«Πρόσκληση
Των Μελών του Σωματείου με την  Επωνυμία
«ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ»
και τον Διακριτικό Τίτλο Ε.Σ.Η.Ε
στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 19ης Ιουνίου 2017
(και επαναληπτική την 20η Ιουνίου 2017)


Αγαπητά μέλη του GRECA,

Σύμφωνα με το Καταστατικό μας και την απόφαση του ΔΣ της 22ης Μαΐου 2017 καλούμε τα τακτικά, συνδεδεμένα και επίτιμα μέλη του Συνδέσμου που είναι ταμειακά ενήμερα σε Τακτική Γενική Συνέλευση τη Δευτέρα, 19 Ιουνίου 2017 ή σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία την Τρίτη, 20 Ιουνίου 2017 (σημειώστε την 2η ημερομηνία) και ώρα 16:00 στο ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL HOTEL, Βασιλέως Αλεξάνδρου 2, 16121 Αθήνα, στην αίθουσα ATHENS VIEW (Όροφος: RG - Roof Garden).

Χρήσιμες Πληροφορίες:
  • Η προσέλευση ξεκινά στις 15:30 και η έναρξη της ΓΣ στις 16:00.
  • Δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση και ψήφου σε αυτήν έχουν μόνο τα τακτικά μέλη που έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους έως τη Δευτέρα, 19 Ιουνίου 2017 ή σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία την Τρίτη, 20 Ιουνίου 2017 και ώρα 16:00.
  • Υπενθυμίζεται ότι για την επίτευξη απαρτίας για την τροποποίηση του καταστατικού απαιτείται η παρουσία του ημίσεως (1/2) τουλάχιστον των ταμειακά τακτοποιημένων Τακτικών Μελών.
  • Τα ταμειακώς τακτοποιημένα συνδεδεμένα (μη τακτικά) μέλη δύνανται να παρίστανται στην ΓΣ άνευ όμως δικαιώματος ψήφου.
  • Τα μέλη θα πρέπει να έχουν μαζί τους Ταυτότητα ή Διαβατήριο ως αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας
  • Σε περίπτωση που δεν μπορεί να παραστεί ο εκπρόσωπος που έχετε δηλώσει στο Σωματείο, τότε πρέπει να υπάρχει γραπτή εξουσιοδότηση προς τον παρευρισκόμενο από τον νόμιμο εκπρόσωπο του μέλους.
Τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης θα είναι:

1. Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γραμματέα της Συνέλευσης

2. Ενημέρωση για την αντικατάσταση εκπροσώπου μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και για το νέο μέλος του ΔΣ και τον εκπρόσωπό του, που αναπλήρωσε παραιτηθέν μέλος και έγκριση των ανωτέρω ενεργειών.

3. Έγκριση ισολογισμού και προϋπολογισμού και έγκριση έκθεσης Ελεγκτικής Επιτροπής καθώς και της οικονομικής διαχείρισης από την ΓΣ.

4. Έγκριση απολογισμού του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής από κάθε ευθύνη.

5. Έγκριση διαδικασίας έκδοσης πιστοποιητικού εμπιστοσύνης/σήματος αξιοπιστίας (GR.E.C.A Trustmark) και των όρων που το διέπουν κατ’ άρθρο 21 παρ. 2 του καταστατικού.

6. Έγκριση περί τροποποίησης των διατάξεων του καταστατικού, εφόσον πληρείται η καταστατική απαρτία που απαιτεί το Καταστατικό και ο Νόμος και κωδικοποίηση του καταστατικού με βάση τις τροποποιήσεις.

Συγκεκριμένα προς διευκόλυνση των εργασιών του Συνδέσμου με βάση την εμπειρία που έχει αποκομιστεί από τη λειτουργία του Σωματείου, προτείνονται από το ΔΣ οι ακόλουθες αλλαγές:

1) άρθρο 1.2. για την έδρα του σωματείου με πρόβλεψη δυνατότητας αλλαγής έδρας και κατόπιν απόφασης του ΔΣ, η οποία θα επικυρώνεται από την επόμενη ΓΣ. Συγκεκριμένα ως νέα έδρα του Σωματείου προτείνεται ο Δήμος Αμαρουσίου.

2) την προσθήκη στο άρθρο 3.7. της δυνατότητας εκπόνησης μελετών που αφορούν στη δεοντολογία, στην αυτορρύθμιση και στην διασφάλιση της ποιότητας και της ασφάλειας των παρεχόμενων από τα μέλη της καθώς και εν γένει από τον κλάδο που εκπροσωπεί υπηρεσιών και οργάνωσης συστήματος πιστοποιητικών, trustseals & trustmarks για μέλη ή μη μέλη του Σωματείου.

3) προσθήκη άρθρου 3.8 με πρόβλεψη δυνατότητας να συμμετέχει το Σωματείο σε Ευρωπαϊκά, Εθνικά και άλλα προγράμματα συμβατά με τους σκοπούς του Σωματείου.

4) στο άρθρο 4.4. διευκρινίζεται ότι επίτιμο μέλος μπορεί να γίνει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο είτε είναι μέλος είτε όχι του Σωματείου, προσωρινά ή μόνιμα. Προτείνεται επίσης αλλαγή του τρόπου ανακήρυξής τους και συγκεκριμένα ότι ανακηρύσσονται  με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κατά πλειοψηφία και εγκρίνονται από την επόμενη Γενική Συνέλευση (τακτική ή έκτακτη). Επίσης, διευκρινίζεται ότι τα επίτιμα μέλη εξαιρούνται όλων των τακτικών και εκτάκτων εισφορών και έχουν τα ίδια δικαιώματα αναλόγως με την κατηγορία των μελών στην οποία ανήκουν (τακτικά ή συνδεδεμένα).

5) στο άρθρο 4.6. προτείνεται η αλλαγή ότι ως τεκμήριο ειδίκευσης να αποτελεί η ενασχόληση με τον κλάδο του ηλεκτρονικού εμπορίου επί 2 συνεχόμενα έτη αντί του διαστήματος των 3 συνεχόμενων ετών που ισχύει τώρα.

6) στο άρθρο 5.1. για την εγγραφή μέλους στο Σωματείο με την διαγραφή της υποστήριξης της αίτησης από 2 τουλάχιστον ταμειακώς ενήμερα τακτικά  μέλη (άρα διαγράφεται και η αναζήτηση συμπληρωματικών στοιχείων από μέλη που στηρίζουν την αίτηση εγγραφής), ενώ τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 5 και 6 του άρθρου 4 του Καταστατικού θα δίνονται από το μέλος που υποβάλει την αίτηση εγγραφής στο ΔΣ μόνο εφόσον τους ζητηθούν.

7) στο άρθρο 5.2. προτείνεται η αλλαγή το Διοικητικό Συμβούλιο να αξιολογεί την αίτηση του υποψηφίου ή/και να ζητά τα τυχόν συμπληρωματικά στοιχεία σε συνεδρίαση που θα πραγματοποιεί εντός 60 ημερολογιακών ημερών από τη λήψη της σχετικής αίτησης (αντί των 30 ημερών που ισχύει τώρα).

8) στο άρθρο 5.5. ορθογραφική διόρθωση της λέξης «ταμειακά» και συντακτική ακολουθία στο χωρίο «…από την αποδοχή της αίτησής του, του κόστους εγγραφής του…»

9) στο άρθρο 6.1. προσθήκη ότι και τα Επίτιμα Τακτικά Μέλη έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν στις συζητήσεις της Γενικής Συνέλευσης εφόσον είναι ταμειακά ενήμερα. (και ορθογραφική διόρθωση στη λέξη «ταμειακά»)

10) αντικατάσταση του άρθρου 6.2 ως εξής: «Τα Μη-Τακτικά Μέλη και τα Επίτιμα Μη -Τακτικά Μέλη  έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν στις συζητήσεις της Γενικής Συνέλευσης εφόσον είναι ταμειακά ενήμερα στο σύνολο των συνδρομών και εκτάκτων εισφορών για το χρονικό διάστημα πριν από τη διενέργεια έκαστης Γενικής Συνέλευσης όπου δύνανται να εκφράζουν την γνώμη τους χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου. Επίσης, δεν συνυπολογίζονται για τον καθορισμό της απαρτίας της Γενικής Συνέλευσης. Εξαιρετικώς, ασκούν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, ήτοι συμμετέχουν στις αρχαιρεσίες για τα Όργανα του Σωματείου στα οποία συμμετέχουν μη τακτικά/συνδεδεμένα μέλη κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 17 κατωτέρω, και εκλέγονται: α) στο Διοικητικό Συμβούλιο καταλαμβάνοντας έως δύο θέσεις πάντοτε υπό την ιδιότητα του απλού μέλους του ΔΣ, β)  στη Συμβουλευτική Επιτροπή και γ) στην Ελεγκτική Επιτροπή.»

11) στο άρθρο 6.4. περί αμοιβής μελών του Σωματείου ότι δύναται πάντως να καταβάλλεται αμοιβή (με τη διαγραφή ότι καταβάλλεται εξαιρετικώς) και περί κατάργησης Κανονισμού Δαπανών.

12) στο άρθρο 6.6. συντακτική ακολουθία στο χωρίο «…να συμμετέχουν σε άλλα Σωματεία…»

13) στο άρθρο 6.7. οι παράγραφοι 7.1, 7.2 και 7.3, αναριθμούνται με λατινική αρίθμηση ως i, ii και iii αντίστοιχα. Επίσης στο 7.1.(7.i.) ε) προστίθεται ότι ο Εκπρόσωπος Μέλους μπορεί να έχει θέση ανώτερου στελέχους, μόνο όμως σε περίπτωση που η θέση έχει άμεση και λειτουργική σχέση με το ηλεκτρονικό εμπόριο. Ακόμα, στο 7.2. (7.ii.)  προστίθεται ότι σε περίπτωση που το Μέλος αρνηθεί τότε η Διοίκηση του Σωματείου δικαιούται να παύσει προσωρινά την συμμετοχή ή να διαγράψει το μέλος. Επιπροσθέτως, τα εδάφια β΄ και γ΄ του 7.3. (7.iii.) αναδιαμορφώνονται ως εξής: «Σε περίπτωση που ο Εκπρόσωπος είναι μέλος των Οργάνων της Διοίκησης, παραμένει στη θέση του μέχρι να ολοκληρωθεί η αντικατάστασή του σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παρ. 5 του άρθρου 10 του παρόντος. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του Εκπροσώπου αυτός μπορεί να αναπληρωθεί προσωρινά από οποιονδήποτε τρίτο (μέλος ή μη μέλος του Σωματείου) με ειδική εξουσιοδότηση που θα παρέχεται είτε από τον ίδιο τον Εκπρόσωπο του Μέλους είτε από το ίδιο το Μέλος δια μέσου του νομίμου εκπροσώπου του (ή έτερου προσώπου που το εκπροσωπεί).»

14) το άρθρο 6.8. περί της δυνατότητας χρήσης του λογοτύπου του μέλους GRECA και από περισσότερα ηλ. καταστήματα υπό το ίδιο ΑΦΜ με την καταβολή του ήμισυ του κόστους συνδρομής, το οποίο αναδιαμορφώνεται ως εξής: «Μόνον τα ταμειακώς ενημερωμένα τακτικά μέλη ή/και όλα τα επίτιμα μέλη θα δύνανται να χρησιμοποιούν το λογότυπο του Σωματείου με την αναφορά ως «μέλος του Ε.Σ.Η.Ε», “member of GR.EC.A”, άλλως χάνουν το δικαίωμα αυτό και το Σωματείο δύναται να αφαιρέσει ή να αιτηθεί την αφαίρεση του λογοτύπου. Όσα από τα ταμειακώς ενημερωμένα τακτικά μέλη έχουν υπό τον ίδιο Α.Φ.Μ. περισσότερα του ενός ηλεκτρονικά καταστήματα, δύνανται να χρησιμοποιούν το λογότυπο του Σωματείου με την αναφορά ως «μέλος του Ε.Σ.Η.Ε», “member of GR.EC.A” για κάθε ηλεκτρονικό τους κατάστημα με το ήμισυ του κόστους της συνδρομής, χωρίς όμως να αποκτούν πρόσθετο δικαίωμα ψήφου για το λόγο αυτό. Εξυπακούεται ότι η καταβολή πλειόνων συνδρομών κατά τα ανωτέρω για περισσότερα του ενός  ηλεκτρονικά καταστήματα υπό τον ίδιο Α.Φ.Μ. δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της απαρτίας στη Γ.Σ.. Η χρήση του λογοτύπου του Σωματείου προϋποθέτει την κατ’ έτος ανανέωση και της ως άνω μειωμένης πρόσθετης συνδρομής μαζί με την ετήσια ανανέωση της συνδρομής του. Επίσης μόνο τα ταμειακώς ενήμερα Μέλη θα έχουν δικαίωμα πρόσβασης στον ειδικό χώρο της ιστοσελίδας του Σωματείου που θα απευθύνεται μόνον σε  μέλη και στο οποίο η πρόσβαση θα γίνεται μόνον με τη χρήση μυστικών κωδικών ασφαλείας (pin & password). Το ΔΣ διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την πρόσβαση σε όσα μέλη δεν έχουν εξοφλήσει τη συνδρομή τους ή τις έκτακτες εισφορές τους  εμπροθέσμως.»

15) προσθήκη  άρθρου 6.9. με το εξής περιεχόμενο: «Διευκρινίζεται ότι όπου στον παρόν καταστατικό αναφέρεται η υποχρέωση ένα Μέλος να είναι ταμειακώς ενημερωμένο (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά για την συμμετοχή στην ΓΣ ή για την θέση του ως υποψηφίου) τούτο αναφέρεται στην καταβολή της εγγραφής του (άπαξ) καθώς και της εκάστοτε ετήσιας συνδρομής του και των τυχόν έκτακτων εισφορών και ουχί σε τυχόν λοιπές υποχρεώσεις τους προς το Σωματείο, οι οποίες επιφέρουν μόνον τις συνέπειες που το καταστατικό ή τυχόν ειδικότερες συμφωνίες ορίζουν.»

16) στο άρθρο 7.3 ορθογραφική διόρθωση της λέξης «ταμειακά».

17) στο άρθρο 8.4 προστίθεται ότι και τα ποσά της εγγραφής και της πρόσθετης συνδρομής για τη λήψη και δεύτερου λογοτύπου για έτερο ηλεκτρονικό κατάστημα από το ίδιο ΑΦΜ δύνανται να τροποποιηθούν οποτεδήποτε και με απόφαση του Δ.Σ. του Σωματείου που θα ληφθεί με αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 των μελών του και θα αναρτηθεί στο Διαδίκτυο.

18) στο άρθρο 10.1. το α΄ εδάφιο αριθμείται ως α. και η υπόλοιπη παράγραφος ως β., η οποία τροποποιείται ως εξής: «β. Με τη λήξη θητείας του παρόντος ΔΣ, ήτοι κατά τη διενέργεια αρχαιρεσιών της τακτικής ΓΣ του 2018 (οποτεδήποτε κι αν αυτές διενεργηθούν) και εφεξής, το Σωματείο θα διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από 9 Μέλη του Σωματείου, ήτοι από 7 Τακτικά και από 2 Μη τακτικά/συνδεδεμένα μέλη  του Σωματείου. Μόνον σε περίπτωση που δεν επαρκούν τα υποψήφια συνδεδεμένα μέλη για την πλήρωση των ως άνω 2 θέσεων ή που δεν υπάρχουν αναπληρωματικά συνδεδεμένα μέλη για την πλήρωση των θέσεων αυτών στις περιπτώσεις που προβλέπονται από τον νόμο και το καταστατικό, οι θέσεις αυτές μπορούν να καλυφθούν από τακτικά μέλη. Τα μέλη του Δ.Σ. καθώς και 3 αναπληρωματικά μέλη αυτού (2 Τακτικά Μέλη και 1 μη τακτικό του Σωματείου) εκλέγονται από την τακτική Γενική Συνέλευση για μια διετία με τη διαδικασία που ο νόμος και το παρόν Καταστατικό ορίζουν.»

19) στο άρθρο 10.2. για την περίπτωση απώλειας της ιδιότητας ως μέλους ΔΣ, το άρθρο τροποποιείται ως εξής:  «[…]Επίσης ο Εκπρόσωπος Μέλους χάνει αυτομάτως την ιδιότητά του ως μέλος του Δ.Σ. (οποιαδήποτε θέση και αν κατέχει) σε περίπτωση που το Μέλος διαγραφεί από το Σωματείο ή αν επιβληθούν εναντίον του Μέλους ή του Εκπροσώπου οι πειθαρχικές ποινές των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 7. ανωτέρω. Επίσης αν παύσει να εκπροσωπεί το Μέλος με μια από τις ιδιότητες που αναφέρονται στο άρθρο 6.7.i. ή παύσει να εκπροσωπεί το Μέλος για οποιονδήποτε άλλο λόγο (στις δύο αυτές περιπτώσεις παραμένει όμως στην θέση του μέχρι το Μέλος να ορίσει καινούργιο Εκπρόσωπο Μέλους -το πολύ όμως 60 ημέρες από την ημέρα που θα λάβει γνώση το ΔΣ).
Σε περίπτωση που το Μέλος παραλείψει ή αρνηθεί να γνωστοποιήσει στο Δ.Σ. τον καινούργιο Εκπρόσωπο εντός 60 ημερών, το Μέλος θα χάνει τη θέση του στο Δ.Σ. αυτοδικαίως και θα αποπέμπεται από αυτό. Την κενή θέση που θα δημιουργείται θα αναπληρώνει το πρώτο κατά τη σειρά εκλογής τους αναπληρωματικό Μέλος, κι αν αυτό αρνηθεί, το επόμενο στη σειρά, άλλως αν δεν υπάρχει άλλο αναπληρωματικό μέλος θα ισχύσει η παράγραφος 5 του παρόντος άρθρου.»

20) στο άρθρο 10.3. περί της υποψηφιότητας μέλους ΔΣ, τροποποιείται ως εξής: «Υποψηφιότητα για μέλος του Δ.Σ. δύναται να θέσει α) Εκπρόσωπος Μέλους που είναι τακτικό ή επίτιμο-τακτικό Μέλος του Σωματείου και β) εκπρόσωπος Μέλους που είναι Συνδεδεμένο ή επίτιμο-συνδεδεμένο Μέλος του Σωματείου μόνο όμως σε ό,τι αφορά τις 2 θέσεις που αντιστοιχούν σε απλά μέλη του ΔΣ, υπό την προϋπόθεση ότι τα υπό α) και β) μέλη του σωματείου είναι μέλη του Σωματείου άνω των 12 μηνών πριν από τη διενέργεια της τακτικής Γενικής Συνέλευσης για τις αρχαιρεσίες ή που είναι ιδρυτικό τακτικό μέλος του Σωματείου. Επίσης οφείλουν να έχουν καταβάλλει το σύνολο των συνδρομών και εκτάκτων εισφορών μέχρι την ημέρα σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης των αρχαιρεσιών.»

21) στο άρθρο 10.4. τροποποιείται ως προς το ότι το ΔΣ συνέρχεται εντός το αργότερο 15 ημερών (αντί των 10 που προβλέπει το καταστατικό) από την εκλογή του υπό την προσωρινή προεδρία εκείνου που έχει τις περισσότερες ψήφους και προστίθεται διευκρινιστικά στο τέλος το εξής: «Τα μη τακτικά/συνδεδεμένα μέλη που έχουν εκλεγεί λαμβάνουν πάντοτε τη θέση του απλού μέλους.».

22) το άρθρο 10.5. τροποποιείται ως εξής: «5. Σε περίπτωση παραίτησης, ανάκλησης, θανάτου ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο απαλλαγής ή απώλειας της ιδιότητας του μέλους του Δ.Σ. από το ίδιο το Μέλος (οποιαδήποτε θέση και αν κατέχει ο Εκπρόσωπός του) τότε αντικαθίσταται το Μέλος για το χρόνο που απομένει από τους αναπληρωματικούς κατά σειρά εκλογής τους. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν πλέον αναπληρωματικοί για την κάλυψη της θέσης ή αρνηθούν να καταλάβουν τη θέση αυτή τότε το Δ.Σ. εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντά του με τα εναπομείναντα μέλη του (εφόσον αυτά είναι τουλάχιστον 5) μέχρι την αμέσως επόμενη (τακτική ή έκτακτη) Γενική Συνέλευση η οποία δύναται να αναπληρώσει τη θέση με αρχαιρεσίες (μόνον για τη θέση αυτή) ή να αποφασίσει να παραμείνει το Δ.Σ. ως έχει μέχρι τη λήξη της θητείας του. Ανεξαρτήτως των ανωτέρω και του άρθρου 10. παρ. 2 σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο απολέσει την ιδιότητά του Μέλος ή Εκπρόσωπος Μέλους που είχε τον ρόλο των Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα ή Ταμία, το Δ.Σ. οφείλει να επαναλάβει τη συγκρότησή του σε σώμα με εκλογή μεταξύ των μελών του. Τυχόν παραίτηση Μέλους ή Εκπροσώπου Μέλους υποβάλλεται εγγράφως στο Διοικητικό Συμβούλιο και έχει ισχύ από την υποβολή της.»

23) στο άρθρο 10.6. τροποποίηση της προθεσμίας πρόσκλησης του ΔΣ από τον Πρόεδρο σε 24 ώρες.

24) στο άρθρο 10.9. στην αρχή στη φράση «Κάθε Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου…», αντικαθίσταται ως εξής: «Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου…»

25) στο άρθρο 10.13. διαγραφή της λέξης «τη» στο χωρίο «…και κάθε τη διαχείριση κάθε περιουσιακού στοιχείου του Σωματείου»

26) στο άρθρο 11.1. σωστός τονισμός της λέξης «αλληλόχρεους» και στο άρθρο 11.2. διαγραφή της λέξης «τις» στο χωρίο «Ο Αντιπρόεδρος φέρει τις την ευθύνη» και ορθή αναγραφή της λέξης «περιπτώσεις».

27) στο άρθρο 11.4. σωστός τονισμός της λέξης «αλληλόχρεους» και διευκρινιστική  προσθήκη για τις περιπτώσεις όπου ο Ταμίας συνυπογράφει με τον Πρόεδρο, ότι εξαιρούνται αυτές όπου το Δ.Σ. με απόφασή του ορίζει ότι αρκεί μόνη η υπογραφή του Ταμία ή μόνη η υπογραφή του Προέδρου.

28) το άρθρο 11.5. τροποποιείται ως ακολούθως: «Σε κάθε περίπτωση το ΔΣ δύναται να εκχωρήσει αρμοδιότητες του ή να αναθέσει καθήκοντα ή να εξουσιοδοτήσει µέλη του ή μη και ιδίως στελέχη, υπαλλήλους ή συνεργάτες του Σωματείου για τη διενέργεια συγκεκριμένων πράξεων στο πλαίσιο των σκοπών του Σωματείου.»

29) άρθρο 12.2. για τις αποκλειστικές αρμοδιότητες της ΓΣ ότι η ΓΣ αποφασίζει για την έγκριση του προϋπολογισμού και του ισολογισμού και κρίνει για την απαλλαγή ή όχι του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη κατά την απόλυτη κρίση της (διαγράφεται ότι αποφασίζει με βάση την έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής) και προσθήκη ότι εγκρίνει τυχόν αλλαγή που αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο κατ’ άρθρο 1.2. για αλλαγή έδρας.

30) άρθρο 12.3. αφαίρεση της υποχρέωσης ορισμού αντιπροέδρου της ΓΣ και προσθήκη ότι στο Προεδρείο της ΓΣ μπορεί να εκλέγονται μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή/και συνδεδεμένα Μέλη. Διαγραφή της πρότασης «Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εκλεγεί πρόεδρος ή αντιπρόεδρος αυτής.» Επίσης, πρόβλεψη για ψηφοφορία και λήψη αποφάσεων δια περιφοράς για κάθε θέμα με την υπογραφή των πρακτικών της ΓΣ δια περιφοράς μέσω ταχυδρομείου, ταχυμεταφοράς ή fax.

31) στο άρθρο 12.4. προσθήκη της λέξης «συνέρχεται» στην πρόταση «Η τακτική Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά μία φορά τον χρόνο εντός του πρώτου εξαμήνου εκάστου έτους» και προσθήκη στο τέλος της εξής πρότασης: «Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση του άρθρου 10 παρ. 5.»

32) άρθρο 12.6. σύντμηση προθεσμίας σύγκλησης ΓΣ σε 10 πλήρεις ημέρες.

33) στο άρθρο 12.7., στο β΄εδάφιο προστίθεται στο τέλος η φράση «(κατά τον χρόνο διεξαγωγής της).», το γ΄ εδάφιο τροποποιείται ως εξής: «Σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας η Γενική Συνέλευση επαναλαμβάνεται εντός το αργότερο 15 ημερών (εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας ή άλλων τυχηρών γεγονότων οπότε μπορεί να επαναληφθεί και σε μεταγενέστερο συγκεκριμένο χρόνο που μπορεί – για την τακτική Γενική Συνέλευση- να ξεπεράσει και το πρώτο εξάμηνο του έτους) με τα θέματα ημερησίας διάταξης στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα, χωρίς να απαιτείται νέα πρόσκληση των μελών, οι δε παρόντες σχηματίζουν απαρτία ανεξαρτήτως του αριθμού τους.», το ε΄ εδάφιο τροποποιείται ως εξής: «Αν το Διοικητικό Συμβούλιο παραιτηθεί χωρίς να τηρήσει αυτή τη διαδικασία, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση δύναται να συγκληθεί με τον παραπάνω τρόπο από οποιοδήποτε Μέλος.»

34) άρθρο 12.8. ενοποιείται με το 12.7.. Επίσης, στο άρθρο αυτό για την περίπτωση παραίτησης του ΔΣ ως σώμα, προστίθεται ότι εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντά του μέχρι την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο εκλέγεται κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10.1..

35) άρθρο 12.9. αριθμείται ως 12.8.

36) προστίθεται άρθρο 12.9. περί πρόβλεψης για δυνατότητα διεξαγωγής της ΓΣ και δια τηλεδιάσκεψης με το εξής περιεχόμενο: «9. Κάθε Γενική Συνέλευση είναι δυνατόν να διεξάγεται και εξ αποστάσεως μέσω τηλεδιάσκεψης (ήτοι τηλεφωνικώς, διαδικτυακά, με ανταλλαγή email ή με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο ηλεκτρονικό σύστημα) υπό τον όρο ότι το σύστημα μέσω του οποίου διενεργείται η τηλεδιάσκεψη δύναται να καταγράφει τις σχετικές συζητήσεις. Οι λεπτομέρειες της τηλεδιάσκεψης πρέπει να περιλαμβάνονται στην πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης.
Αν κάποια μέλη που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/20 των ταμειακώς ενημερωμένων τακτικών μελών του Σωματείου ζητήσουν τη διεξαγωγή κανονικής (όχι δια μέσου τηλεδιάσκεψης) ΓΣ για την υπό συζήτηση ημερήσια διάταξη εντός το αργότερο 3 ημερών από την αποστολή της πρόσκλησης σε ΓΣ μέσω τηλεδιάσκεψης, τότε η διεξαγωγή ΓΣ μέσω τηλεδιάσκεψης δεν είναι επιτρεπτή.»

37) προστίθεται άρθρο 12.10. περί πρόβλεψης για δυνατότητα λήψης αποφάσεων της ΓΣ με ανταλλαγή emails και τρόπος διενέργειας της ψηφοφορίας εξ αποστάσεως με το εξής περιεχόμενο: «10. Αν όλα τα ταμειακώς ενήμερα τακτικά μέλη συναινέσουν σε ορισμένη πρόταση μέσω ανταλλαγής emails, τότε εφαρμόζεται το άρθρο 97 παρ. 2 του Α.Κ, ήτοι μπορεί να ληφθεί απόφαση και χωρίς συνέλευση των μελών. Το email που περιέχει την πρόταση θα απευθύνεται ταυτόχρονα σε όλους τους παραλήπτες και κοινοποιούνται και στον ειδικό λογαριασμό του Σωματείου info@greekecommerce.gr. Η απόφαση θα θεωρείται ως ληφθείσα ομόφωνα α)  εφόσον όλα τα ταμειακώς ενήμερα τακτικά μέλη αποστείλουν email που να παραθέτουν τη θετική ψήφο τους ή β) ανά περίπτωση, όπου αυτό επιτρέπεται από το νόμο, ή όταν προκύπτει από τις περιστάσεις πέρα από κάθε αμφιβολία εφόσον δεν προβάλλουν αντιρρήσεις επί της προτάσεως (αρνητική ψήφος) εντός συγκεκριμένης προθεσμίας, η οποία δε δύναται να είναι μικρότερη από 5 εργάσιμες ημέρες (σιωπηρή αποδοχή).»

38) προστίθεται άρθρο 12.11. περί πρόβλεψης για δυνατότητα λήψης αποφάσεων της ΓΣ και διενέργειας της ψηφοφορίας εξ αποστάσεως με χρήση άλλου πρόσφορου ηλεκτρονικού μέσου επικοινωνίας και ανταλλαγής μηνυμάτων με το εξής περιεχόμενο: «Αντίστοιχα με όσα ορίζονται ανωτέρω στο άρθρο 12 παρ. 10, το ΔΣ με απόφασή του, η οποία θα λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία, δύναται να ορίσει και άλλο, πέραν του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πρόσφορο ηλεκτρονικό μέσο επικοινωνίας και ανταλλαγής μηνυμάτων, μέσω του οποίου θα είναι δυνατή η λήψη αποφάσεων της ΓΣ και η διενέργεια  ψηφοφορίας εξ αποστάσεως. Στη σχετική απόφαση του ΔΣ, που θα κοινοποιείται στα Μέλη, θα ορίζεται ο τρόπος με τον οποίο τα Μέλη θα δύνανται να γνωστοποιούν εγκύρως προς το Σωματείο τυχόν λογαριασμό τους σε άλλο πρόσφορο ηλεκτρονικό μέσο επικοινωνίας και ανταλλαγής μηνυμάτων για τους προαναφερόμενους σκοπούς, καθώς και τυχόν περαιτέρω ειδικότερες λεπτομέρειες που αφορούν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΓΣ και διενέργειας της ψηφοφορίας εξ αποστάσεως με χρήση άλλου πρόσφορου ηλεκτρονικού μέσου επικοινωνίας και ανταλλαγής μηνυμάτων.»

39) στο άρθρο 13 τροποποιείται ο τίτλος του ως εξής: «Χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) για τους σκοπούς της διεξαγωγής της ΓΣ και της λήψης αποφάσεων» και ως προς το περιεχόμενο τροποποιείται ως εξής: «Τα Μέλη οφείλουν να γνωστοποιούν έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) του Εκπροσώπου Μέλους για την αποστολή των προβλεπόμενων από το παρόν καταστατικό προσκλήσεων καθώς και για τη διενέργεια της ΓΣ και τη λήψη των αποφάσεων κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 12 παρ. 9, παρ. 10 και παρ. 11, σε περίπτωση δε αλλαγής του e-mail ή του Εκπροσώπου του Μέλους το ίδιο το Μέλος φέρει την ευθύνη για την ενημέρωση του Σωματείου για την αλλαγή. Η πρόσκληση ή/και η διεξαγωγή της συζήτησης για τη λήψη των αποφάσεων της ΓΣ, σε περίπτωση που γίνεται χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), θεωρείται ότι έχει διενεργηθεί εγκαίρως, εγκύρως και νομίμως εφόσον έχει αποσταλεί στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει το μέλος κατά την εγγραφή του ή σε μεταγενέστερη τροποποίηση, ανεξαρτήτως της παραλαβής ή όχι από τον Εκπρόσωπο Μέλους.»

40) στο άρθρο 14 περί Ελεγκτικής Επιτροπής, το οποίο αριθμείται ως 14.1., αλλάζει ότι θα αποτελείται από τρία (3) Μέλη και από 1 αναπληρωματικό (η εκλογή του οποίου – αναπληρωματικού μέλους - δεν είναι όμως υποχρεωτική) και προστίθεται ότι θα αποφασίζει κατά πλειοψηφία.

41) προστίθεται άρθρο 14.2. με το εξής περιεχόμενο: «2. Σε περίπτωση που ο Εκπρόσωπος Μέλους παύει να εκπροσωπεί το Μέλος που είναι μέλος της Ελεγκτικής, το Μέλος οφείλει να ορίσει νέο Εκπρόσωπο Μέλους. Σε περίπτωση παραιτήσεως, εκπτώσεως, καταργήσεως ή ανακλήσεως ενός ή όλων των μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής από την Γενική Συνέλευση, ανικανότητας, αδυναμίας ασκήσεως των καθηκόντων για οποιονδήποτε λόγο  κάποιου ή όλων των Μελών, η κενή ή οι κενές θέσεις της, συμπληρώνονται, για το υπόλοιπο της θητείας, από το αναπληρωματικό μέλος εάν υπάρχει. Εάν εξαντληθεί και ο κατάλογος των αναπληρωματικών μελών, τότε η Ελεγκτική Επιτροπή δύναται να συνεχίζει την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων της εφόσον έχει 2 μέλη. Εφόσον η Ελεγκτική Επιτροπή αδυνατεί για οποιονδήποτε λόγο να ασκήσει τα καθήκοντά της τότε οι εργασίες της θα διενεργηθούν από την ίδια την τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν σχετικής Έκθεσης που θα της υποβάλει το ίδιο το ΔΣ. Η Γενική Συνέλευση πάντως δύναται να αναπληρώσει κενή θέση Μέλους ή/και Μελών της Επιτροπής και με ψηφοφορία μεταξύ των μελών της ΓΣ με ανάταση χεριού ή δια βοής με θητεία για το υπόλοιπο της θητείας της Ελεγκτικής Επιτροπής.»

42) άρθρο 15.1., το β΄ εδάφιο τροποποιείται ως εξής: «Ως μέλη της δύνανται να εκλέγονται μέλη που είναι ενήμερα ταμειακώς.» και προστίθεται γ΄εδάφιο με το εξής περιεχόμενο: «Η Συμβουλευτική μπορεί να συνεχίσει τις εργασίες της και με λιγότερα μέλη (σε περίπτωση παραίτησης, αδυναμίας ή για οποιονδήποτε λόγο απώλειας της ιδιότητας του μέλους της Επιτροπής από οποιοδήποτε μέλος της).»

43) άρθρο 15.2. κατάργηση Κανονισμού Λειτουργίας της Συμβουλευτικής Επιτροπής, το οποίο τροποποιείται ως εξής: «2. Το Δ.Σ. οφείλει να μελετά τις προτάσεις της Συμβουλευτικής Επιτροπής και να τις λαμβάνει υπόψη του στη λήψη των αποφάσεών του, χωρίς όμως δεσμευτική ισχύ.»

44) άρθρο 16 κατάργηση κατάρτισης Κανονισμού Λειτουργίας λοιπών επιτροπών και πρόβλεψη ανάθεσης συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων σε αυτές.

45) άρθρο 17 διόρθωση αρίθμησης παραγράφων

46) άρθρο 17.1., αναφορικά με τον χρόνο και τον τόπο διεξαγωγής των αρχαιρεσιών, για προσδιορισμό του ακριβούς χρόνου και τόπου διεξαγωγής της ψηφοφορίας και διαγραφή για ελάχιστη διάρκεια ψηφοφορίας τις 12 ώρες.

47) άρθρο 17.3., τροποποίηση περιεχομένου ως εξής: «3. Υποβολή υποψηφιότητας δύνανται να θέσουν μόνον τα ταμειακώς τακτοποιημένα Μέλη με έγγραφη αίτησή τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι το αργότερο 5 ημέρες πριν τη διενέργεια της τακτικής Γενικής Συνέλευση των εκλογών με ρητή αναφορά για ποιο όργανο θέτουν υποψηφιότητα. Δεν είναι δυνατόν να θέσουν υποψηφιότητα ή/και να εκλεγούν τα ίδια πρόσωπα ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Συμβουλευτικής Επιτροπής, της Ελεγκτικής Επιτροπής και της Εφορευτικής Επιτροπής.»

48) άρθρο 17.4, κατόπιν διόρθωσης της αρίθμησης, περί ψηφοδελτίων, το οποίο τροποποιείται ως εξής: «4. Τα ψηφοδέλτια των υποψηφίων έχουν ως ακολούθως:
α) Ένα ψηφοδέλτιο με τα υποψήφια τακτικά μέλη για το Διοικητικό Συμβούλιο
β) Ένα ψηφοδέλτιο με τα υποψήφια μη τακτικά/συνδεδεμένα μέλη για το Διοικητικό Συμβούλιο
γ) Ένα ψηφοδέλτιο (κοινό ή ξεχωριστό) για τη Συμβουλευτική Επιτροπή και για την Ελεγκτική Επιτροπή
Τα ψηφοδέλτια συντάσσονται δε υπ’ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε ειδική προς τούτο συνεδρίασή του. Τα ονόματα των υποψηφίων κατατάσσονται κατά απόλυτη αλφαβητική σειρά των επωνύμων των Μελών (εφόσον φυσικά πρόσωπα) ή των Εκπροσώπων των Μελών (εφόσον νομικά πρόσωπα). Σε περίπτωση λατινικών χαρακτήρων τούτου προηγούνται των ελληνικών χαρακτήρων, κατατάσσονται όμως και πάλι αλφαβητικά κατά το αγγλικό αλφάβητο.»

49) άρθρο 17.5, κατόπιν διόρθωσης της αρίθμησης, περί του δικαιώματος του εκλέγειν και προσθήκη και του διπλώματος οδήγησης ως πιστοποιητικού ταυτοπροσωπίας. Συγκεκριμένα, το άρθρο 17.5. τροποποιείται ως εξής: «5. Δικαίωμα του εκλέγειν έχουν:
α) όσα τακτικά ή/και επίτιμα μέλη με δικαίωμα ψήφου έχουν τακτοποιήσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις το αργότερο κατά την ημέρα της διεξαγωγής των εκλογών και ψηφίζουν ως ακολούθως: επιλέγουν υποψηφίους μόνον από το ψηφοδέλτιο με τα τακτικά μέλη του ΔΣ καθώς και από το ψηφοδέλτιο για την Συμβουλευτική και για την Ελεγκτική Επιτροπή (τακτικά ή μη τακτικά μέλη) και
β) όσα μη τακτικά/συνδεδεμένα (ή επίτιμα συνδεδεμένα) μέλη έχουν τακτοποιήσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις το αργότερο κατά την ημέρα της διεξαγωγής των εκλογών και ψηφίζουν ως ακολούθως: επιλέγουν υποψηφίους μόνον από το ψηφοδέλτιο με τα μη τακτικά συνδεδεμένα μέλη καθώς και από το ψηφοδέλτιο για την Συμβουλευτική και για την Ελεγκτική Επιτροπή (τακτικά ή μη τακτικά μέλη) .
Η Εφορευτική Επιτροπή πιστοποιεί την ταυτότητα του Εκπροσώπου του Μέλους βάσει της ταυτότητας ή του διαβατηρίου του ή της άδειας παραμονής του ή του διπλώματος οδήγησης του κατ’ αντιστοιχία των στοιχείων που διαθέτει στο Μητρώο των Μελών.»

50) στο άρθρο 17.6., κατόπιν διόρθωσης της αρίθμησης, περί ψηφοφορίας, ορθογραφική διόρθωση της λέξης «πλειοψηφίσαντα» και προσθήκη και της δυνατότητας ηλεκτρονικής ψηφοφορίας ή/και δια αντιπροσώπου για τις αρχαιρεσίες. Το άρθρο 17.6. τροποποιείται ως εξής: «6. Η ψηφοφορία είναι μυστική και εκλέγονται τα σχετικώς πλειοψηφήσαντα μέλη. Η ψηφοφορία μπορεί να διεξαχθεί και δια μέσου αντιπροσώπου ή/και ηλεκτρονικά κατόπιν όμως ειδικής αποφάσεως του Δ.Σ. που θα καθορίζει τη σχετική διαδικασία κατά τρόπο που να διασφαλίζεται το αδιάβλητο αυτής. Η εκλογή των υποψηφίων γίνεται με σταυρούς προτίμησης που τίθενται με μπλε ή μαύρο στυλό και κάθε ψηφοφόρος δύναται να θέσει τόσους σταυρούς σε κάθε ψηφοδέλτιο όσοι και τα αιρετά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Συμβουλευτικής Επιτροπής και της Ελεγκτικής Επιτροπής αντίστοιχα. Ως εκ τούτου για τις θέσεις των τακτικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι 7 σταυρούς, για τις θέσεις των συνδεδεμένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι 2 σταυρούς, για τη Συμβουλευτική Επιτροπή μέχρι 5 σταυρούς και την Ελεγκτική Επιτροπή μέχρι 3 σταυρούς.»

51) προσθήκη άρθρου 17.7. περί κάλπης με το εξής περιεχόμενο: «7. Τοποθετείται ξεχωριστή κάλπη για τα τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ξεχωριστή κάλπη για τα συνδεδεμένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και μια ενιαία κάλπη για τα μέλη της Συμβουλευτικής και της Ελεγκτικής Επιτροπής.»

52) στο άρθρο 17.8., το β΄εδάφιο τροποποιείται ως εξής: «Η διαλογή γίνεται μπροστά σ’ όσους θέλουν να παρακολουθήσουν τη διαδικασία (πλην των υποψηφίων), οι οποίοι, όμως, δεν έχουν λόγο και δεν δύνανται να παρέμβουν στη διαδικασία, η δε Εφορευτική Επιτροπή δικαιούται να αποβάλλει οποιονδήποτε κρίνει ότι δεν τηρεί την τάξη ή/και τα χρηστά ήθη ή/και τον νόμο ή το καταστατικό.»

53) στο άρθρο 17.9., προσθήκη εδαφίου στο τέλος με το εξής περιεχόμενο: «Επίσης δύναται να αποφασίσει κατά την κρίση της και για οποιοδήποτε άλλο θέμα που προκύψει σχετικά με τις αρχαιρεσίες και τυχόν δεν προβλέπεται στο παρόν καταστατικό.»

54) άρθρο 18.1. προσθήκη της ρητής δυνατότητας να δέχεται ο Σύνδεσμος και χορηγίες, ενέργειες προβολής για τα Μέλη και κάθε άλλο πρόσφορο μέσο, καθώς και έσοδα από την πώληση συνδρομών σε υπηρεσίες eCommerce ή/και trust mark/seal καθώς και την εκπόνηση μελετών ή ερευνών σε αντικείμενα συναφή προς τους σκοπούς του Σωματείου, καθώς και έσοδα από κάθε άλλη νόμιμη δραστηριότητα αυτού.

55) άρθρο 19.1., τροποποίηση περιεχομένου ως εξής: «1. Ο Τακτικός Έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης του Σωματείου γίνεται, με την επιφύλαξη του άρθρου 14 παρ. 2 από την Ελεγκτική Επιτροπή η οποία συνέρχεται τακτικά μια τουλάχιστον φορά τον χρόνο ήτοι πριν την τακτική ΓΣ και έκτακτα όσες φορές κρίνει η ίδια απαραίτητο.»

56) άρθρο 19.3. απαλοιφή υποχρέωσης υπογραφής έκθεσης τακτικού ελέγχου, η οποία τίθεται υπόψη της Ελεγκτικής Επιτροπής προς έλεγχο.

57) άρθρο 19.4. περί ανάθεσης του ελέγχου των οικονομικών αποτελεσμάτων του Σωματείου σε έναν ή δύο ανεξάρτητους ελεγκτές, τροποποιείται ως εξής: «4. Με απόφαση του ΔΣ που θα επικυρώνεται από την επόμενη ΓΣ ή της Γενικής Συνέλευσης που θα λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 μετά από πρόταση μελών που εκπροσωπούν άνω του 1/4 των ταμειακώς ενημερωμένων (κατά το χρονικό εκείνο σημείο) τακτικών μελών του Σωματείου ή της Ελεγκτικής Επιτροπής ο έλεγχος των οικονομικών αποτελεσμάτων του Σωματείου δύναται να ανατεθεί σε έναν ή δύο ανεξάρτητους ελεγκτές που θα επιλεγούν από τη Γενική Συνέλευση με την ίδια ως άνω πλειοψηφία. Οι ελεγκτές θα πρέπει να έχουν άδεια φοροτεχνικού Α’ τάξεως και θα πρέπει να είναι ανεξάρτητοι και να μην συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο με κανένα μέλος τους Σωματείου.»

58) άρθρο 21.2., το τελευταίο εδάφιο τροποποιείται ως εξής: «Σε κάθε περίπτωση οι Κώδικες Δεοντολογίας/Αυτορρύθμισης θα εγκρίνονται τελικά με πλειοψηφία των παρόντων από την επόμενη Γενική Συνέλευση.»

59) άρθρο 22.1, συντακτική συμφωνία στο χωρίο «…και δη των διατάξεων 61 έως 106 του Αστικού Κώδικα».

60) για το σκοπό της τροποποίησης του καταστατικού, και συμπληρώνοντας αναλόγως την ακριβή ημερομηνία διεξαγωγής της ΓΣ, το άρθρο 22.2. διαμορφώνεται ως εξής (και με αντίστοιχη διαγραφή του άρθρου 22.3): «2.Το παρόν καταστατικό, αποτελούμενο, από 22 άρθρα, εγκρίθηκε σήμερα την …-6-2017 από την Τακτική Γενική Συνέλευση. Η δικηγόρος Μίνα Ζούλοβιτς (Α.Μ./Δ.Σ.Α.: 23872), η δικηγόρος Αναστασία Φύλλα (ΑΜ/ΔΣΑ: 28972), καθώς και η δικηγόρος Αποστολία Γκατζιούρα (ΑΜ/ΔΣΑ: 33532) ορίζονται ενεργώντας από κοινού ή η καθεμία ξεχωριστά ως πληρεξουσίες του σωματείου και εξουσιοδοτούνται να υποβάλουν στο Ειρηνοδικείο Αθηνών τη σχετική αίτηση, με περιεχόμενο το αίτημα έγκρισης των τροποποιήσεων των άρθρων του καταστατικού που λήφθηκαν από την ίδια Τακτική Γενική Συνέλευση και εγγραφής τους στα δημόσια βιβλία σωματείων και να παραστούν στη σχετική δικάσιμο καθώς και να προβούν σε κάθε απαραίτητη και σχετική ενέργεια για την ολοκλήρωση της τροποποίησης του καταστατικού.
Αυτά συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα μέλη του Σωματείου, το δε παρόν Καταστατικό υπεγράφη από τον Προέδρο, τον Αντιπρόεδρο και τη Γραμματέα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της ….-6-2017 καθώς και από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου.»

Τα μέλη που επιθυμούν να μετάσχουν πρέπει να συμμορφωθούν με το νόμο και το καταστατικό.
Σχετικά με τα παραπάνω, μην διστάσετε να στείλετε e-mail στο info@greekecommerce.gr για οποιαδήποτε απορία.
 
Εκ μέρους του ΔΣ του GRECA
Φώτης Αντωνόπουλος, Πρόεδρος  ΔΣ
Κορίνα Παλαμίδη, Γ. Γραμματέας»