Διαδικασία ψηφοφορίας εκλογής νέων οργάνων (Διοικητικού Συμβουλίου, Ελεγκτική Επιτροπή και Συμβουλευτική Επιτροπή) μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ZEUS:

1.2.1. H διεξαγωγή των Αρχαιρεσιών για την εκλογή των οργάνων του Σωματείου θα πραγματοποιηθεί κατά τον ίδιο χρόνο παράλληλα με τη ΓΣ. Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας «ZEUS», που τηρεί όλα τα σχετικά εχέγγυα ασφαλούς διεξαγωγής ηλεκτρονικών Αρχαιρεσιών με βάση το νόμο και το Καταστατικό του Σωματείου. Ρητά επισημαίνεται ότι η πλατφόρμα αποτελεί εργαλείο εξ αποστάσεως διεξαγωγής Αρχαιρεσιών, οι οποίες θα πραγματοποιούνται στον ίδιο χρόνο που διεξάγεται και η ΓΣ δια μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας «Zoom».

1.2.2. Βάσει του άρθρου 17 παρ. 6 δικαίωμα ψήφου για τη διαδικασία των Αρχαιρεσιών έχουν τα ταμειακώς ενήμερα Τακτικά Μέλη/ Επίτιμα Τακτικά Μέλη όσο και τα Μη Τακτικά/ Συνδεδεμένα ή Επίτιμα Συνδεδεμένα Μέλη βάσει των προβλέψεων του άρθρου 17 παρ. 5 του Καταστατικού. Για να συμμετάσχει κάποιος στη διαδικασία θα πρέπει να έχει τακτοποιήσει μέχρι την Τρίτη 23 Ιουνίου 2020 και ώρα 12.00 τις οικονομικές του εκκρεμότητες, ώστε να υπάρχει κατάλληλος χρόνος για την κρυπτογράφηση των στοιχείων των εκπροσώπων του Μέλους.

1.2.3. Η Εφορευτική Επιτροπή, η οποία θα εκλεγεί από τη ΓΣ θα ταυτοποιήσει τους συμμετέχοντες στις Αρχαιρεσίες μέσω των e- mail και των Υπεύθυνων Δηλώσεων που συνέλλεξε με τη διαδικασία της παραγράφου 1.1.2. κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 17 παρ. 5 του Καταστατικού.

1.2.4. Προκειμένου η ψηφοφορία να είναι μυστική και αδιάβλητη και να τηρηθεί η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 17 παρ. 6 του Καταστατικού αυτή θα διεξαχθεί μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας «ZEUS».

1.2.5. Ο ψηφοφόρος – εκπροσωπώντας την Εταιρεία – Μέλος του Σωματείου λαμβάνει μήνυμα στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο στο e- mail που μας έχει δηλώσει  στην Υπεύθυνη Δήλωση που του έχει αποσταλεί, όταν η ψηφοφορία είναι έτοιμη να αρχίσει. Το μήνυμα τον πληροφορεί για την ακριβή ημερομηνία και ώρα έναρξης και λήξης της ψηφοφορίας. Για κάθε αλλαγή που γίνεται λαμβάνει και νέο μήνυμα.

1.2.6. Στο μήνυμα περιέχεται ένας προσωπικός και απόρρητος σύνδεσμος στον ιστότοπο του συστήματος «ZEUS» για τη διαδικασία. Η διαδικασία υποβολής της ψήφου ξεκινά ενεργοποιώντας το link που του έχει σταλεί και ακολουθώντας το σύνδεσμο αυτό, εφόσον βέβαια η ψηφοφορία έχει ξεκινήσει και βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Διαφορετικά ο ψηφοφόρος ενημερώνεται αναλόγως. Το μήνυμα περιέχει σύνδεσμο (link) που οδηγεί στο «ψηφιακό παραπέτασμα», όπου έχει τη δυνατότητα να δει τους υποψήφιους και να ψηφίσει στην αντίστοιχη κάλπη.

1.2.7. Θα έχουν δημιουργηθεί ηλεκτρονικά ψηφοδέλτια σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 4 του Καταστατικού, που θα διαχωρίζονται σε αυτά που αφορούν στα υποψήφια Τακτικά Μέλη για το Διοικητικό Συμβούλιο, σε αυτά που αφορούν στα υποψήφια Μη Τακτικά/Συνδεδεμένα Μέλη για το Διοικητικό Συμβούλιο (2 Μέλη) και ένα ψηφοδέλτιο για τη Συμβουλευτική Επιτροπή και για την Ελεγκτική Επιτροπή και θα έχουν εγκριθεί από το ΔΣ κατά τα αναφερόμενα στο ίδιο ως άνω άρθρο.

1.2.8. Στην πλατφόρμα θα δημιουργηθεί ξεχωριστή ψηφιακή κάλπη για τα Τακτικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ξεχωριστή ψηφιακή κάλπη για τα Συνδεδεμένα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και μια ενιαία κάλπη για τα μέλη της Συμβουλευτικής και της Ελεγκτικής Επιτροπής (άρθρο 17 παρ. 7 Καταστατικού). Οι χρήστες της πλατφόρμας θα χωριστούν ανάμεσα σε Τακτικά & Συνδεδεμένα μέλη με στόχο να έχουν διαφορετικά ψηφοδέλτια και τα μόνα κοινά θα είναι αυτά που αφορούν στην Συμβουλευτική και Ελεγκτική επιτροπή .

1.2.9. Η Εφορευτική Επιτροπή μεριμνά για τη τήρηση της ορθής και σύμφωνα με το Καταστατικό διαδικασίας των Αρχαιρεσιών μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας «ZEUS», εποπτεύει τις αρχαιρεσίες προκειμένου να διενεργηθούν σύμφωνα προς το νόμο και το καταστατικό και αποφαίνεται προσωρινά για τη κάθε αμφισβήτηση ή ένσταση που θα υποβληθεί σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 2.

1.2.10. Τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής στο πληροφοριακό σύστημα «ZEUS» είναι οι κλειδοκράτορες της ψηφοφορίας. Τα μέλη της επιτροπής λαμβάνουν ειδικά κρυπτογραφικά κλειδιά, τους Κωδικούς Ψηφοφορίας.  Ειδικότερα μετά την εκλογή τους με την ΓΣ η πρώτη πράξη του κάθε μέλους της επιτροπής είναι να εισέλθει στην πλατφόρμα «ZEUS» στην ηλεκτρονική σελίδα της ψηφοφορίας, προκειμένου να παράξει έναν καινούριο μοναδικό Κωδικό Ψηφοφορίας, με δύο κλειδιά ένα δημόσιο και ένα ιδιωτικό. Στη συνέχεια οφείλει να διατηρήσει το ιδιωτικό κλειδί και να καταθέσει το δημόσιο τμήμα του στην πλατφόρμα «ZEUS». Η ψηφοφορία μπορεί να αρχίσει μόνο όταν όλα τα μέλη της επιτροπής έχουν εκτελέσει και επιβεβαιώσει αυτό το βήμα.

1.2.11. Κάθε μέλος της εφορευτικής επιτροπής είναι υπεύθυνο για τη διαφύλαξη του δικού του ιδιωτικού  κλειδιού, ενώ το σύστημα «ZEUS» διατηρεί το δημόσιο κλειδί. Οι ως άνω κωδικοί αυτοί είναι όλοι απαραίτητοι για τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας καθώς και για την αποκρυπτογράφηση των αποτελεσμάτων, καθότι μόνο μέσω αυτών των ψηφιακών κλειδιών υπάρχει δυνατότητα της διεξαγωγής της ψηφοφορίας.

1.2.12. Στην οθόνη του ψηφοφόρου εμφανίζεται ένα εισαγωγικό σημείωμα που περιγράφει τη διαδικασία υποβολής ψήφου. Η διαδικασία αποτελείται από δύο βήματα, την επιλογή των υποψηφίων στο ψηφοδέλτιο, και την υποβολή του ψηφοδελτίου. Κάθε ψηφοφόρος με βάσει την ιδιότητά του θα δύναται να ψηφίσει αντίστοιχα. Στο βήμα της επιλογής, εμφανίζεται στην οθόνη μια αναπαράσταση ενός ψηφοδελτίου, καθώς και οι απαραίτητες πληροφορίες και οδηγίες. Ο ψηφοφόρος συνθέτει διαδραστικά το ψηφοδέλτιο της επιλογής του, επιλέγοντας τον υποψήφιο που επιθυμεί.

1.2.13. Όταν ολοκληρώσει τη διαδικασία της επιλογής, ο ψηφοφόρος προχωρά στην ηλεκτρονική υποβολή του ψηφοδελτίου. Το επιλεγμένο ψηφοδέλτιο κρυπτογραφείται στον τοπικό υπολογιστή του ψηφοφόρου και στη συνέχεια υποβάλλεται μέσω δικτύου στο σύστημα «ZEUS» μέσω ασφαλούς διαβίβασης. Το σύστημα εκδίδει ψηφιακή απόδειξη καταχώρισης της ψήφου σε μορφή απλού αρχείου κειμένου, την οποία ο ψηφοφόρος οφείλει να φυλάξει, καθώς είναι απαραίτητη για την υποβολή και επεξεργασία τυχόν ενστάσεων.

1.2.14. Προκειμένου να διασφαλιστεί το απόρρητο της ψήφου, όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία της ψηφοφορίας, και πριν γίνει η καταμέτρηση των ψήφων, παρεμβάλλεται ένα ενδιάμεσο στάδιο μίξης των ψηφοδελτίων. Στο στάδιο αυτό τα ήδη κρυπτογραφημένα, από τους ψηφοφόρους, ψηφοδέλτια, κρυπτογραφούνται με ειδικό τρόπο εκ νέου από το σύστημα «ZEUS», ώστε πλέον να μην είναι αναγνωρίσιμα και αναδιατάσσονται τυχαία. Στο τέλος της διαδικασίας μίξης έχει δημιουργηθεί ένα σύνολο ψηφοδελτίων τα οποία όταν αποκρυπτογραφηθούν θα έχουν τα ίδια περιεχόμενα με τα αρχικά, αλλά είναι αδύνατον να συνδεθούν με τους χρήστες που τα υπέβαλαν. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η μυστικότητα και το αδιάβλητο της ψηφοφορίας και δεν δύναται να συνδεθούν με συγκεκριμένο πρόσωπο.

1.2.15. Με το πέρας της ψηφοφορίας, η εφορευτική επιτροπή δίνει την εντολή για την αυτόματη κατάμετρηση των ψηφοδελτίων. Μετά το πέρας της ψηφοφορίας η αποκρυπτογράφησή των ψηφοδελτίων είναι δυνατή με τη διαδικασία της αποκρυπτογράφησης με τη χρήση των κωδικών, η οποία δεν προσβάλει το απόρρητο της ψηφοφορίας.

1.2.16. Ειδικότερα με το πέρας της ψηφοφορίας κάθε μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής συνδέεται με το σύστημα «ZEUS» για να παρέχει τα κρυπτογραφικά δεδομένα, που είναι απαραίτητα για την εξαγωγή των κρυπτογραφημένων περιεχομένων των ψηφοδελτίων και δίνει την εντολή για την αυτόματη καταμέτρηση των ψηφοδελτίων σύμφωνα με τους κλειδαρίθμους προκειμένου να εξαχθούν τα αποτελέσματα για το κάθε όργανο του Σωματείου σύμφωνα με το Καταστατικό.

1.2.17. Μετά την ολοκλήρωση της διαλογής κατά τα ανωτέρω ακολουθεί η σύνταξη πρακτικού από την Εφορευτική Επιτροπή με την ανακήρυξη των υποψηφίων που έχουν εκλεγεί ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Συμβουλευτικής Επιτροπής και της Ελεγκτικής Επιτροπής βάσει των σταυρών προτίμησης που έχουν λάβει. Το εν λόγω πρακτικό σημειώνεται και στο πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση μεταξύ των ισοψηφούντων (άρθρο 17 παρ.8 Καταστατικού) μέσω της πλατφόρμας «Zoom» και κατόπιν το πρακτικό εκτυπώνεται και υπογράφεται από τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής.

1.2.18. Κατάλληλες διευκρινήσεις θα δύναται να δοθούν και μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του Σωματείου αποστέλλοντας e- mail στο info@greekecommerce.gr καθώς και καλώντας το 210 727 9167.