06/06/2018

Πρόσκληση Τακτικής ΓΣ GR.EC.A. & Αρχαιρεσίες για νέο ΔΣ_2018

Αγαπητά μέλη του GRECA,

Σύμφωνα με το Καταστατικό μας και την απόφαση του ΔΣ της 4ης Ιουνίου 2018  καλούμε τα τακτικά, συνδεδεμένα και επίτιμα μέλη του Συνδέσμου που είναι ταμειακά ενήμερα σε Τακτική Γενική Συνέλευση την Τρίτη 19 Ιουνίου 2018 ή σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία την Τετάρτη 20 Ιουνίου 2018 (σημειώστε την 2η ημερομηνία) και ώρα 16:00 στο Ελαιών Loft επί της οδού Α/Τ Βέλους 3 και Ναυτικού Τ.Κ. 10447, στον Βοτανικό, Αθήνα.

Τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης θα είναι:

1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Συνέλευσης

2. Ενημέρωση για την λήξη της προβλεπόμενης κατ’ άρθρο 12 παρ. 7 θητείας του απερχόμενου ΔΣ που είχε εκλεγεί μέχρι την τακτική ΓΣ του 2018, και σύγκληση της τακτικής ΓΣ καθώς και της διαδικασίας των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέου ΔΣ, Συμβουλευτικής και Ελεγκτικής Επιτροπής κατά τα προβλεπόμενα στο Καταστατικό. Η διάρκεια της θητείας των νέων Οργάνων του Συνδέσμου που θα προκύψει θα είναι διετής (ήτοι μέχρι την τακτική ΓΣ του 2020).

3. Έγκριση ισολογισμού και προϋπολογισμού που καταθέτει το απερχόμενο ΔΣ,
καθώς και της οικονομικής διαχείρισης από τη ΓΣ και έγκριση έκθεσης Ελεγκτικής
Επιτροπής ή, ελλείψει αυτής, υποβολή σχετικής έκθεσης απευθείας από το ΔΣ
προς έγκριση από την ΓΣ.

4. Έγκριση του απολογισμού του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής από κάθε ευθύνη.

5. Εκλογή τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής από τα παριστάμενα στη ΓΣ μέλη, η οποία εποπτεύει τη διενέργεια των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Συμβουλευτικής και της Ελεγκτικής Επιτροπής.

6. Έγκριση ψηφοδελτίων για την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου, της Συμβουλευτικής και της Ελεγκτικής Επιτροπής και διενέργεια των αρχαιρεσιών.

Χρήσιμες Πληροφορίες:


 • Η προσέλευση ξεκινά στις 15:30 και η έναρξη της ΓΣ στις 16:00. Οι αρχαιρεσίες θα διεξαχθούν την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο με τη ΓΣ κατά τα προβλεπόμενα στο Καταστατικό.
 • Όπου στην παρούσα πρόσκληση γίνεται αναφορά σε τακτοποίηση οικονομικών υποχρεώσεων μελών νοείται ότι τα μέλη οφείλουν να έχουν να έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους έως την Τρίτη, 19 Ιουνίου 2018 ή σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία την Τετάρτη, 20 Ιουνίου 2018 και ώρα 16:00.
 • Δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση και ψήφου σε αυτήν σε όλα τα θέματα έχουν μόνο τα τακτικά μέλη και τα επίτιμα τακτικά που έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους.
 • Τα ταμειακώς τακτοποιημένα συνδεδεμένα (μη τακτικά) μέλη και τα επίτιμα μη τακτικά μέλη δύνανται να παρίστανται και να εκφράζουν τη γνώμη τους άνευ όμως δικαιώματος ψήφου (ψηφίζουν ωστόσο στις αρχαιρεσίες)

 • Ειδικά για το θέμα των Αρχαιρεσιών, δικαίωμα του εκλέγειν έχουν: α) όσα τακτικά ή/και επίτιμα μέλη με δικαίωμα ψήφου έχουν τακτοποιήσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις και ψηφίζουν ως ακολούθως: επιλέγουν υποψηφίους μόνον από το ψηφοδέλτιο με τα τακτικά μέλη του ΔΣ καθώς και από το ψηφοδέλτιο για την Συμβουλευτική και για την Ελεγκτική Επιτροπή (τακτικά ή μη τακτικά μέλη) και β) όσα μη τακτικά/συνδεδεμένα (ή επίτιμα συνδεδεμένα) μέλη έχουν τακτοποιήσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις και ψηφίζουν ως ακολούθως: επιλέγουν υποψηφίους μόνον από το ψηφοδέλτιο με τα μη τακτικά συνδεδεμένα μέλη καθώς και από το ψηφοδέλτιο για την Συμβουλευτική και για την Ελεγκτική Επιτροπή (τακτικά ή μη τακτικά μέλη)

 • Τα μέλη θα πρέπει να έχουν μαζί τους Ταυτότητα ή Διαβατήριο ή Άδεια παραμονής ή Δίπλωμα Οδήγησης ως αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας

 • Σε περίπτωση που δεν μπορεί να παραστεί ο εκπρόσωπος που έχετε δηλώσει στο Σωματείο, τότε πρέπει να υπάρχει γραπτή εξουσιοδότηση προς τον παρευρισκόμενο είτε από τον νόμιμο εκπρόσωπο του μέλους, είτε από τον εκπρόσωπο μέλους που έχετε δηλώσει στο σωματείο.
   
 • Βάσει του άρθρου 10 παρ. 3 του καταστατικού “ Υποψηφιότητα για μέλος του Δ.Σ. δύναται να θέσει α) Εκπρόσωπος Μέλους που είναι τακτικό ή επίτιμο-τακτικό Μέλος του Σωματείου και β) εκπρόσωπος Μέλους που είναι Συνδεδεμένο ή επίτιμο-συνδεδεμένο Μέλος του Σωματείου μόνο όμως σε ό,τι αφορά τις 2 θέσεις που αντιστοιχούν σε απλά μέλη του ΔΣ, υπό την προϋπόθεση ότι τα υπό α) και β) μέλη του σωματείου είναι μέλη του Σωματείου άνω των 12 μηνών πριν από τη διενέργεια της τακτικής Γενικής Συνέλευσης για τις αρχαιρεσίες ή που είναι ιδρυτικό τακτικό μέλος του Σωματείου. Επίσης οφείλουν να έχουν καταβάλλει το σύνολο των συνδρομών και εκτάκτων εισφορών μέχρι την ημέρα σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης των αρχαιρεσιών.” 
 • Βάσει του άρθρου 14 παρ. 1 η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) Μέλη και από 1 αναπληρωματικό. 

 • Βάσει του άρθρου 15 παρ. 1 η Συμβουλευτική Επιτροπή έχει πέντε (5) μέλη. Στην Συμβουλευτική Επιτροπή δύνανται να εκλέγονται μέλη που είναι ενήμερα ταμειακώς. 

 • Παρακαλούνται όσα εκ των μελών επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα να ενημερώσουν το Διοικητικό Συμβούλιο με τον ακόλουθο τρόπο (σύμφωνα με το άρθρο 17 του Καταστατικού): Υποβολή υποψηφιότητας με e-mail στο info@greekecommerce.gr προς το Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι το αργότερο 5 ημέρες πριν τη διενέργεια της τακτικής Γενικής Συνέλευση των εκλογών με ρητή αναφορά για ποιο όργανο θέτουν υποψηφιότητα (ήτοι έως και την 14-6-2018)
 • Η εκλογή των υποψηφίων γίνεται με σταυρούς προτίμησης που τίθενται με μπλε ή μαύρο στυλό και κάθε ψηφοφόρος δύναται να θέσει τόσους σταυρούς σε κάθε ψηφοδέλτιο όσοι και τα αιρετά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Συμβουλευτικής Επιτροπής και της Ελεγκτικής Επιτροπής αντίστοιχα. Ως εκ τούτου για τις θέσεις των τακτικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι 7 σταυρούς, για τις θέσεις των συνδεδεμένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι 2 σταυρούς, για τη Συμβουλευτική Επιτροπή μέχρι 5 σταυρούς και την Ελεγκτική Επιτροπή μέχρι 3 σταυρούς.
Τα μέλη που επιθυμούν να μετάσχουν πρέπει να συμμορφωθούν με το νόμο και το καταστατικό.

Σχετικά με τα παραπάνω, μην διστάσετε να στείλετε e-mail στο info@greekecommerce.gr για οποιαδήποτε απορία. 
 
Εκ μέρους του ΔΣ του GRECA

Φώτης Αντωνόπουλος, Πρόεδρος  ΔΣ

Κορίνα Παλαμίδη, Γ. Γραμματέας