Πρόσκληση
Των Μελών του Σωματείου με την Επωνυμία
«ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ»
και τον Διακριτικό Τίτλο Ε.Σ.Η.Ε 
στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 6ης Ιουνίου 2016
(και επαναληπτική την 7η Ιουνίου 2016)
 

Αγαπητά μέλη του GR.EC.A.,

Σύμφωνα με το Καταστατικό μας και την απόφαση του ΔΣ της 29ης Μαρτίου 2016  καλούμε τα τακτικά, συνδεδεμένα και επίτιμα μέλη του Συνδέσμου που είναι ταμειακά ενήμερα σε Τακτική Γενική Συνέλευση και Διενέργεια Αρχαιρεσιών για την ανάδειξη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Συμβουλευτικής και της Ελεγκτικής Επιτροπής τη Δευτέρα 6 Ιουνίου 2016 ή σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία την Τρίτη 7 Ιουνίου 2016 (σημειώστε την 2η ημερομηνία) και ώρα 18:00 στο GAZARTE στην περιοχή Γκάζι (Βουτάδων 32 - 34, 11854, Αθήνα).

Τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης θα είναι:

1. Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γραμματέα της Συνέλευσης

2. Ενημέρωση για την λήξη της προβλεπόμενης κατ’ άρθρο 12 παρ. 8 θητείας του απερχόμενου ΔΣ που είχε εκλεγεί μέχρι την τακτική ΓΣ του 2016, και σύγκληση της τακτικής ΓΣ καθώς και της διαδικασίας των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέου ΔΣ, Συμβουλευτικής και Ελεγκτικής Επιτροπής κατά τα προβλεπόμενα στο Καταστατικό. Η διάρκεια της θητείας των νέων Οργάνων του Συνδέσμου που θα προκύψει θα είναι διετής (ήτοι μέχρι την τακτική ΓΣ του 2018).

3. Έγκριση ισολογισμού και προϋπολογισμού που καταθέτει το απερχόμενο ΔΣ και έγκριση έκθεσης Ελεγκτικής Επιτροπής καθώς και της οικονομικής διαχείρισης από την ΓΣ.

4. Έγκριση του απολογισμού του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής από κάθε ευθύνη.

5. Έγκριση περί τροποποίηση των διατάξεων του καταστατικού, εφόσον πληρείται η καταστατική απαρτία που απαιτεί το Καταστατικό και ο Νόμος. Συγκεκριμένα προς διευκόλυνση των εργασιών του Συνδέσμου με βάση την εμπειρία που έχει αποκομιστεί από την λειτουργία του Σωματείου, προτείνονται από το ΔΣ οι ακόλουθες αλλαγές:

α) άρθρο 1.2. για την έδρα του σωματείου με πρόβλεψη δυνατότητας αλλαγής έδρας και κατόπιν απόφασης του ΔΣ εφόσον εντός του ίδιου νομού
β) την προσθήκη στο άρθρο 2.9 της δυνατότητας «έκδοσης πιστοποιητικών και σημάτων αξιοπιστίας (trustmarks) υπέρ των μελών του ή και τρίτων κλπ»
γ) προσθήκη άρθρου 3.8 με πρόβλεψη δυνατότητας να συμμετέχει το Σωματείο σε Ευρωπαϊκά, Εθνικά και άλλα προγράμματα συμβατά με τους σκοπούς του Σωματείου.
δ) άρθρο 5.1. για την εγγραφή μέλους στο Σωματείο με την διαγραφή της υποχρέωσης υποστήριξης της αίτησης από 2 υφιστάμενα μέλη
ε) άρθρο 6.4. περί κατάργησης Κανονισμού Δαπανών
στ) άρθρο 6.8. περί της δυνατότητας χρήσης του λογοτύπου του μέλους GRECA και από περισσότερα ηλ. καταστήματα υπό το ίδιο ΑΦΜ με την καταβολή του ήμισυ του κόστους συνδρομής
η) διόρθωση στο άρθρο 7.3 του όρου: σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παρ. 5 του άρθρου 10 του παρόντος.
θ) στο άρθρο 10 παρ. 6 τροποποίηση της προθεσμίας προθεσμίας πρόσκλησης του ΔΣ από τον Πρόεδρο σε 24 ώρες.
ι) το άρθρο 11 παρ. 5 τροποποιείται ως ακολούθως: Σε κάθε περίπτωση το ∆Σ δύναται να εκχωρήσει αρμοδιότητες του ή να αναθέσει καθήκοντα ή να εξουσιοδοτήσει µέλη του ή μη και ιδίως στελέχη, υπαλλήλους ή συνεργάτες του Σωματείου για τη διενέργεια συγκεκριµένων πράξεων στο πλαίσιο των σκοπών του Σωµατείου.
ια) άρθρο 12 διόρθωση αρίθμησης
ιβ) άρθρο 12 παρ. 2 για τις αποκλειστικές αρμοδιότητες της ΓΣ
ιγ) άρθρο 12 παρ. 3 αφαίρεση της υποχρέωσης ορισμού αντιπροέδρου της ΓΣ
ιδ) άρθρο 12 παρ.6 σύντμηση προθεσμίας σύγκλησης ΓΣ σε 10 ημέρες
ιε) άρθρο 12 παρ. 7 πρόβλεψη δυνατότητας σύγκλησης της επαναληπτικής τακτικής ΓΣ εντός του μηνός Ιουλίου
ιστ) άρθρο 12 παρ. 10 πρόβλεψη για δυνατότητα διεξαγωγής της ΓΣ και δια τηλεδιάσκεψης
ιζ) άρθρο 12 παρ. 11 πρόβλεψη για δυνατότητα λήψης αποφάσεων της ΓΣ με ανταλλαγή emails και τρόπος διενέργειας της ψηφοφορίας εξ αποστάσεως
ιη) άρθρο 12 παρ. 12 πρόβλεψη για δυνατότητα εκπροσώπησης 1 ακόμη μέλους στις εργασίες της ΓΣ κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης
ιθ) άρθρο 14 παρ. 1 πρόβλεψη για εκλογή και αναπληρωματικού μέλους στην Ελεγκτική Επιτροπή
κ) άρθρο 14 παρ. 2 πρόβλεψη για δυνατότητα αντικατάστασης μέλους της Ελεγκτικής Επιτροπής σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης των καθηκόντων του
κα) άρθρο 15 παρ. 1 κατάργηση Κανονισμού Λειτουργίας της Συμβουλευτικής Επιτροπής
κβ) άρθρο 17 διόρθωση αρίθμησης παραγράφων
κγ) άρθρο 17 παρ. 1 αναφορικά με τον χρόνο και τον τόπο διεξαγωγής των αρχαιρεσιών
κδ) άρθρο 17. παρ. 4 προσθήκη και του διπλώματος οδήγησης ως πιστοποιητικού ταυτοπροσωπίας
κε) άρθρο 17. παρ. 6 προσθήκη και της δυνατότητας ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για τις αρχαιρεσίες
κστ) άρθρο 18.1 προσθήκη της ρητής δυνατότητας να δέχεται ο Σύνδεσμος και χορηγίες – διαφημιστικά έσοδα καθώς και έσοδα από την πώληση συνδρομών σε υπηρεσίες eCommerce και εκπόνηση μελετών ή ερευνών σε αντικείμενα συναφή προς τους σκοπούς του Σωματείου καθώς και τα έσοδα από κάθε άλλη νόμιμη δραστηριότητα αυτού
κζ) άρθρο 19 παρ. 3 προσθήκη ρητής διατύπωσης ότι η απόφαση της Ελεγκτικής Επιτροπής λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία

6. Συζήτηση λοιπών θεμάτων από τα μέλη της ΓΣ

7. Εκλογή τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής από τα παριστάμενα στη ΓΣ μέλη, η οποία εποπτεύει τη διενέργεια των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Συμβουλευτικής και της Ελεγκτικής Επιτροπής

8. Έγκριση ψηφοδελτίων για την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου, της Συμβουλευτικής και της Ελεγκτικής Επιτροπής και διενέργεια των αρχαιρεσιών.

Χρήσιμες Πληροφορίες:
  • Η προσέλευση ξεκινά στις 18:00 και η έναρξη της ΓΣ στις 18:30. Οι αρχαιρεσίες θα διεξαχθούν την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο με τη ΓΣ κατά τα προβλεπόμενα στο Καταστατικό.
  • Δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση και ψήφου σε αυτήν καθώς και δικαίωμα ψήφου στις αρχαιρεσίες έχουν μόνο τα τακτικά μέλη που έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους έως την 1η Ιουνίου 2016 και ώρα 18:00.
  • Tα ταμειακώς τακτοποιημένα συνδεδεμένα (μη τακτικά) μέλη δύνανται να παρίστανται στην ΓΣ άνευ όμως δικαιώματος ψήφου. Τα μέλη θα πρέπει να έχουν μαζί τους Ταυτότητα ή Διαβατήριο ή Δίπλωμα Οδήγησης ως αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας.
  • Σε περίπτωση που δεν μπορεί να παραστεί ο εκπρόσωπος που έχετε δηλώσει στο Σωματείο, τότε πρέπει να υπάρχει γραπτή εξουσιοδότηση προς τον παρευρισκόμενο από τον νόμιμο εκπρόσωπο του μέλους.
  • Βάσει του άρθρου 10 παρ. 3 του καταστατικού “Υποψηφιότητα για μέλος του Δ.Σ. δύναται να θέσει Εκπρόσωπος Μέλους που είναι τακτικό Μέλος του Σωματείου άνω των 12 μηνών πριν από τη διενέργεια της τακτικής Γενικής Συνέλευσης για τις αρχαιρεσίες ή που είναι ιδρυτικό τακτικό μέλος του Σωματείου. Επίσης οφείλουν να έχουν καταβάλλει το σύνολο των συνδρομών και εκτάκτων εισφορών μέχρι την ημέρα σύγκλησης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.”
  • Βάσει του άρθρου 14 παρ. 1 η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από 3 τακτικά μέλη
  • Βάσει του άρθρου 15 παρ. 1 η Συμβουλευτική Επιτροπή έχει 5 μέλη. Στην Συμβουλευτική Επιτροπή δύνανται να εκλέγονται και έως 2 μη τακτικά/συνδεδεμένα μέλη που είναι ενήμερα ταμειακώς. Ωστόσο ακόμη και τα μη τακτικά συνδεδεμένα μέλη που έθεσαν υποψηφιότητα για την Συμβουλευτική Επιτροπή δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν.
  • Παρακαλούνται όσοι εκ των Εκπροσώπων των μελών επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα να ενημερώσουν το Διοικητικό Συμβούλιο με τον ακόλουθο τρόπο (σύμφωνα με το άρθρο 17 του Καταστατικού): Υποβολή υποψηφιότητας με e-mail στο info@greekecommerce.gr προς το Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι το αργότερο 5 ημέρες πριν τη διενέργεια της τακτικής Γενικής Συνέλευση των εκλογών (ήτοι έως και την 1-6-2016).
Τα μέλη που επιθυμούν να μετάσχουν πρέπει να συμμορφωθούν με το νόμο και το καταστατικό.
Σχετικά με τα παραπάνω, μην διστάσετε να στείλετε e-mail στο info@greekecommerce.gr για οποιαδήποτε απορία.
 
Εκ μέρους του ΔΣ του GR.EC.A.
Δημήτρης Θεοφάνους, Πρόεδρος  ΔΣ
Κορίνα Παλαμίδη, Γ. Γραμματέας»