24/04/2019

Η ΕΕ ξεκινά στην αξιολόγηση τιμών υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε από την ΕΕΤΤ το πρώτο στάδιο εφαρμογής του νέου Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου 2018/644,
σχετικά με τις υπηρεσίες διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων για το έτος 2018.

Ο Κανονισμός αποσκοπεί στην υποστήριξη της αποδοτικής λειτουργίας των ενδο-ευρωπαϊκών υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων και στην αύξηση της διαφάνειας των αντίστοιχων τιμολογίων, με σκοπό τη μείωση των (σε κάποιες περιπτώσεις αδικαιολόγητα υψηλών) τιμών που καταβάλλουν οι ιδιώτες και οι μικρές επιχειρήσεις, ιδίως σε απομακρυσμένες περιοχές.

Κατά το πρώτο στάδιο εφαρμογής του Κανονισμού, οι Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές των κρατών μελών έπρεπε να συλλέξουν από τους υπόχρεους παρόχους σχετικών υπηρεσιών των τιμών, τις τιμές των 15 περισσοτέρων διαδεδομένων υπηρεσιών δεμάτων, από 500 γρ. έως 5 κ., που προορίζονται για τις χώρες της ΕΕ/ΕΟΧ (Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος).

Σε δεύτερο στάδιο, αφού η ΕΕ κοινοποιήσει τα στοιχεία τιμών που έχει λάβει από όλες τις χώρες (στις 31 Μαρτίου 2019, σύμφωνα με τον Κανονισμό), η ΕΕΤΤ θα
προβεί σε αξιολόγηση των τιμών του Φορέα Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας (ΦΠΚΥ), για τον ενδεχόμενο εντοπισμό τιμών που είναι αδικαιολόγητα υψηλές.