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) Μέλη και από 1 αναπληρωματικό.
 • Βάσει του άρθρου 15 παρ. 1 η Συμβουλευτική Επιτροπή έχει πέντε (5) μέλη. Στην Συμβουλευτική Επιτροπή δύνανται να εκλέγονται μέλη που είναι ενήμερα ταμειακώς.
 • Παρακαλούνται όσα εκ των μελών επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα να ενημερώσουν το Διοικητικό Συμβούλιο με τον ακόλουθο τρόπο (σύμφωνα με το άρθρο 17 του Καταστατικού): Υποβολή υποψηφιότητας με e-mail στο info@greekecommerce.gr προς το Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι το αργότερο 5 ημέρες πριν τη διενέργεια της τακτικής Γενικής Συνέλευση των εκλογών με ρητή αναφορά για ποιο όργανο θέτουν υποψηφιότητα (ήτοι έως και την 18-6-2020).
 • Η εκλογή των υποψηφίων γίνεται υπό την επίβλεψη  της Εφορευτικής Επιτροπής ηλεκτρονικά μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας «ZEUS» και κάθε εκπρόσωπος  δύναται να επιλέξει τόσους υποψηφίους σε κάθε ψηφοδέλτιο όσοι και τα αιρετά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Συμβουλευτικής Επιτροπής και της Ελεγκτικής Επιτροπής αντίστοιχα. Ως εκ τούτου για τις θέσεις των τακτικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι 7 σταυρούς, για τις θέσεις των συνδεδεμένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι 2 σταυρούς, για τη Συμβουλευτική Επιτροπή μέχρι 5 σταυρούς και την Ελεγκτική Επιτροπή μέχρι 3 σταυρούς.

 

Τα μέλη που επιθυμούν να μετάσχουν πρέπει να συμμορφωθούν με το νόμο και το καταστατικό.

Σχετικά με τα παραπάνω, μην διστάσετε να στείλετε e-mail στο info@greekecommerce.gr ή να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά στο 210 727 9167 για οποιαδήποτε απορία.

 

Εκ μέρους του ΔΣ του GRECA

Δρ.Κατερίνα Φραϊδάκη, Πρόεδρος  ΔΣ

Γεωργιάδης Γιάννης, Γ. Γραμματέας